Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 3: Clil

Tiếng Anh 6 Unit 3: Clil giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 46 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: Wild Life. Qua đó, dễ dàng làm các bài tập về nhà, nắm chắc kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 hơn.

Soạn Clil Unit 3 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book – Chân trời sáng tạo 6, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 3: Clil

Bài 1

Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words. (Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung và nối chúng với bức tranh 1-9. Sau đó hoàn thành văn bản với các từ đúng.)

feathers    scales    legs    hair    wings

lungs     fins    backbones    gills

Clil

Vertebrates

Vertebrates are animals with backbones. The following groups are the different types of vertebrates.

Fish

Fish are cold blooded animals and they live in water. They have got scales and (1)………… . They haven’t got lungs. They have got (2)………… instead.

Mammals

All mammals are warm-blooded and they feed their babies milk. Most mammals live on land, for example, humans and dogs. However, some mammals, like whales, live in water, but they haven’t got gills. Mammals have all got (3)………… .

Birds

Birds live on land, but some of them look for food in the water. They have got (4)………… , two legs

and two (5)………… . Some birds, like ostriches and kiwis, can’t fly. All birds lay eggs.

Amphibians

When amphibians are young, they live in water and they haven’t got lungs. When they are adult, they have got lungs and four (6)………… – for example, frogs and toads.

Reptiles

Most reptiles live on land. They have got lungs and (7)………… but not gills. They haven’t got any wings or feathers and they haven’t got any (8)………… . They are cold blooded animals and many of them live in warm places.

Trả lời:

1. legs (chân) 2. hair (lông mao) 3. wings (cánh)
4. lungs (phổi) 5. fins (vây) 6. backbones (xương sống)
7. gills (mang) 8. scales (vảy) 9. feathers (lông vũ)

Bài 2

Read and listen to the text. Check your answers in exercise 1. (Đọc và nghe văn bản. Kiểm tra câu trả lời của em ở bài tập 1.)

Trả lời:

1. fins

2. gills

3. lungs

4. feathers

5. wings

6. legs

7. scales

8. hair

Vertebrates

Vertebrates are animals with backbones . The following groups are the different types of vertebrates.

Fish

Fish are cold blooded animals and they live in water. They have got scales and (1) fins. They haven’t got lungs. They have got (2) gills instead.

Mammals

All mammals are warm-blooded and they feed their babies milk. Most mammals live on land, for example, humans and dogs. However, some mammals, like whales, live in water, but they haven’t got gills. Mammals have all got (3) lungs.

Birds

Birds live on land, but some of them look for food in the water. They have got (4) feathers, two legs

and two (5) wings. Some birds, like ostriches and kiwis, can’t fly. All birds lay eggs.

Amphibians

When amphibians are young, they live in water and they haven’t got lungs. When they are adult, they have got lungs and four (6) legs – for example, frogs and toads.

Reptiles

Most reptiles live on land. They have got lungs and (7) scales but not gills. They haven’t got any wings or feathers and they haven’t got any (8) hair. They are cold blooded animals and many of them live in warm places.

Dịch văn bản:

Động vật có xương sống

Động vật có xương sống là động vật có xương sống. Sau đây là các lòai động vật có xương sống khác nhau.

Cá là loài động vật máu lạnh và chúng sống dưới nước. Chúng có vảy và vây. Chúng không có phổi. Thay vào đó, chúng có mang.

Động vật có vú

Tất cả các loài động vật có vú đều là loài máu nóng và chúng cho con bú sữa. Hầu hết các loài động vật có vú sống trên cạn, ví dụ như con người và chó. Tuy nhiên, một số loài động vật có vú, như cá voi, sống dưới nước, nhưng chúng không có mang. Các loài động vật có vú đều có phổi.

Chim

Các loài chim sống trên cạn, nhưng một số chúng tìm kiếm thức ăn dưới nước. Chúng có lông, hai chân

và hai cánh. Một số loài chim, như đà điểu và kiwi, không thể bay. Tất cả các loài chim đều đẻ trứng.

Động vật lưỡng cư

Khi động vật lưỡng cư còn nhỏ, chúng sống dưới nước và chúng không có phổi. Khi trưởng thành, chúng có phổi và bốn chân – ví dụ như ếch và cóc.

Bò sát

Hầu hết các loài bò sát sống trên cạn. Chúng có phổi và vảy nhưng không có mang. Chúng không có cánh hay lông và chúng cũng không có lông mao. Chúng là loài động vật máu lạnh và nhiều con sống ở những nơi ấm áp.

Bài 3

Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Which type of animal doesn’t live on land?

2. Which types of animals have got scales?

3. Which type of animal hasn’t got lungs when it’s young?

4. Which type of animal feeds its babies milk?

5. Which type of animal is different when it’s older?

Trả lời:

1. Fish.

(Động vật nào không sống trên cạn? – Cá.)

2. Fish and reptiles.

(Động vật nào có vảy? – Cá và bò sát.)

3. Amphabians.

(Động vật nào không có phổi khi còn nhỏ? – Động vật lưỡng cư.)

4. Mammals.

(Động vật nào cho con bú sữa? – Động vật có vú.)

5. Amphabians.

(Động vật nào khác hẳn khi chúng lớn lên? – Động vật lưỡng cư.)

Bài 4

Which group are these animals from? Use the information to classify them. (Những động vật này thuộc nhóm nào? Sử dụng thông tin sau để phân loại chúng.)

crocodile   shark   camel   eagle

1

Does it feed its babies milk?

Yes. It’s a mammal.

No. Go to number 2.

2

Has it got feathers and wings?

Yes. It’s a bird.

No. Go to number 3.

3

Has it got fins?

Yes. It’s a fish.

No. Go to number 4.

4

Has it got scales?

Yes. It’s a reptile.

No. It’s an amphibian.

Hướng dẫn dịch:

1

Nó có cho con ăn sữa không?

Có. Nó là động vật có vú.

Không. Đến câu số 2.

2

Nó có lông vũ hay cánh không?

Có. Nó là một loại chim.

Không. Đến câu số 3.

3

Nó có vây không

Có. Nó là một loại cá.

Không. Đến câu số 4.

4

Nó có vảy không?

Có. Nó là một loại bò sát.

Không. Nó là động vật lưỡng cư.

Trả lời:

– A crocodile is a reptile. (Cá sấu là bò sát.)

– A shark is a fish. (Cá mập thuộc loài cá.)

– A camel is a mammal. (Lạc đà là động vật có vú.)

– An eagle is a bird. (Đại bàng thuộc loài chim.)

Bài 5

USE IT! Work in groups. Think of an animal. Ask and answer the questions in exercise 4 and your own questions. Guess the animals. (Thực hành! Làm việc theo nhóm. Nghĩ về một con vật. Hỏi và trả lời các câu hỏi ở bài tập 4 và các câu hỏi của riêng em. Đoán các con vật đó.)

Trả lời:

A: Does it feed its babies milk? (Nó có cho con ăn sữa không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got feathers and wings? (Nó có lông vũ hay cánh không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got fins? (Nó có vây không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got scales? (Nó có vảy không.)

B: No. It’s an amphibian. (Không. Nó là động vật lưỡng cư mà.)

A: Is is a frog? (Nó là con ếch à?)

B: Yes, it is. (Đúng rồi.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!