Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 11: A Closer Look 1

Tiếng Anh 6 Unit 11: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 50 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 11: Our Greener World. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 1 Unit 11 lớp 6 bám sát theo chương trình trong SGK Global Success 6 – Tập 2. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 11: A Closer Look 1

Bài 1

The three Rs stands for Reduce- Reuse – Recycle. Draw a line from a symbol in column A to its matching word in column B and its meaning column C. (Ba chữ R là viết tắt của Reduce- Reuse – Recycle. Vẽ một đường thẳng từ một ký hiệu trong cột A đến từ phù hợp của nó trong cột B và ý nghĩa của nó trong cột C)

Trả lời:

  • Picture 1 – Reuse – using something again
  • Picture 2 – Reduce – using less of something
  • Picture 3 – Recycle – creating new products from used materials

Bài 2

Write a word/phrase in the box under each picture. (Viết một từ / cụm từ vào ô dưới mỗi bức tranh)

rubbish

noise

water

plastic bottle

plastic bag

clothes

glass

paper

Trả lời:

1. rubbish

2. plastic bag

3. glass

4. plastic bottle

5. noise

6. paper

7. water

8. clothes

Bài 3

Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to more than one group.  (Làm việc theo cặp. Xếp các từ từ 2 thành nhóm. Một số từ có thể thuộc nhiều hơn một nhóm)

Reduce

Reuse

Recycle

Trả lời:

Reduce

Reuse

Recycle

– plastic bottle

– plastic bag

– clothes

– paper

– glass

– water

– rubbish

– noise

– glass

– clothes

– water

– paper

– plastic bottle

– plastic bag

– clothes

– glass

– paper

– plastic bottle

Bài 4

Listen to these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables. (Nghe những câu này, sau đó lặp lại. Chú ý đến các âm tiết in đậm)

1. If you cycle, it’ll help the Earth

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better to use paper bags?

5. We are happy to walk to school

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn đạp xe, nó sẽ giúp ích cho Trái đất

2. Nước rất tốt cho cơ thể của bạn.

3. Các học sinh đang trồng cây trong vườn.

4. Sử dụng túi giấy có tốt hơn không?

5. Chúng tôi rất vui khi đi bộ đến trường

Bài 5

Listen to the conversation. Pay attention to the bold syllables. Then practise the conversation with a classmate. (Nghe đoạn hội thoại. Chú ý đến các âm tiết in đậm.Sau đó, thực hành cuộc trò chuyện với một người bạn cùng lớp.)

Vy: What are you doing?

Mi: I’m writing an article about going green.

Vy: Great! I’m writing a poem about the 3Rs.

Mi: Let me read it.

Vy: I’m still writing. Wait for a minute.

Hướng dẫn dịch:

Vy: Anh đang làm gì vậy?

Mi: Tôi đang viết một bài báo về việc đi xanh.

Vy: Hay quá! Tôi đang viết một bài thơ về 3R.

Mi: Để tôi đọc.

Vy: Tôi vẫn đang viết. Đợi một phút.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!