Lớp 6

Tiếng Anh 6 Review 4: Skills

Tiếng Anh 6 Review 4: Skills giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 69 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Review 4 (Units 10 – 11 – 12). Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn Skills Review 4 lớp 6 bám sát theo chương trình SGK Global Success 6 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Review 4: Skills

Bài 1

Read the text and choose the correct answer A, B or C for each of the questions. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C cho mỗi câu hỏi.)

What will our houses in the future be like?

In the future, the places we live in and the ways we live will change a lot. Our houses will be more eco-friendly. We won’t use electricity. We will use wind energy or solar energy instead. We will use our voices to control our houses. It’ll make our lives more comfortable. There will be underground cities. There will be cities in the air and on other planets, too. We’ll have to build cities there because there will be too many people and not enough land for houses or buildings.

1. Scientists predict where and how we live in the future ………

A. will change a lot

B. will not change much

C. will change only a intthe

2. According to the text, which of the following is NOT true about future houses?

A. They’ll be more eco-friendly.

B. They’ll use electricity,

c. They’ll use wind energy.

3. We will control our future houses ………..

A. with our voices

B. by clapping our hands

C. with mobile phones

4. There will be cities in the air, on other planets, and underground because

A. we wont have enough land to build houses on

B. living there will be more comfortable

C. life on the Earth will become boring

Hướng dẫn dịch:

Ngôi nhà của chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào?

Trong tương lai, những nơi chúng ta đang sống và cách chúng ta sống sẽ thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà của chúng ta sẽ thân thiện với môi trường hơn. Chúng tôi sẽ không sử dụng điện. Thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời. Chúng tôi sẽ sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát ngôi nhà của chúng tôi. Nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi thoải mái hơn. Sẽ có những thành phố ngầm. Sẽ có những thành phố trên không và trên các hành tinh khác. Chúng ta sẽ phải xây dựng các thành phố ở đó vì sẽ có quá nhiều người và không đủ đất để xây nhà hoặc xây dựng.

Đáp án:

1. A

2. B

3. A

4. A

Bài 2

Work In groups. Take turns to describe your future house and try to persuade your group members to live in It. Who has the best future house in your group? (Làm việc nhóm. Hãy mô tả ngôi nhà tương lai của bạn và cố gắng thuyết phục các thành viên trong nhóm của bạn sống trong đó. Ai có ngôi nhà tương lai tốt nhất trong nhóm của bạn?)

– My future house will be in / on / at

– It’ll be a villa / a country house / an apartment ..

– It’ll be big / small …

– There will be ..

Đáp án:

– My future house will be in the countryside.

– It’ll be a villa.

– It’ll be big.

– There will be home robots, smart appliances, and luxurious furniture in my villa.

Hướng dẫn dịch:

– Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ ở nông thôn.

– Đó sẽ là một biệt thự.

– Nó sẽ lớn.

– Sẽ có robot gia đình, thiết bị thông minh và đồ đạc sang trọng trong biệt thự của tôi.

Bài 3

Listen and tick (✓) what people from the Youth Eco-Parliament advise us to do for our environment. (Lắng nghe và đánh dấu (✓) những gì mọi người từ Nhóm sinh thái thanh niên khuyên chúng ta nên làm gì cho môi trường của chúng ta.)

1. Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic, etc).

2. Pick up rubbish in parks or in the streets.

3. Grow your own vegetables.

4. Save energy – turn off lights and TVs when you’re not using them.

5. Use reusable bags instead of plastic bags.

Bài nghe:

In 2004, 120 young people from ten European countries met in Berlin at the first Youth Eco-Parliament. They gave ideas for improving the environment. Here are some of the things they advised us to do:

– Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic, etc.).

– Pick up rubbish in parks or in the streets.

– Save energy – turn off lights and TVs when you’re not using them.

– Use reusable bags instead of plastic bags.

Hướng dẫn dịch:

Năm 2004, 120 thanh niên từ mười quốc gia Châu Âu đã gặp nhau tại Berlin tại Nghị viện Sinh thái Thanh niên đầu tiên. Họ đã đưa ra những ý tưởng để cải thiện môi trường. Dưới đây là một số điều họ khuyên chúng ta nên làm:

– Tái chế nhiều rác hơn (ví dụ, thủy tinh, giấy và nhựa, v.v.).

– Nhặt rác trong công viên hoặc trên đường phố.

– Tiết kiệm năng lượng – tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng.

– Sử dụng túi tái sử dụng thay vì túi nhựa.

Đáp án:

1, 2, 4, 5

Bài 4

Write a paragraph of 50-60 words about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 3 or your own ideas. (Viết một đoạn văn từ 50-60 từ về những gì bạn nghĩ chúng ta nên làm để cải thiện môi trường. Sử dụng các ý tưởng từ 3 hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

Đáp án:

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we can reduce the amount of rubbish we produce for example glass, paper and plastic, etc. Secondly, we reuse as many things as we can for example shopping bags, old clothes, old books, … Finally, we can recycle used things around us such as plastic bags, water bottles, old paper, glass and so on.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhiều điều để cải thiện môi trường xung quanh chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có thể giảm lượng rác thải ra như thủy tinh, giấy và nhựa, … Thứ hai, chúng ta tái sử dụng nhiều thứ nhất có thể như túi mua sắm, quần áo cũ, sách cũ, … Cuối cùng, chúng ta có thể tái chế những thứ đã qua sử dụng xung quanh chúng ta chẳng hạn như túi nhựa, chai nước, giấy cũ, thủy tinh, vv.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!