Lớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 9: Looking back

Giải bài tập Looking back Unit 9 lớp 12 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần pronunciation, vocabulary, grammar để chuẩn bị bài Choosing a career (Chọn nghề) trước khi đến lớp.

Soạn Looking back tiếng Anh lớp 12 Unit 9 được biên soạn với nội dung bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 56. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn tiếng Anh 12 Looking back Unit 9, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 9: Looking back

Pronunciation

Câu 1

Listen and underline the unstressed words in the following sentences. (Nghe và gạch dưới những từ không nhấn trong các câu sau đây.)

1. I’m looking for a job to keep me busy this summer.

2. He saw the advertisement in today’s newspaper.

3. How far is it from here to your school?

Câu 2

Underline the unstressed words in the following sentences and practise reading them aloud. (Gạch dưới các từ không nhấn trong câu sau và luyện đọc to chúng lên.)

1. I would like to take a year off first, and then go to university.

2. Working as a journalist, he has the opportunity to meet famous people and interview them.

3. I decided to be an apprentice to an electrician for two years, and then I will study electrical engineering at university.

Vocabulary

Câu 1

Complete the sentences with the correct form of the words/phrases in the box.(Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ / cụm từ trong hộp.)

1. workforce

2. career

3. temporary

4. career advice

5. apprentice

6. options

Grammar

Câu 1

Complete the sentences using the correct of the phrasal verbs in the box.(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng đúng của mệnh đề động từ trong hộp.)

1. go on with

2. keep up with

3. come up with

4. get on with

5. ran out of

6. drop in on

7. cut down on

8. dropped out of

Câu 2

Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the words provided and make any necessary changes.(Tạo một câu phức tạp từ mỗi cặp câu. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)

1. If you eat too much, you may fall ill.

2. Kate is as beautiful as her mother.

3. He is not as bright as he thinks he is.

4. It rained so hard that the plane couldn’t take off.

5. Unless you run fast, you will be late for school.

6. It was such a good novel that Mary couldn’t put it down.

7. If I had one million dollars, I would travel around the world.

8. The apprentice finished the work as Mr Smith had requested.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!