Lớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 4: Từ vựng

Từ vựng Unit 4 lớp 12 tổng hợp toàn bộ từ mới quan trọng xuất hiện trong bài The mass media – Các phương tiện thông tin đại chúng giúp các em học sinh chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng The mass media sẽ giúp bạn hệ thống lại toàn bộ từ vựng và các cấu trúc câu liên quan đến chủ điểm bài học với mong muốn giúp các bạn học sinh lớp 12 dễ dàng tra cứu và ghi nhớ bài học một cách hiệu quả nhất. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Từ vựng Unit 4: The mass media, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 4: Từ vựng

Tiếng Anh 12 Unit 4: Từ vựng

Từ vựng Loại từ Phiên âm Ý nghĩa
addicted a /əˈdɪktɪd/ nghiện
advent n /ˈædvent/ sự đến /tới sự kiện quan trọng
application n /ˌæplɪˈkeɪʃn/ ứng dụng
attitude n /ˈætɪtjuːd/ thái độ
connect v /kəˈnekt/ kết nối
cyberbullying n /ˈsaɪbəbʊliɪŋ/ bắt nạt qua mạng Internet
documentary n /ˌdɒkjuˈmentri/ phim tài liệu
dominant a /ˈdɒmɪnənt/ thống trị, có ưu thế hơn
drama n /ˈdrɑːmə/ kịch, tuồng
efficient a /ɪˈfɪʃnt/ có hiệu quả
emerge v /iˈmɜːdʒ/ vượt trổi, nổi lên, nổi bật
fivefold adj,adv /ˈfaɪvfəʊld/ gấp 5 lần
GPS ( Global Positioning System) n hệ thống định vị toàn cầu
leaflet n /ˈliːflət/ tờ rơi, tờ in rơi
mass n /mæs/ số nhiều, số đông, đại chúng
media n /ˈmiːdiə/ phương tiện
microblogging n /ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/ việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin
pie chart n /ˈpaɪ tʃɑːt/ biểu đồ tròn
social networking n /ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/ mạng xã hội
subscribe n /səbˈskraɪb/ đăng ký, đặt mua dài hạn
tablet PC n /ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/ máy tính bảng
the mass media n truyền thông đại chúng
website v /ˈwebsaɪt/ vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

Phần các cụm từ & cấu trúc bổ trợ

Rely on: dựa vào
Carry out thực hiện, tiến hành
Carry on tiếp tục
Think of nghĩ về
Listen to nghe
Tie in gắn với
Access to kết nối tới
Be addicted to nghiện
Specialise in chuyên về
Be coined with được tạo ra cùng với
Adapt to thích nghi với

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!