Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 4D: Plan a Farm or Garden

Tiếng Anh 10 Unit 4D: Plan a Farm or Garden giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 46, 47 sách Cánh diều bài Food trước khi đến lớp.

Soạn Plan a Farm or Garden Unit 4D lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 46, 47. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 4D: Plan a Farm or Garden trang 46, 47 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4D: Plan a Farm or Garden

Câu A

Reading

 In pairs, say three things you can see in the photo.

(Thực hành theo cặp, hãy nói ba thứ bạn có thể thấy trong ảnh.)

Gợi ý đáp án

I see a garden with many big trees and some pots and several people gardening.

(Tôi thấy một khu vườn có nhiều cây to và một số chậu cây và một số người đang làm vườn.)

Câu B

B. Read the article and answer the questions.

(Đọc bài viết và trả lời các câu hỏi.)

Urban Farming

Mario Wezel is a German photographer who takes photos for National Geographic. Mario is interested in urban farming, so many of his photos show farmers and gardeners. However, urban farming is different from traditional farming. It’s when people farm and garden in the middle of the city.

Mario traveled to urban farms all over the US. In Boston, one man has bees on the roof of the Lenox Hotel. The hotel uses honey from the bees in its restaurant. In San Francisco, there’s a small farm next to the Giants’ baseball stadium. When people watch the game, they can also buy sandwiches from the farm with fresh vegetables! And in Washington, D.C., volunteers can help in a garden at the White House.

For Mario, the most surprising urban farm is at San Quentin State Prison, in California. The prison has a garden and, once a week, prisoners can take a gardening class. They learn how to grow plants and flowers. Working in the garden is also therapeutic.

Mario’s photos are all of the US, but you can find urban farms in a lot of different countries and large cities, such as Tokyo, Lima, and Perth. That’s because about 3.5 billion people (half the world’s population) live in cities today and they want fresh, healthy food. And more and more people think urban farming is the answer to the world’s food shortages, as well as to making our cities greener and more relaxing.

shortages (n) situations in which there is not enough of something

1. Who is the photographer?

(Ai là nhiếp ảnh gia?)

2. What do his photos show?

(Những bức ảnh của anh ấy thể hiện điều gì?)

3. Where can you eat fresh vegetables and watch baseball?

(Bạn có thể ăn rau tươi và xem bóng chày ở đâu?)

4. Who can take classes in gardening once a week?

(Ai có thể tham gia lớp học làm vườn mỗi tuần một lần?)

5. How many people live in the world’s cities?

(Có bao nhiêu người sống ở các thành phố trên thế giới?)

Tạm dịch:

Nông nghiệp đô thị

Mario Wezel là một nhiếp ảnh gia người Đức, người chụp ảnh cho National Geographic. Mario quan tâm đến nông nghiệp đô thị, vì vậy nhiều bức ảnh của anh ấy chụp những người nông dân và người làm vườn. Tuy nhiên, canh tác ở đô thị khác với canh tác truyền thống. Đó là khi mọi người làm nông và làm vườn ở giữa thành phố.

Mario đã đi đến các trang trại đô thị trên khắp nước Mỹ. Ở Boston, một người đàn ông nuôi ong trên mái của khách sạn Lenox. Khách sạn sử dụng mật ong từ những con ong này trong nhà hàng của mình. Ở San Francisco, có một trang trại nhỏ bên cạnh sân bóng chày của Giants. Khi mọi người xem trận đấu, họ cũng có thể mua bánh kẹp từ trang trại với rau tươi! Và ở Washington, D.C., các tình nguyện viên có thể giúp làm vườn trong một khu vườn ở Nhà Trắng.

Đối với Mario, trang trại đô thị đáng ngạc nhiên nhất là ở nhà tù bang San Quentin, ở California. Nhà tù có một khu vườn và mỗi tuần một lần, các tù nhân có thể tham gia một lớp học làm vườn. Họ học cách trồng cây và hoa. Làm việc trong vườn cũng là một liệu pháp.

Các bức ảnh của Mario đều là ở Mỹ, nhưng bạn có thể tìm thấy các trang trại đô thị ở nhiều quốc gia và thành phố lớn khác nhau, chẳng hạn như Tokyo, Lima và Perth. Đó là bởi vì khoảng 3,5 tỷ người (một nửa dân số thế giới) sống ở các thành phố ngày nay và họ muốn thực phẩm tươi, tốt cho sức khỏe. Và ngày càng nhiều người nghĩ rằng nông nghiệp đô thị là câu trả lời cho tình trạng thiếu lương thực của thế giới, cũng như để làm cho các thành phố của chúng ta trở nên xanh hơn và thư giãn hơn.

shortages (n): tình trạng mà trong đó không có đủ thứ gì đó

Gợi ý đáp án

1. Mario Wezel is the photographer.

(Mario Wezel là nhiếp ảnh gia.)

Thông tin: Mario Wezel is a German photographer who takes photos for National Geographic.

(Mario Wezel là một nhiếp ảnh gia người Đức, người chụp ảnh cho National Geographic.)

2. His photos show farmers and gardeners.

(Bức ảnh của anh ấy chụp những người nông dân và người làm vườn.)

Thông tin: Mario is interested in urban farming, so many of his photos show farmers and gardeners.

(Mario quan tâm đến nông nghiệp đô thị, vì vậy nhiều bức ảnh của anh ấy chụp những người nông dân và người làm vườn.)

3. I can eat fresh vegetables and watch baseball at the Giants’ baseball stadium in San Francisco.

(Tôi có thể ăn rau tươi và xem bóng chày tại sân bóng chày của Giants ở San Francisco.)

Thông tin: In San Francisco, there’s a small farm next to the Giants’ baseball stadium. When people watch the game, they can also buy sandwiches from the farm with fresh vegetables!

(Ở San Francisco, có một trang trại nhỏ bên cạnh sân bóng chày của Giants. Khi mọi người xem trận đấu, họ cũng có thể mua bánh kẹp từ trang trại với rau tươi!)

4. Prisoners can take classes in gardening once a week.

(Các tù nhân có thể tham gia lớp học làm vườn mỗi tuần một lần.)

Thông tin: The prison has a garden and, once a week, prisoners can take a gardening class.

(Nhà tù có một khu vườn và mỗi tuần một lần, các tù nhân có thể tham gia một lớp học làm vườn.)

5. About 3.5 billion people (half the world’s population) live in the world’s cities.

(Khoảng 3,5 tỷ người (một nửa dân số thế giới) sống ở các thành phố trên thế giới.)

Thông tin: That’s because about 3.5 billion people (half the world’s population) live in cities today …

(Đó là bởi vì khoảng 3,5 tỷ người (một nửa dân số thế giới) sống ở các thành phố ngày nay …)

Câu C

C. Match the words from the article to the definitions.

(Nối các từ trong bài viết với các định nghĩa.)

1. urban __f__ a. a large area of land for growing food

2. farm _____ b. to put something in the ground to grow

3. garden _____ c. an area of land with flowers, fruit and vegetables

4. to grow _____ d. good for your body

5. volunteers _____ e. good for mental health

6. therapeutic _____ f. in the city

7. healthy _____ g. people who work for free

Gợi ý đáp án

2 – a

3 – c

4 – b

5 – g

6 – e

7 – d

Câu D

MY WORLD (Thế giới của tôi)

Ask and answer the questions in small groups.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi trong các nhóm nhỏ.)

1. Do you have a garden or farm? If yes, what do you grow?

(Bạn có một khu vườn hoặc trang trại không? Nếu có, bạn trồng cái gì?)

2. Are you a volunteer? What do you do?

(Bạn có phải là tình nguyện viên không? Bạn làm những gì?)

3. What healthy activities do you do in your free time? Are they also therapeutic?

(Bạn làm những hoạt động lành mạnh nào trong thời gian rảnh? Chúng cũng là các liệu pháp trị bệnh phải không?)

Gợi ý đáp án

1. I have a garden and I grow herbs, vegetables and flowers.

2. Yes, I am. I work for a local volunteer group in my city. We clean up the street and beaches twice a month.

3. I often do gardening and play badminton. Yes, they are.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!