Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 4A: Describe a Recipe

Tiếng Anh 10 Unit 4A: Describe a Recipe giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 40, 41 sách Cánh diều bài Food trước khi đến lớp.

Soạn Describe a Recipe Unit 4A lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 40, 41. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 4A: Describe a Recipe trang 40, 41 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4A: Describe a Recipe

Câu A

Vocabulary

In pairs, choose a word or a phrase from the box to describe each group of foods.

(Thực hành theo cặp, chọn một từ hoặc một cụm từ trong khung để mô tả từng nhóm thực phẩm.)

dairy products drinks

fruit meat vegetables

– Juice and water are drinks. (Nước ép và nước lọc là đồ uống.)

Gợi ý đáp án

– Cheese, milk and butter are dairy products.

(Phô mai, sữa và bơ là các sản phẩm từ sữa.)

– Lemons, oranges and apples are fruits.

(Chanh, cam và táo là hoa quả.)

– Chicken, fish and shrimp are meat.

(Gà, cá và tôm là thịt.)

– Peppers, tomatoes and onions are vegetables.

(Ớt, cà chua và hành là rau củ.)

Câu B

In pairs, think of some other foods you know and write them in the correct groups. Then share them with the class.

(Thực hành theo cặp, hãy nghĩ về một số thực phẩm khác mà bạn biết và viết chúng vào đúng nhóm. Sau đó chia sẻ chúng với cả lớp.)

Gợi ý đáp án

dairy products

(sản phẩm từ sữa)

drinks

(đồ uống)

fruit

(hoa quả)

meat

(thịt)

vegetables

(rau củ)

– yogurt (sữa chua)

– ice cream (kem)

– lemonade (nước chanh)

– wine (rượu vang)

– strawberries (dâu)

– mangos (xoài)

– pork (thịt heo)

– beef (thịt bò)

– cabbage (bắp cải)

– carrots (cà rốt)

Câu C

What are your favorite foods? Choose one from each group.

(Thực phẩm yêu thích của bạn là gì? Chọn một món mỗi nhóm.)

Gợi ý đáp án

My favorite foods are butter, tea, tomatoes, and apples.

(Thực phẩm yêu thích của tôi là bơ, trà, cà chua và táo.)

Câu D

In your notebook, make a table with two columns: Count nouns and Non-count nouns. Write the food words from A and B in the correct column.

(Trong vở của bạn, hãy lập một bảng có hai cột: Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được. Viết các từ chỉ thực phẩm từ bài A và B vào cột đúng.)

Gợi ý đáp án

Count nouns (Danh từ đếm được)

Non-count nouns (Danh từ không đếm được)

lemons (chanh), bananas (chuối), oranges (cam),

apples (táo), onions (hành), peppers (ớt),

tomatoes (cà chua), potatoes (khoai tây), strawberries (dâu tây), mangos (xoài), carrots (cà rốt), cabbage (bắp cải)

cheese (phô mai), milk (sữa), butter (bơ)

juice (nước ép), soda (nước ngọt), coffee (cà phê),

tea (trà), water (nước), chicken (thịt gà),

fish (thịt cá), shrimp (tôm), bacon (thịt xông khói),

steak (bít-tết), lettuce (rau diếp), steak (bít-tết),

yogurt (sữa chua), ice cream (kem), lemonade (nước chanh), wine (rượu vang), pork (thịt heo),

beef (thịt bò)

Câu E

Complete the conversation with a, an, the, some, or any. Then listen and check.

(Hoàn thành cuộc hội thoại với “a, an, the, some” hoặc “any”. Sau đó, nghe và kiểm tra.)

Lee: I’m hungry. What’s in (1) _____ fridge?

Diana: There are (2) _____ eggs.

Lee: Do you have (3) _____ vegetables?

Diana: Yes, I have (4) _____ onion and (5) _____ red pepper.

Lee: Great! Let’s make a Spanish omelet. Do you have (6) _____ olive oil?

Diana: No, but I have (7) _____ corn oil. That should be okay.

Lee: Sure. And we need (8) _____ potatoes.

Diana: I don’t have (9) _____ potatoes, but I can go to the store.

Lee: OK, I’ll start cooking.

Gợi ý đáp án

1. the

2. some

3. any

4. an

5. a

6. any

7. some

8. some

9. any

Lee: I’m hungry. What’s in (1) the fridge?

Diana: There are (2) some eggs.

Lee: Do you have (3) any vegetables?

Diana: Yes, I have (4) an onion and (5) a red pepper.

Lee: Great! Let’s make a Spanish omelet. Do you have (6) any olive oil?

Diana: No, but I have (7) some corn oil. That should be okay.

Lee: Sure. And we need (8) some potatoes.

Diana: I don’t have (9) any potatoes, but I can go to the store.

Lee: OK, I’ll start cooking.

Giải thích:

(1) What’s in the fridge?

(Có cái gì trong tủ lạnh không?)

Danh từ “fridge” (tủ lạnh) là danh từ được xác định rồi (người nói ám chỉ cái tủ lạnh mà cả người nói và người nghe đều biết đến), danh từ đếm được ở dạng số ít => dùng mạo từ xác định “the”

(2) There are some eggs.

(Có một vài quả trứng đó.)

Danh từ “eggs” (những quả trứng) là danh từ lần đầu nhắc đến chưa được xác định, danh từ đếm được ở dạng số nhiều, trong câu khẳng định => dùng lượng từ “some”

(3) Do you have any vegetables?

(Bạn có chút rau nào không?)

Danh từ “vegetables” (rau củ) là danh từ lần đầu nhắc đến chưa được xác định, dạng số nhiều, trong câu hỏi => dùng lượng từ “any”

(4) Yes, I have an onion …

(Có, tôi có một củ hành tây …)

Danh từ “onion” (củ hành tây) là danh từ lần đầu nhắc đến chưa được xác định, danh từ đếm được ở dạng số ít => dùng mạo từ “an” (do chữ cái đầu tiên ở từ phía sau bắt đầu bằng một nguyên âm “o”)

(5) … and a red pepper.

(… và một quả ớt đỏ.)

Danh từ “pepper” (quả ớt) là danh từ lần đầu nhắc đến chưa được xác định, danh từ đếm được ở dạng số ít => dùng mạo từ “a” (do chữ cái đầu tiên ở từ phía sau bắt đầu bằng một phụ âm “r”)

(6) Do you have any olive oil?

(Bạn có chút dầu ô liu nào không?)

Danh từ “olive oil” (dầu ô liu) là danh từ lần đầu nhắc đến chưa được xác định, danh từ không đếm được, trong câu hỏi => dùng lượng từ “any”

(7) No, but I have some corn oil.

(Không, nhưng tôi có một ít dầu ngô.)

Danh từ “corn oil” (dầu ngô) là danh từ lần đầu nhắc đến chưa được xác định, danh từ không đếm được, trong khẳng định => dùng lượng từ “some”

(8) And we need some potatoes.

(Và chúng ta cần một ít khoai tây.)

Danh từ “potatoes” (những củ khoai tây) là danh từ lần đầu nhắc đến chưa được xác định, danh từ đếm được ở dạng số nhiều, trong câu khẳng định => dùng lượng từ “some”

(9) I don’t have any potatoes, …

(Tôi không có củ khoai tây nào cả, …)

Danh từ “potatoes” (những củ khoai tây) là danh từ đếm được dạng số nhiều, trong câu phủ định => dùng lượng từ “any”

Tạm dịch:

Lee: Tôi đói quá. Có cái gì trong tủ lạnh không?

Diana: Có một vài quả trứng đó.

Lee: Bạn có chút rau nào không?

Diana: Có, tôi có một củ hành tây và một quả ớt đỏ.

Lee: Tuyệt vời! Hãy làm món trứng tráng kiểu Tây Ban Nha. Bạn có chút dầu ô liu nào không?

Diana: Không, nhưng tôi có một ít dầu ngô. Nó cũng ổn đấy.

Lee: Chắc chắn rồi. Và chúng ta cần một ít khoai tây nữa.

Diana: Tôi không có củ khoai tây nào cả, nhưng tôi có thể đến cửa hàng mua.

Lee: OK, tôi sẽ bắt đầu nấu ăn.

Câu F

Practice the conversation in pairs. Switch roles and practice it again.

(Thực hành hội thoại theo cặp. Đổi vai và thực hành lại.)

Gợi ý đáp án

Lee: I’m hungry. What’s in the fridge?

Diana: There are some eggs.

Lee: Do you have any vegetables?

Diana: Yes, I have an onion and a red pepper.

Lee: Great! Let’s make a Spanish omelet. Do you have any olive oil?

Diana: No, but I have some corn oil. That should be okay.

Lee: Sure. And we need some potatoes.

Diana: I don’t have any potatoes, but I can go to the store.

Lee: OK, I’ll start cooking.

Câu G

G. In pairs, make two new conversations using the ingredients below. Use the conversation in E as a model.

(Thực hành theo cặp, tạo hai cuộc hội thoại mới bằng cách sử dụng các nguyên liệu bên dưới. Sử dụng đoạn hội thoại trong bài E làm mẫu.)

Quiche

– eggs

– cheese

– milk

– onion

– salt and pepper

Frittata

– butter

– eggs

– cheese

– turkey bacon

– tomato

Gợi ý đáp án

A: I’m hungry. What’s in the fridge?

B: There are some eggs.

A: Do you have any salt and pepper?

B: Yes, I have some salt and pepper.

A: Great! Let’s make a quiche. Do you have any mushrooms?

B: No, but I have some onions. That should be okay.

A: Sure. And we need some milk and cheese.

B: I don’t have any milk and cheese, but I can go to the store.

A: OK, I’ll start cooking.

Tạm dịch:

A: Tôi đói quá. Có cái gì trong tủ lạnh không?

B: Có một vài quả trứng đó.

A: Bạn có chút muối và tiêu nào không?

B: Có, tôi có một ít muối và tiêu.

A: Tuyệt vời! Hãy làm món quiche. Bạn có chút nấm nào không?

B: Không, nhưng tôi có một vài củ hành tây. Nó cũng ổn đấy.

A: Chắc chắn rồi. Và chúng ta cần một ít sữa và phô mai nữa.

B: Tôi không có sữa và phô mai, nhưng tôi có thể đến cửa hàng mua.

A: OK, tôi sẽ bắt đầu nấu ăn.

***

A: I’m hungry. What’s in the fridge?

B: There are some eggs.

A: Do you have any butter and cheese?

B: Yes, I have some butter and cheese.

A: Great! Let’s make a frittata. Do you have any onions?

B: No, but I have some tomatoes. That should be okay.

A: Sure. And we need some turkey bacon.

B: I don’t have any turkey bacon, but I can go to the store.

A: OK, I’ll start cooking.

Câu H

H. Think of a popular dish in your country and write down the ingredients.

(Hãy nghĩ về một món ăn phổ biến ở đất nước của bạn và viết ra các thành phần.)

Gợi ý đáp án

Banh mi (Bánh mì)

– bread (bánh mì)

– pickled carrot (cà rốt muối chua)

– cucumber, chilli (dưa chuột, ớt)

– grilled pork (thịt heo nướng)

– pâté (pa tê)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!