Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 4: Looking back

Giải Tiếng Anh 10 Unit 4: Looking back giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 50 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài For a better community trước khi đến lớp.

Soạn Looking back Unit 4 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 50. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 4: Looking back trang 50, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4: Looking back

Pronunciation

Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Then practice saying the sentences.

(Nghe và đánh dấu các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được in đậm. Sau đó thực hành nói các câu.)

1. We hope that the number of volunteers will increase this year.

2. When will you present your report about the volunteer project?

3. I always keep a record of visitors’ donations.

4. We still import too many products that can be made in our country.

Gợi ý đáp án

1. in‘crease

2. pre‘sent

3. ‘record

4. im‘port

Vocabulary

Fill in the gaps with the correct forms of the words in brackets.

(Điền vào chỗ trống bằng các dạng đúng của các từ trong ngoặc.)

1. There are (end)_______ opportunities for teenagers to volunteer these days.

2. We were very (excite) _______to help children organise afterschool activities.

3. The local people were really (help)_________. They supported us all the time we stayed there.

4. We need more (volunteer) _________for our community projects.

5. Our charity groups received generous (donate) ___________from the local people.

Gợi ý đáp án

1. endless

2. excited

3. helpful

4. volunteers

5. donations

Grammar

Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. Use the past simple or past continuous.

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc. Sử dụng quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

1, I first (meet)________ Lan while we (work) _________as volunteers.

2. While we (walk)________ home, we (see) _________ a girl crying near a bus stop.

3. Kim (notice) ___________the poverty of the area while she (deliver) _____ free meals to old people.

4. When I (arrive) ______at the community centre, a guest speaker (give) _________a speech.

Gợi ý đáp án

1. I first met Lan while we were working as volunteers.

(Tôi gặp Lan lần đầu khi chúng tôi đang làm công tác nguyện.)

2. While we were walking home, we saw a girl crying near a bus stop.

(Trong khi chúng tôi đang đi bộ về nhà, chúng tôi nhìn thấy một cô gái đang khóc gần bến xe buýt.)

3. Kim noticed the poverty of the area while she was delivering free meals to old people.

(Kim nhận thấy sự nghèo đói của khu vực trong khi cô ấy đang phát các bữa ăn miễn phí cho người già.)

4. When I arrived at the community centre, a guest speaker was giving a speech.

(Khi tôi đến trung tâm cộng đồng, một khách mời đang phát biểu.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!