Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 4: Listening

Giải Tiếng Anh 10 Unit 4: Listening giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 47 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài For a better community trước khi đến lớp.

Soạn Listening Unit 4 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 47. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 4: Listening trang 47, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4: Listening

Câu 1

An announcement for volunteer positions

(Thông báo cho các vị trí tình nguyện viên)

Read the job advert and answer the questions.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi.)

CITY CENTRE for COMMUNITY DEVELOPMENT

Needs Volunteers!

– Interested in community development projects?

– Have a couple of hours to spare at the weekend?

-> Apply now!!!

Location: Cay Giay, Ha Noi

Email: [email protected]

1. Who needs volunteers? (Ai cần tình nguyện viên?)

2. Who can apply for the job? (Ai có thể nộp đơn ứng tuyển cho công việc?)

Gợi ý đáp án

1. The city centre for community development needs volunteers.

(Trung tâm phát triển cộng đồng thành phố cần các tình nguyện viên.)

2. People who is interested in community development projects and have a couple of hours to spare at the weekend can apply for the job.

(Những người quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng và có một vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần có thể nộp đơn xin việc.)

Câu 2

Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence.

(Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. This non-profit organisation supports _____people and communities.

(Tổ chức phi lợi nhuận này hỗ trợ người _____ và cộng đồng.)

A. remote (ở vùng sâu vùng xa)

B. local (địa phương)

C. poor (nghèo)

2. They organise job training courses for_____.

(Họ tổ chức các khóa đào tạo việc làm cho_____.)

A. poor people (người nghèo)

B. teenagers (thanh thiếu niên)

C. old people (người già)

3. They are looking for teenagers who can volunteer_____.

(Họ đang tìm kiếm những thanh thiếu niên có thể tình nguyện ___.)

A. on weekdays (vào các ngày trong tuần)

B. every day (mỗi ngày)

C. at the weekend (vào cuối tuần)

4. People whose application is successful will be trained by ________volunteers.

(Những người có đơn đăng ký thành công sẽ được đào tạo bởi những tình nguyện viên________.)

A. experienced (có kinh nghiệm)

B. helpful (nhiệt tình giúp đỡ)

C. young (trẻ)

5. Volunteers will have a chance to meet teenagers with ___________interests.

(Các tình nguyện viên sẽ có cơ hội gặp gỡ thanh thiếu niên có những sở thích ___________.)

A. strong (mạnh mẽ)

B. different (khác nhau)

C. similar (tương tự)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

This is a public announcement by the City Centre for Community Development. We are a non- profit organisation that supports local people and communities.

Thanks to many generous donations, we are building houses for poor people, organising job training courses for teenagers, helping lonely old people, and creating facilities, such as children’s playgrounds in the local area.

To continue working on our projects, we need more volunteers. We are looking for teenagers who are interested in community development work and have a couple of hours to spare at weekends. Once chosen, you will become a member of our local and national community development network. You will also be trained by our experienced volunteers.

If you are interested in helping the community and want to meet teenagers with similar interests, please fill in the online application form. Remember to also send your application letter to us no later than 1st January. Don’t miss this exciting opportunity. We look forward to hearing from you.

Gợi ý đáp án

1. B 2. B 3. C 4. A 5. C

Câu 3

Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F).

(Nghe lại và quyết định xem câu sau là Đúng (T) hay Sai (F).)

T

F

1. This organisation helps people in the area.

(Tổ chức này giúp đỡ mọi người trong khu vực.)

2. Only poor people can get support from the City Centre for Community Development.

(Chỉ những người nghèo mới được hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thành phố.)

3. The centre is looking for volunteers now.

(Hiện trung tâm đang tìm kiếm tình nguyện viên.)

4. The new volunteers will only become members of the local community development network.

(Các tình nguyện viên mới sẽ chỉ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương.)

5. The deadline for the application letter is the 1st January.

(Hạn chót cho lá thư nộp đơn là ngày 1 tháng Giêng.)

Gợi ý đáp án

1. T 2. F 3. T 4. F 5. T

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!