Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 4: 4I Culture

Tiếng Anh 10 Unit 4: 4I Culture giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 56 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 4: Our planet trước khi đến lớp.

Soạn 4I Culture Unit 4 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 56. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 4I Culture trang 56, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4: 4I Culture

Bài 1

Read the webpage about El Niño. What is it and what effects can it have?

(Đọc một trang web về El Niño. Đó là gì và tác động nó có thể gây ra?)

El Niño

What is it?

El Niño is part of a phenomenon called El Niño-Southern Oscillation (ENSO). El Niño happens when the strong ocean winds decrease and the temperature of the ocean becomes unusually warm. The name comes from the Spanish for “child” and refers to the baby Jesus, because it often happens around Christmas. El Niño has occurred for at least the last 300 years, and it lasts between 9 months and 2 years. They occur approximately every 2-7 years.

Causes and effects

Scientists are not sure what causes El Niño, but there are various theories. One theory is that strong Pacific winds create a big area of warm water in the west. If the winds suddenly disappear, the warm water quickly moves to the east and causes El Niño. Another theory is that volcanic activity in the tropics causes it.

El Niño has a big impact on the Pacific region and affects weather all over the world. It can cause floods in some countries (such as Peru and Ecuador), but very dry conditions, forest fires and drought in others (south-east Asia and Australia). El Niño can cause typhoons and hurricanes. El Niño also affects marine ecosystems because the warm water is poor in nutrients and cannot sustain big fish populations. This causes problems for the Pacific fishing industry.

Tạm dịch:

El Nino

Đó là gì?

El Nino là một phần của hiện tượng gọi là El Nino – Dao động Phương Nam (ENSO). El Nino xảy ra khi lượng gió mạnh ở đại dương giảm và nhiệt độ tại đại dương trở nên ấm một cách bất thường. Tên gọi đó bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha cho từ “đứa trẻ”và gợi nhắc đến chưa Giê-su sơ sinh, vì nó thường xảy ra vào lúc Giáng sinh. El Nino xảy ra vào ít nhất 300 năm trở lại đây và kéo dài từ 9 tháng đến 2 năm. Chúng thường xảy ra vào khoảng 2 – 7 năm.

Nguyên nhân và hậu quả

Các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra El Nino, nhưng cũng có rất nhiều giả thuyết. Một trong những giả thuyết là những đợt gió mạnh của biển Thái Bình Dương tạo ra một vùng nước nóng tại phía đông. Nếu gió đột nhiên ngừng thổi, vùng nước nóng sẽ nhanh chóng di chuyển sang phía tây và gây ra El Nino. Một giả thuyết khác là hoạt động của núi lửa ở các vùng nhiệt đới gây ra nó.

El Nino gây ảnh hưởng lớn trên vùng biển Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Nó có thể gây ra lũ lụt ở một vài quốc gia (như Peru và Ecuador), và khí hậu rất khô hạn, cháy rừng và hạn hán ở những nơi khác (Đông Nam Á và Úc). El Nino có thể gây ra bão. El Nino cũng gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới biển vì dòng nước ấm nghèo dinh dưỡng và không thể chịu đựng số lượng cá lớn. Điều này gây ra vấn đề cho ngành đánh bắt cá ở biển Thái Bình Dương.

Gợi ý đáp án

El Niño is a weather phenomenon which happens when the strong ocean winds decrease and the temperature of the ocean becomes unsually warm. (El Nino là một hiện tượng thời tiết xảy ra khi lượng gió mạnh ở đại dương giảm và nhiệt độ tại đại dương trở nên ấm một cách bất thường)

Its effects: (Hiệu ứng)

– cause floods in some countries (such as Peru and Ecuador) (gây ra lũ lụt ở một vài quốc gia (như Peru và Ecuador))

– cause dry conditions, forest fires and drought in others (south-east Asia and Australia) (gây ra khí hậu rất khô hạn, cháy rừng và hạn hán ở những nơi khác (Đông Nam Á và Úc)

– cause typhoons and hurricanes (gây ra bão)

– affect marine ecosystems because the warm water is poor in nutrients and cannot sustain big fish populations. (cũng gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới biển vì dòng nước ấm nghèo dinh dưỡng và không thể chịu đựng số lượng cá lớn.)

– cause problems for the Pacific fishing industry (gây ra vấn đề cho ngành đánh bắt cá ở biển Thái Bình Dương.)

Bài 2

True or False? Write T or F. Correct the false sentences.

(Đúng hay sai? Viết T hoặc F. Sửa lại các câu sai.)

1. ENSO occurs in the Mediterranean.

2. ENSO happens when the ocean temperature becomes unusually cold.

3. ENSO lasts between 2 and 7 years.

4. Volcanic activity is a possible cause of El Nino.

5. El Nino only affects the weather in the Pacific.

6. ENSO is problematic for Pacific fish populations.

Gợi ý đáp án

1.F

2.F

3.F

4.T

5.F

6.T

Bài 3

Listen to an interview about El Niño. Choose the correct words to complete the statements.

(Lắng nghe bài phỏng vấn về El Nino. Chọn các từ đúng để hoàn thành các khẳng định.)

1. El Nino events are getting more / less severe.

2. It’s likely / unlikely that global warming will have an impact on future El Nino events.

3. Scientists think that El Nino events won’t / may get more frequent.

4 Scientists can / can’t predict when an El Nino event is going to happen.

Bài 4

Listen again. Use the following numbers to complete the paragraph.

(Nghe lại. Sử dụng các số để hoàn thành đoạn văn.)

60 2015 16 2016 25

El Nino events have been getting more severe over the last (1) _____ years. In (2) _____ there were (3) _____ typhoons in the Central Pacific. It’s possible that more than (4) _____ million people suffered from hunger and malnutrition in (5) _____ as a consequence.

Bài 5

Work in groups. Ask and answer the questions about extreme weather in Viet Nam.

1. What type of extreme weather is common? (Loại thời tiết cực đoan nào phổ biến?)

2. When was the last typhoon? (Lần cuối bị bão là khi nào?)

3. In which region do typhoons normally occur? (Bão thường xảy ra ở miền nào?)

4. What do the people usually do to prepare for typhoons? (Mọi người thường làm gì để chuẩn bị cho bão.)

Gợi ý đáp án

1. Typhoons and tropical storms affect Vietnam every year. (Bão cuồng phong và bão nhiệt đới ảnh hưởng Việt Nam mỗi năm.)

2. It was the no.9 typhoon which occured on December 2021. (Đó là cơn bão số 9 xảy ra vào tháng 12 năm 2021.)

3. The central region was affected the most. (Miền Trung bị ảnh hưởng nhiều nhất.)

4. People are evacuated from the at-risk area. (Mọi người di tản khỏi những nơi nguy hiểm.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!