Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 4: 4H Writing

Tiếng Anh 10 Unit 4: 4H Writing giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 55 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 4: Our planet trước khi đến lớp.

Soạn 4H Writing Unit 4 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 55. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 4H Writing trang 55, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4: 4H Writing

Bài 1

Read the article. Do you agree with Ben?

(Đọc bài báo. Bạn có đồng ý với Ben không?)

littleaf1998 Moderator

‘Most people do not take global warming seriously enough.’ Do you agree?

Join the debate. A prize for the best article!

ben_the_climber

Global warming is probably the most serious threat we face, and we should all be worried about it. And indeed, it seems to me that most people take the issue very seriously. These days, people take a lot of care to recycle plastic, paper, glass and other materials. If recycling bins are available, they use them. What is more, they often choose to walk or cycle somewhere in order to reduce carbon emissions.

There are people who believe that it is normal for the temperature of the Earth to go up and down. They don’t believe that humans are causing global warming, so they don’t believe that humans need to alter their behaviour. Other people may just be too selfish to lead a green lifestyle. Nevertheless, the majority of people believe the evidence and do whatever they can to combat climate change.

Gợi ý đáp án

I agree with Ben. (Tôi đồng ý với Ben.)

Bài 2

Read the Writing Strategy and answer the questions.

(Đọc Chiến thuật Viết và trả lời câu hỏi.)

Writing Strategy (Chiến thuật viết)

When you are expressing your opinions and the opinions of others, give your text a clear structure. For example: (Khi bạn thể hiện quan điểm của bạn và quan điểm của người khác, sắp xếp cho bài của bạn có một cấu trúc rõ rang. Ví dụ:)

• In one paragraph, give your opinion with two or three arguments that support it.

(Trong một đoạn, đưa ra ý kiến của bạn với hai hoặc ba luận cứ ủng hộ nó.)

• In another paragraph, give the opposing view with one or two arguments supporting it. You can then say why you disagree with the opposing view (a counter-argument).

(Trong một đoạn khác, đưa ra quan điểm đối nghịch với một hoặc hai luận cứ ủng hộ nó. Sau đó bạn có thể nói tại sao bạn không đồng ý với quan điểm đối nghịch.)

1. In paragraph 1 of Ben’s article, how many arguments does he give in support of his opinion?

2. In paragraph 2, how many arguments does he give in support of the opposing view?

3. Does he give a counter-argument?

Gợi ý đáp án

1. – These days, people take a lot of care to recycle plastic, paper, glass and other materials.

– If recycling bins are available, they use them.

– What is more, they often choose to walk or cycle somewhere in order to reduce carbon emissions.

2. – They don’t believe that humans are causing global warming, so they don’t believe that humans need to alter their behaviour.

– Other people may just be too selfish to lead a green lifestyle.

3. Yes, he does. (Nevertheless, the majority of people believe the evidence and do whatever they can to combat climate change.)

Bài 3

Complete the collocations from the text with the words below.

alter cause combat lead recycle reduce

Climate change (Biến đổi khí hậu)

1. _____ plastic/ paper/ glass

2. _____ carbon emissions

3. _____ global warming

4. _____ your behaviour

5. _____ a green lifestyle

6. _____ climate change

Gợi ý đáp án

Climate change (Biến đổi khí hậu)

1. recycle plastic/ paper/ glass (tái chế nhựa/ giấy/ thủy tinh)

2. reduce carbon emissions (giảm khí thải cacbon)

3. cause global warming (gây ra sự nóng lên toàn cầu)

4. alter your behaviour (thay đổi hành vi của bạn)

5. lead a green lifestyle (dẫn đến một lối sống xanh)

6. combat climate change (chống chọi với biến đổi khí hậu)

Bài 4

Read the phrases below. Add the highlighted phrases in Ben’s post to the correct group (A-D).

A. Expressing an opinion (Thể hiện quan điểm)

I think/ don’t think that … (Tôi nghĩ/ không nghĩ rằng) To be honest, … (Thành thật mà nói thì…) As I see it, … (Như tôi thấy thì…)

I believe/ don’t believe that … (Tôi tin/ không tin rằng) In my opinion, … (Theo quan điểm của tôi thì…)

B. Presenting an opposing opinion (Thể hiện quan điểm đối nghịch)

Having said that. … (Đã nói rằng…) On the other hand, … (Ở phía ngược lại…)

C. Presenting a counter-argument (Thể hiện một phản biện)

However, … (Tuy nhiên,…) In spite of this, … (Dù vậy)

D. Making an additional point (Thêm quan điểm)

Moreover, … (Hơn nữa) Furthermore,… (Xa hơn nữa) In fact, … (Thực tế thì…)

Gợi ý đáp án

A. it seems to me that (với tôi thì dương như)

B. there are some people who believe that (có vài người tin rằng)

C. nevertheless (tuy vậy)

D. what is more (hơn nữa)

Bài 5

Work in pairs. Read the statement and decide if you agree or disagree. Prepare arguments for and against it. Use the ideas below to help you.

(Làm việc theo cặp. Đọc khẳng định bên dưới và quyết định xem bạn đồng ý hay không đồng ý. Chuẩn bị luận cứ ủng hộ và phản đối nó. Dùng các ý tưởng bên dưới để giúp bạn.)

“Global warming is the most important problem facing us today.” Do you agree?

(“Sự nóng lên toàn cầu là vấn đề quan trọng nhất chúng ta đang đối mặt hiện nay.” Bạn có đồng ý không?

• For: We need to protect the planet / prevent climate change / save endangered species.

(Ủng hộ: Chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh/ ngăn cản biến đổi khí hậu/ cứu lấy những giống loài sắp bị tuyệt chủng.)

• Against: There are other problems such as poverty, disease, nuclear war, etc. / Millions of people die every year because of … / A nuclear war could destroy …

(Phản đối: Có rất nhiều những vấn đề khác như nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh hạt nhân, etc./ Hàng triệu người chết mỗi năm vì…/ Một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể phá hủy…)

Gợi ý đáp án

For:

– In my opinion, we need to protect the planet. (Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh.)

– Therefore, we can prevent climate change. (Do đó chúng ta có thể ngăn cản biến đổi khí hậu.)

– Moreover, we can save endangered species. (Hơn nữa chúng ta có thể cứu lấy những giống loài sắp bị tuyệt chủng.)

Against:

– On the other hand, there are other problems such as poverty, disease, nuclear was, etc.

(Mặt khác, có rất nhiều những vấn đề khác như nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh hạt nhân, v.v

– In fact, millions of people die every year because of disease.

(Thực tế thì, hàng triệu người chết mỗi năm vì dịch bệnh.)

– Furthermore, a nuclear war could destroy both of human lives and the environment.

(Hơn nữa, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể phá hủy cuộc sống của con người và môi trường.)

Bài 6

Write your article (120-150 words). Use phrases from exercise 4 and your ideas from exercise 5 to help you. Follow the structure suggested in the Writing Strategy.

(Viết bài báo của bạn (120-150 từ). Dùng các cụm từ từ bài tập 4 và ý tưởng quả bạn trong bài 5 để giúp bạn. Bám theo các cấu trúc được gợi ý trong Chiến thuật Viết.)

Gợi ý đáp án

Global warming is the most important problem facing us today, and we should be worried about it.

In my opinion, we need to protect the planet from global warming. If global warming can reduce, we can prevent climate change. Moreover, we can also save endangered species.

On the other hand, there are other problems such as poverty, disease, nuclear war, ect. In fact, millions of people die every year because of disease. Furthermore, a nuclear was could destroy both of human lives and the environment.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!