Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 3B: Ask for and Give Travel Information

Tiếng Anh 10 Unit 3B: Ask for and Give Travel Information giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 30, 31 sách Cánh diều bài Going Places trước khi đến lớp.

Soạn Ask for and Give Travel Information Unit 3B lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 30, 31. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3B: Ask for and Give Travel Information trang 30, 31 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3B: Ask for and Give Travel Information

Câu A

Listening (Nghe)

A. Listen to the tourist. In which places do the conversations take place?

(Hãy lắng nghe khách du lịch. Các cuộc hội thoại diễn ra ở những địa điểm nào?)

___ Airport check-in

___ Restaurant

___ Hotel reception

___ Immigration

___ Car rental

Câu B

Listen again and write the missing information.

(Nghe lại và ghi thông tin còn thiếu.)

Câu C

Rising and Falling Intonation (Phát âm: Ngữ điệu Tăng và Giảm)

When we ask questions with two options, we use rising and falling intonation. The intonation rises on the first option and falls on the second one.

(Khi chúng ta đặt câu hỏi mà có hai lựa chọn, chúng ta sử dụng ngữ điệu tăng và giảm. Ngữ điệu tăng ở lựa chọn đầu tiên và giảm ở lựa chọn thứ hai.)

C. Listen and repeat. Use rising and falling intonation.

(Nghe và nhắc lại. Sử dụng ngữ điệu tăng và giảm.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Câu D

Practice asking these questions with a partner. Use rising and falling intonation.

(Thực hành đặt những câu hỏi này với bạn bên cạnh. Sử dụng ngữ điệu tăng và giảm.)

1. Are you from the US or Canada?

2. Do you want to pay by cash or by card?

3. Is your visit for business or pleasure?

4. Do you want my ticket or my passport?

5. Do you leave on the 25th or the 26th?

Gợi ý đáp án

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật!

Câu E

Communication

Ask a partner questions to fill out the information with his or her travel information. For some questions, you might have to make up information.

(Hỏi bạn bên cạnh các câu hỏi để điền thông tin du lịch của bạn đó. Đối với một số câu hỏi, bạn có thể tự nghĩ ra thông tin.)

1. First name ______________________________________

2. Middle initial(s) __________________________________

3. Last name ______________________________________

4. Date of birth _____________________________________

5. Nationality ______________________________________

6. Country of residence _______________________________

7. Contact number ___________________________________

8. Date of arrival ____________________________________

9. Number of nights __________________________________

10. Type of room (single / double?) ______________________

11. Reason for visit (business / vacation?) _________________

Gợi ý đáp án

1. First name Linh

(Tên Linh)

2. Middle initial(s) K

(Chữ cái viết tắt tên đệm K)

3. Last name Nguyen

(Họ Nguyen)

4. Date of birth 26 / 6 / 2006

(Ngày tháng năm sinh 26 / 6 / 2006)

5. Nationality Vietnamese

(Quốc tịch Việt Nam)

6. Country of residence Vietnam

(Quốc gia cư trú Việt Nam)

7. Contact number 5983567159

(Số điện thoại liên lạc 5983567159)

8. Date of arrival 5/8/2022

(Ngày đến 5/8/2022)

9. Number of nights 3

(Số đêm 3)

10. Type of room (single / double?) double

(Loại phòng (đơn / đôi?) đôi)

11. Reason for visit (business / vacation?) vacation

(Lí do chuyến đi (công việc / nghỉ ngơi?) nghỉ ngơi)

A: What’s your full name?

B: My full name’s Nguyen Khanh Linh.

A: What is your date of birth?

B: It’s the 26th of June, 2006.

A: What’s your nationality?

B: I’m Vietnamese.

A: What’s your country of residence?

B: It is Vietnam.

A: What’s your phone number?

B: It’s 5983567159.

A: When will you arrive?

B: I’ll arrive on the 5th of August, 2022.

A: How long will you stay there?

B: I’ll stay there for three nights.

A: Would you like a single room or a double room?

B: A double room.

A: Is your visit for business or vacation?

B: My visit is for vacation.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!