Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3G Speaking

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3G Speaking giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 42 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: On screen trước khi đến lớp.

Soạn 3G Speaking Unit 3 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 42. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3G Speaking trang 42, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3: 3G Speaking

Bài 1

Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they? Which genre do you like most? Why?

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các tấm áp phích? Chúng là những thể loại phim nào? Bạn thích thể loại nào nhất và tại sao?)

Gợi ý đáp án

1. a horror film (phim kinh dị)

2. a romantic comedy (hài kịch lãng mạn)

3. a period drama (phim truyền hình)

I like romantic comedy the most because I enjoy the chemistry reaction between the couples and I like the songs that they use in the film. (Mình thích hài kịch lãng mạn thì mình thích tận hưởng phản ứng hóa học giữa các cặp đôi và các bài hát mà họ sử dụng trong phim.)

Bài 2

Read the Speaking Strategy and the task below. Think of three nouns and three adjectives that you could use in your answer.

(Đọc Chiến thuật Nói và đề bài bên dưới. Suy nghĩ ra 3 danh từ và 3 tính từ mà bạn có thể sử dụng trong câu trả lời của bạn.)

Speaking Strategy

In the exam, (Trong bài thi,)

– read the task in one minute and look carefully at the visuals; (Đọc đề bài trong một phút và nhìn kĩ các bức tranh;)

– write a framework as a guide for you and your partner to follow (talk about the genres available: what you choose and why: where and when you go); (viết dàn ý như một hướng dẫn để bạn và người đồng hành có thể bám theo (nói về những thể loại hiện có, cái bạn chọn và tại sao, khi nào bạn đi và ở đâu);)

– identify key words and phrases that you could use in the conversation. (nhận diện các từ và cụm từ khóa bạn có thể dùng trong bài hội thoại.)

– cooperate with your partner. (hợp tác với người đồng hành của bạn.)

Your British friend is coming to visit you and you are proposing to take him/ her to the cinema. Decide together which of the films in the posters you will see, where and when to meet, and whether to invite any other people.

(Người bạn Anh Quốc của bạn sẽ đến thăm bạn và bạn dự định sẽ dẫn cậu ấy/ cô ấy đến rạp chiếu phim. Cùng nhau quyết định xem bộ phim nào trên các áp phích bạn sẽ xem, gặp nhau ở đâu và khi vào, và liệu có mời ai khác không.)

Gợi ý đáp án

Nouns: film, cinema, evening (Danh từ: phim, rạp chiếu phim, buổi tối)

Adjectives: funny, horror, romantic (Tính từ: vui vẻ, kinh dị, lãng mạn)

Bài 3

Read the questions. Then listen to a student doing the exam task and answer them.

(Đọc các câu hỏi. Sau đó nghe một học sinh thực hiện bài thi và trả lời chúng.)

1. Which film a) does the student want to see. b) does the examiner want to see, and c) do they agree on?

(Bộ phim nào mà a) học sinh muốn xem. b) giám khảo muốn xem, và c) họ đều đồng ý?

2. Did they use any of the words you chose in exercise 2?

(Họ có dùng bất kì từ nào bạn chọn trong bài 2 không?)

3. When and where do they decide to meet?

(Họ quyết định gặp nhau ở đâu và khi nào?)

4. What reason does the examiner give for not wanting to invite Donna?

(Lí do giám khảo đưa ra vì không muốn mời Donna là gì?)

5. Do they decide to invite someone else, or not?

(Họ có quyết định mời ai đó khác hay không?)

Bài 4

Complete the phrases using the word below.

(Hoàn thành các cụm từ sử dụng các từ bên dưới.)

agree agreed better fan fancy idea keen prefer rather settle stand

Express likes and dislikes

I quite (1) _____…/ I don’t really fancy …

I’m/ I’m not a big (2) _____ of …

I’m/ I’m not (3) _____ on …

I adore …/ I can’t (4) _____ …

Expressing a preference

I’d (5) _____ … I’d (6) _____ (to) …

I think … will be (7) _____/ more fun, etc.

Reaching an agreement

Shall we (8) _____ on …?

OK, I (9) _____.

That’s (10) _____ then.

That’s a great (11) _____.

Gợi ý đáp án

1.fancy

2. fan

3. keen

4. stand

5. rather

6. prefer

7. better

8. settle

9. agree

10. agreed

11. idea

Bài 5

Read the Learn this! box. Underline all the consonant clusters and practise saying the words. Then listen and check.

(Đọc hộp Learn this! Gạch chân tất cả các cụm phụ âm và luyện đọc các từ. Sau đó nghe và kiểm tra lại.)

LEARN THIS! Consonant clusters (Cụm phụ âm)

Consonant clusters, combinations of consonant sounds. can be found at the beginning, at the end or within words. (Cụm phụ âm, sự kết hợp giữa các âm phụ âm, có tìm ở đầu, ở cuối hoặc giữa các từ.)

prefer /pr/ British /br/ ogfee/gr/ restrict/std accept /pt/ tasks/sks/

shrink twin problem scream adopt address three next against hops

Gợi ý đáp án

shrink/shr/ twin/tw/ problem /pr/ scream/scr/ adopt/pt/ address/ddr/ three/thr/ next/xt/ against/st/ hops/ps/

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!