Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3C Listening

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3C Listening giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 37 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: On screen trước khi đến lớp.

Soạn 3C Listening Unit 3 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 37. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3C Listening trang 37, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3: 3C Listening

Bài 1

1. Work in pairs. Do the slogans quiz. Then decide which slogan is the best, in your opinion. Say why.

(Làm việc theo cặp. Làm câu đố về các khẩu hiệu. Sau đó quyết định xem khẩu hiệu nào là tuyệt nhất, theo bạn. Nói tại sao?)

Slogans quiz (Câu đố khẩu hiệu)

Can you match these TV advertising slogans with their products (a-g)? (Bạn có thể nối những khẩu hiệu quảng cáo trên TV này với những sản phẩm của chúng không (a-g)?

1. The ultimate driving machine.

2. Because I’m worth it.

3. Just do it

4. Don’t leave home without it.

5. It’s good to talk

6. Melt in your mouth, not in your hands.

7. Think different.

a. sport clothes

b. a car

c. a computer

d. a credit card

e. a phone network

f. hair products

g. sweet

Gợi ý đáp án

1.b 2. f 3. a 4. d 5. e 6. g 7. c

Bài 2

Read the Listening Strategy. You are going to hear an advertisement for bread. What kind of language do you think you will hear? Choose one from the list below.

(Đọc Chiến thuật Nghe hiểu. Bạn sẽ nghe một quảng cáo về bánh mì. Bạn nghĩ bạn sẽ nghe kiểu ngôn ngữ nào? Chọn một trong danh sách bên dưới.)

Listening Strategy (Chiến thuật Nghe hiểu)

In listening tasks, the instructions and questions usually give you some idea of the kind of topic and the type of language you are going to hear. Reading them carefully before you listen will help you to tune in.

(Trong bài nghe, các hướng dẫn và câu hỏi thường cho bạn vài suy nghĩ về thể loại của chủ đề và loại ngôn ngữ bạn sắp nghe. Đọc chúng kĩ càng trước khi nghe sẽ giúp bạn nghe được.)

Language for: (Ngôn ngữ dùng để)

a. agreeing and disagreeing (đồng ý và phản đối )

b. giving directions (chỉ đường)

c. narrating events (tường thuật sự kiện)

d. complaining (than phiền)

e. persuading (thuyết phục)

Gợi ý đáp án

Language for: (Ngôn ngữ dùng để)

e. persuading (thuyết phục)

Bài 3

Listen to the advert and complete these phrases. Write one to three words for each gap. Do the phrases support your answer to exercise 2?

(Lắng nghe quảng cáo và hoàn thành những cụm từ sau. Viết một đến ba từ cho mỗi chỗ trống. Những cụm từ này có hỗ trợ câu trả lời của bạn trong bài tập 2 không?)

1. _____ Hathaway’s new organic bread?

2. _____ for sandwiches and toast.

3. _____ Hathaway’s organic wholemeal.

4. _____ the day with Hathaway.

Bài 4

In pair, take turns to ask and answer the questions below about the advert in exercise 3.

1. Is it a good advert in your opinion? Why?/ Why not?

2. Is it aimed at children or adults?

3. Which extract from exercise 3 do you think is the slogan?

Gợi ý đáp án

1. Is it a good advert in your opinion? Why?/ Why not? (Theo quan điểm của bạn thì đây có phải là một quảng cáo tốt không? Tại sao/ Tại sao không?)

In my way of thinking, this is a good advert as it attracts my attention about a new kind of bread.

(Theo suy nghĩ của mình thì đây là một quảng cáo tốt vì nó thu hút sự chú ý của mình về loại bánh mì mới.)

2. Is it aimed at children or adults? (Quảng cáo này nhắm đến đối tượng trẻ em hay người lớn?)

It aimed at adults. (Quảng cáo này nhắm đến đối tượng người lớn.)

3. Which extract from exercise 3 do you think is the slogan? (Đoạn nào trong bài 3 mà bạn nghĩ nó là khẩu hiệu?)

Start the day with Hathaway. (Hãy khởi đầu ngày mới cùng Hathaway.)

Bài 5

Read situations 1-4 below. What kind of language from exercise 2 (a-e) would you expect to hear in each situation?

(Đọc các tình huống 1 – 3 bên dưới. Thể loại ngôn ngữ nào từ bài tập 2 (a-e) bạn mong được nghe trong các trường hợp bên dưới?)

1. an advertising executive in a business meeting

2. somebody telling a friend what happened earlier

3. somebody trying to follow a satnav

Gợi ý đáp án

1.a/e

2. c

3. b

Bài 6

Now listen to the four situations. Match them with sentences A-D below.

A. Not everyone is happy with the final decision. (Không phải ai cũng vui vẻ với quyết định cuối cùng.)

B. One of the speakers was very unlucky. (Một trong những người nói rất không may.)

C. This person finds it impossible to make a decision. (Người này cảm thấy không thể đưa ra quyết định.)

D. This person gets confused and cross. (Người này cảm thấy bị khó hiểu và cáu giận.)

Bài 7

Listen again. Complete the adjectives with the ending that you hear, -ed or -ing.

1. annoy__

2. disappoint__

3. confus__

4. exhaust__

5. bor__

6. amus__

7. satisf__

8. shock__

Bài 8

Write and perform your own TV advert in groups. Choose from the products below or use your own ideas. Think of five adjectives to describe the product and make up a good slogan.

(Viết và trình diễn quảng cáo TV theo nhóm. Chọn các sản phẩm ở dưới hoặc sử dụng ý tưởng của bạn. Nghĩ ra năm tính từ để mô tả sản phẩm và tạo một khẩu hiệu hay.)

computer game electric car fruit snack online language course smartphone sports club trainers

Gợi ý đáp án

Advert for trainers: (quảng cáo cho quần bò)

– this kind of trainers is very worth to buy (kiểu quần bò này rất đáng mua.)

– it helps you run faster and lighter, your feet are smoother. (nó giúp bạn chạy nhanh và nhẹ hơn, chân bạn mượt hơn.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!