Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3B Grammar

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3B Grammar giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 36 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: On screen trước khi đến lớp.

Soạn 3B Grammar Unit 3 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 36. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3B Grammar trang 36, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3: 3B Grammar

Bài 1

Work in pairs. Which of these different kinds of video games do you prefer? Give an example of each kind. If you do not like any kind, say why?

(Làm việc theo cặp. Những thể loại trò chơi điện tử nào dưới đây mà bạn thích. Đưa ra ví dụ cho mỗi loại? Nếu bạn không thích loại nào, hãy nói lí do tại sao?)

adventure city-building combat puzzle racing role-playing sports

Gợi ý đáp án

I like playing city-building games such as SIM CITY and puzzle games.

(Tôi thích những trò chơi xây dựng thành phố như SIM CITY và những trò chơi giải đố.)

I don’t like combat games because it’s too violent. (Tôi không thích những trò chơi bắn súng vì nó quá bạo lực.)

Bài 2

Read the text. Does the game sound interesting to you? Why? / Why not?

(Đọc bài khóa. Tựa trò chơi trên có gây hứng thú cho bạn không? Tại sao? / Tại sao không?)

Anno 2070 is a video game set in the year 2070. Many cities are now under the ocean. There aren’t any countries or continents, but there are a lot of islands. Players have to build new cities. There are two main groups of characters: the Tycoons and the Ecos. As a player, you can choose to be in either group. Anno 2070 is not a combat game, but there are a few conflicts between the two groups and there are some important differences between them. The Tycoons build cities quickly and earn a lot of money. But their lifestyle causes a lot of pollution, and there are not many trees or plants on their islands. In contrast, the Ecos build ‘green’ cities but their progress is slow. They don’t use any coal or oil so there is not much pollution on their islands. The inhabitants eat healthy food and even have a little time for some hobbies, like listening to music. The aim of the game is to create your own world. How many cities can you build? How much energy do they all need? Can you grow any food? Can you complete any special missions? It depends how well you play the game!

Gợi ý đáp án

I’m quite interesting with this game because it mentions environmental issues which are now hot news all over the world and I really want to try this game. (Mình khá hứng thú với tựa game này vì nó nhắc đến vấn đề môi trường, hiện đang là câu chuyện nóng bỏng trên khắp thế giới và mình rất muốn chơi thử game này.)

Bài 3

Find examples of some and any in the text in exercise 2. Then complete the rules in the Learn this! box.

(Tìm các ví dụ về “some” và “any” trong bài khóa trong bài tập 2. Sau đó hoàn thành các quy tắc trong hộp Learn this!)

LEARN THIS! some and any

We use some and any with uncountable and plural countable nouns.

We use _____ in affirmative sentences.

We use _____ in negatives sentences and questions.

Gợi ý đáp án

some: some important differences; some hobbies

any: any countries or continents; any coal or oil; any food; any special missions

LEARN THIS! some and any

We use some and any with uncountable and plural countable nouns. (Chúng ta dùng some và any với những danh từ không đếm được và danh từ đếm được ở dạng số nhiều.)

We use some in affirmative sentences. (Ta dùng some cho câu khẳng định.)

We use any in negatives sentences and questions. (Ta dùng any cho câu phủ định và câu nghi vấn.)

(Tìm các ví dụ về “some” và “any” trong bài khóa trong bài tập 2. Sau đó hoàn thành các quy tắc trong hộp Learn this!)

LEARN THIS! some and any

We use some and any with uncountable and plural countable nouns.

a. We use _____ in affirmative sentences.

b. We use _____ in negatives sentences and questions.

Lời giải chi tiết:

some: some important differences; some hobbies

any: any countries or continents; any coal or oil; any food; any special missions

LEARN THIS! some and any

We use some and any with uncountable and plural countable nouns. (Chúng ta dùng some và any với những danh từ không đếm được và danh từ đếm được ở dạng số nhiều.)

a. We use some in affirmative sentences. (Ta dùng some cho câu khẳng định.)

b. We use any in negatives sentences and questions. (Ta dùng any cho câu phủ định và câu nghi vấn.)

Bài 4

Complete the sentences with some or any.

1. This game doesn’t contain _____ violence at all.

2. I spent _____ time choosing a good game for my sister.

3. There are _____ well-known sports games, like the FIFA series.

4. Racing games often include _____ amazing special effects.

5. Twenty-five years ago, there weren’t _____ 3D graphics.

6. Do you play _____ role-playing games?

Gợi ý đáp án 

1.any

2. some

3. some

4. some

5. any

6. any

Bài 5

Look at the bold phrases and the nouns that follow them in the text in exercise 2. Then complete the rules in the Learn this! box.

(Nhìn vào các cụm in đậm và danh từ theo sau chúng trong bài khóa trong bài số 2. Sau đó hoàn thành các quy tắc trong hộp Learn this!)

LEARN THIS! not much, not many, a lot of. a little, a few

a. We use _____ or _____ + uncountable noun for a small quantity of something.

b. We use _____ or _____ + plural noun for a small number of something.

c. We use much + uncountable noun for a large quantity of something.

d We use many + plural noun for a large number of something.

e. We use _____ + uncountable or plural noun for a large quantity or number of something.

f. We use _____ …? + uncountable noun or _____ …? + plural noun for questions about quantity or number .

Gợi ý đáp án

LEARN THIS! not much, not many, a lot of. a little, a few

a. We use not much or a little + uncountable noun for a small quantity of something.

(Ta dùng not much hoặc a little + danh từ không đếm được cho một lượng nhỏ của một thứ gì đó.

b. We use not many or a few + plural noun for a small number of something.

(Ta dùng not many hoặc a few + danh từ số nhiều cho số lượng nhỏ của một thứ gì đó.)

c. We use much + uncountable noun for a large quantity of something.

(Ta dùng much + danh từ không đếm được cho một lượng lớn của một thứ gì đó.)

d We use many + plural noun for a large number of something.

(Ta dùng many + danh từ số nhiều cho một số lượng lớn của một thứ gì đó.)

e. We use a lot of + uncountable or plural noun for a large quantity or number of something.

(Ta dùng a lot of + danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều cho một lượng lớn hoặc một số lượng của một thứ gì đó.)

f. We use how much …? + uncountable noun or how many …? + plural noun for questions about quantity or number .

(Ta dùng how much…? + danh từ không đếm được hoặc how many…? + danh từ đếm được cho câu hỏi về lượng hoặc số lượng.)

Bài 6

Read the Look out! box above and the dialogue below. Circle the correct words to complete the dialogue. Then listen and check.

(Đọc hộp chú ý! ở phía trên và đoạn hội thoại phía dưới. Khoanh tròn các từ đúng để hoàn thành đoạn hội thoại. Sau đó nghe và kiểm tra.)

LOOK OUT! (Chú ý)

In affirmative sentences, much and many often sound very formal. In everyday English, we use a lot of.

(Trong các câu khẳng đinh, much và many nghe có vẻ trang trọng hơn. Trong tiếng Anh hằng ngày, chúng ta dùng a lot of.)

Jack: Look, there’s a building with (1) many / some people outside. Turn left just before you get there.

Evie: I can’t see (2) any / some people. There isn’t (3) many / much light. Hey! What’s that noise?

Jack: Nothing. There was (4) any / some rubbish in the road.

Evie: I hate this part of town. There aren’t (5) a few/ many nice areas. Let’s go north.

Jack: How (6) many / much fuel have we got? Only (7) a few / a little litres.

Evie: Oh no, listen. The police are chasing us now.

Jack: Let me drive. I know (8) a few/ a little tricks.

Mum: Jack, are you doing (9) any / many homework in there?

Jack: Er … Yes. We’re doing (10) a little/ much IT homework.

Evie: Jack! That’s not true …

Jack: Well, we’re spending (11) a lot of/ a few time on the computer!

Evie: But we aren’t doing (12) some / any work!

Gợi ý đáp án

1.some

2. any

3. much

4. some

5. many

6. much

7. a few

8. a few

9. any

10. a little

11. a lot of

12. any

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!