Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3A Vocabulary

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3A Vocabulary giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 34, 35 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: On screen trước khi đến lớp.

Soạn 3A Vocabulary Unit 3 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 34, 35. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3A Vocabulary trang 34, 35, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3: 3A Vocabulary

Bài 1

Look at photos A – D. Do you know any of these films or TV programmes? Can you name any of the actors or characters?

(Nhìn vào các bức tranh A – D. Bạn có biết những bộ phim hay chương trình TV này không? Bạn có thể kể tên nhân vật hoặc diễn viên không?)

Gợi ý đáp án

A. Ngọc Trai, Vũ Long and Anh Đào playing Quý ròm, Tiểu Long, Nhỏ Hạnh in a series called Kính Vạn Hoa.

(Ngọc Trai, Vũ Long và Anh Đào đóng vai Quý ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh trong một bộ phim dài tập tên là Kính vạn Hoa.)

B. Chris Hemsworth playing Thor in a Thor or Avengers film.

(Chris Hemsworth đóng vau Thor trong một phim về Thor hoặc Anh hừng Avengers.)

C. Gru and the orphans in Despicable Me.

(Gru và những đứa trẻ mồ côi trong Kẻ trộm Mặt trăng.)

D. This is a contest called Road to Mount Olympia. And the picture shows the winner Tran The Trung holding the trophy in the finale.

(Đây là cuộc thi có tên là Đường lên đỉnh Olympia. Và bức tranh cho thấy nhà vô địch Trần Thế Trung giơ cúp chiến thắng trong trận chung kết.)

Bài 2

Match four of the words below with photos A – D. Then listen to the wordlist and check your answers.

(Nối bốn trong các cụm từ bên dưới với các ảnh A – D. Sau đó nghe danh sách từ và kiểm tra đáp án.)

Films and TV programmes action film animation chat show comedy documentary fantasy film game show horror film musical news bulletin period drama reality show romantic comedy science fiction film sitcom soap opera talent show thriller war film weather forecast western

Gợi ý đáp án

Films and TV programmes action film (phim hành động) animation (phim hoạt hình) chat show (chương trình nói chuyện) comedy (hài kịch) documentary (phim tài liệu) fantasy film (phim kỳ ảo) game show (trò chơi truyền hình) horror film (phim kinh dị) musical (nhạc kịch) news bulletin (tin tức) period drama (phim lịch sử) reality show (chương trình thực tế) romantic comedy (hài kịch lãng mạn) science fiction film (phim khoa học viễn tưởng) sitcom (hài kịch tình huống) soap opera (kịch xà phòng/ phim truyền hình) talent show (chương trình tài năng) thriller (phim giật gân) war film (phim chiến tranh) weather forecast (dự báo thời tiết) western (phim miền tây)

A. soap opera

B. fantasy film

C. animation

D. game show

Bài 3

Listen to six short excerpts. Match each excerpt with a type of film or TV programme from exercise 2.

(Lắng nghe sáu đoạn trích. Nối mỗi đoạn trích với một thể loại phim hoặc chương trình TV trong bài tập 2.)

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____

Gợi ý đáp án

1.western

2. period drama

3. horror film

4. science fiction film

5. game show

6. news bulletin

Bài 4

Work in pairs. Talk about which types of TV programmes and films you and your partner like and dislike. Give reasons using the adjectives below.

(Làm việc theo cặp. Nói về những thể loại phim và chương trình TV nào mà bạn và bạn kế bên thích và không thích. Đưa ra lý do dùng các tính từ bên dưới.)

Adjectives to describe films and TV programmes boring (chán) confusing (gây khó hiểu) convincing (có sức thuyết phục) embarrassing (gây xấu hổ) exciting (thú vị) funny (vui vẻ) gripping (hấp dẫn) imaginative (giàu trí tưởng tượng) interesting (thú vị) moving (cảm động) scary (đáng sợ) spectacular (ngoạn mục) unrealistic (vô thực) violent (bạo lực)

Gợi ý đáp án

I don’t like documentary because it’s quite boring. Instead, I love watching science fiction film because it’s interesting. (Mình không thích phim tài liệu vì nó khá chán. Thay vào đó, mình thích xem phim khoa học viễn tưởng vì nó thú vị.)

I’m not a fan of fantasy film because it’s too unrealistic. But I like comedy because it’s funny and exciting. (Mình không hâm mộ phim kỳ ảo lắm vì nó quá vô thực. Nhưng mình thích hài kịch vì nó vui vẻ và thú vị.)

Bài 5

Listen to four dialogues. Does each pair of speakers agree or disagree, in general?

(Lắng nghe bốn đoạn hội thoại. Nhìn chung thì mỗi cặp người nói đồng ý hay phản đối nhau?)

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Gợi ý đáp án

1.Agree

2. Disagree

3. Disagree

4. Agree

Bài 6

Listen again. Complete the sentences at the top of page 35 with the words below.

(Nghe lại. Hoàn thành các câu ở đầu trang 35 với các từ bên dưới.)

Aspects of films acting characters ending plot scenes script soundtrack special effects

1. The _____ was quite moving

2. There were some really funny _____.

3. I found the _____ really confusing.

4. The _____ were spectacular.

5. The _____ was totally convincing.

6. The _____ was really cool.

7. The _____ was really unnatural in places.

Bài 7

Work in pairs. Tell your partner your opinion of a film your saw recently. Use the language in exercise 6 to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói với bạn kế bên về suy nghĩ của bạn về một bộ phim bạn xem gần đây. Sử dụng ngôn từ ở bài tập 6 để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

I recently saw a really exciting animation. The special effects were amazing! The soundtrack was very cool and the scenes were spectacular. (Gần đây mình có xem một bộ phim hoạt hình rất thú vị! Hiệu ứng âm thanh thì tuyệt vời. Phần âm thanh rất đỉnh và cảnh trí rất ngoạn mục.)

Bài 8

Complete the WebQuest quiz below with words from exercise 2 and 6. Search the internet to do the quiz in groups. Check your answer with the teacher.

(Hoàn thành câu đố WebQuest bên dưới với từ trong bài tập 2 và 6. Tìm kiếm trên internet để làm câu đó theo nhóm. Kiểm tra câu trả lời với giáo viên.)

Round 1: True or False?

1. Dat Phuong Nam is the first Vietnamese p _ _ _ _ d d _ _ _ a to be exported to the USA. True/ False

2. The TV r_ _ _ _ _y sh_w Thieu nien noi gives teenagers an opportunity to show their talents. True/ False

3. Pop groups Little Mix, Girls Aloud and One Direction all became famous after being on t_ _ _ _t sh_ws. True/ False

Round 2: Odd one out

1. Which of these ch_ _ _ _ _ _rs is the odd one out? Why?

a. Willy Wonka b. the Mad Hatter c. Bilbo Baggins d. Jack Sparrow

2 Which of these f_ _ _ _ _y f_ _ _s is the odd one out? Why?

a. New Moon b. Catching Fire c. Breaking Dawn d. Eclipse

3. Which of these is not an a_ _ _ _ _ _ _n?

a. Turbo b. Shrek c. Rongo d. Belle

Round 3: Matching

1. Match the films with the genres.

1. The Woman in Black

2. Wall-E

3. Gravity

4. Annie

a. a_ _ _ _ _ _ _n

b. s_ _p o_ _ _a

c. h_ _ _ _r f_ _m

d. t_ _ _ _ _ _r

2. Match the actors with the characters they play in these a_ _ _ _n f_ _ _s.

1. Robert Downey Jr a. Batman

2. Ben Affleck b. Iron Man

3. Andrew Garfield c. Superman

4. Henry Cavill d. Spiderman

3. Match two halves to make titles of r_ _ _ _ _ic c_ _ _ _ies.

1. Mr & Mrs a. Woman

2. When Harry Met b. Smith

3. Pretty c. Polly

4. Along Came d. Sally

Gợi ý đáp án

Round 1: True or False? (Vòng 1: Đúng hay sai?)

1. Dat Phuong Nam is the first Vietnamese period drama to be exported to the USA. False

(Đất Phương Nam là phim truyền hình dài tập đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ – Sai)

2. The TV reality show Thieu nien noi gives teenagers an opportunity to show their talents. True

(Chương trình thực tế Thiếu niên nói cho các bạn vị thành niên cơ hội để thể hiện tài năng – Đúng)

3. Pop groups Little Mix, Girls Aloud and One Direction all became famous after being on talent show. True

(Các nhóm nhạc pop Little Mix, Girl Aloud và One Direction đều trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng. – Đúng)

Round 2: Odd one out (Tìm thứ không cùng loại)

1. Which of these characters is the odd one out? Why? (Diễn viên nào dưới đây khác với những người còn lại? Tại sao?) c. Bilbo Baggins

2 Which of these fantasy films is the odd one out? Why? (Bộ phim viễn tưởng nào sau đây khác với các bộ phim còn lại?) Why? b. Catching Fire

3. Which of these is not an animation ? (Phim nào sau đây không phải là phim hoạt hình?) d. Belle

Round 3: Matching (Vòng 3: Ghép đôi)

1. Match the films with the genres. (Nối phim với thể loại)

1. The Woman in Black

2. Wall-E

3. Gravity

4. Kính vạn hoa

a. animation

b. soap opera

c. horror film

d. thriller

1. c 2. a 3. d 4. b

2. Match the actors with the characters they play in these action films . (Nối các diễn viên sau với các nhân vật của họ trong các phim hành động.)

1. Robert Downey Jr a. Batman

2. Ben Affleck b. Iron Man

3. Andrew Garfield c. Superman

4. Henry Cavill d. Spiderman

1. b 2. a 3. d 4. c

3. Match two halves to make titles of romantic series . (Ghép hai nửa để tạo thành tiêu đề của những phim lãng mạn dài tập sau.)

1. Mr & Mrs a. Woman

2. When Harry Met b. Smith

3. Pretty c. Polly

4. Along Came d. Sally

1. b 2. d 3. a 4. c

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!