Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 2: Reading

Tiếng Anh 10 Unit 2: Reading giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 21, 22 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Humans and the environment trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 21, 22. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2: Reading trang 21, 22, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2: Reading

Bài 1

Work in groups. Look at the pictures and answer the questions.

(Làm việc nhóm. Quan sát các bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

Which pictures show a green lifestyle? Why?

(Những bức tranh nào cho thấy lối sống xanh không? Vì sao?)

Gợi ý đáp án

Pictures b, d show a green lifestyle. In picture b, the man is harvesting organic food which reduces harmful chemicals in food and protects the environment. In picture d, the sign shows us the activity of saving electricity, which helps our life and environment to be greener.

(Hình b, d thể hiện lối sống xanh. Trong hình b, người đàn ông đang thu hoạch rau đựng trong giỏ thay vì dùng túi ni lông. Trong hình d, biển báo cho chúng ta thấy hành động tiết kiệm điện, giúp cuộc sống và môi trường của chúng ta xanh hơn.)

Bài 2

Read the following text and choose the best title for it.

(Đọc bài đọc sau và lựa chọn tiêu đề hay nhất.)

1. Green living (Sống xanh)

2. Green issues (Các vấn đề xanh)

3. Green products (Các sản phẩm xanh)

More and more people adopt a green lifestyle. It is a choice we make to change to a greener and more sustainable lifestyle. There are many things you can do to become an eco-friendly person. Here are some of them.

Turning off your appliances when they are not in use

This is one of the easiest ways to save energy and reduce your carbon footprint. It also helps reduce energy bills and prevent any dangerous situations such as a fire or an explosion.

Buying products that are grown using more natural organic methods

This helps reduce the use of harmful chemicals in food. Organic food is better for us because it is safer and healthier. It also tastes better.

Cutting down on plastic use

This really helps the environment because it takes many years for plastic waste to break down into small pieces. Bring a reusable bag when you go shopping, and your own refillable bottle instead of buying bottled water.

Recycling as much as possible

This prevents pollution because it reduces the need to collect new raw materials and protects natural resources such as water and trees. So don’t throw away your used household items, but sort and recycle them.

Gợi ý đáp án

The best title for the text is 1. Green living

(Tiêu đề hay nhất cho bài đọc là 1. Sống xanh)

Thông tin: There are many things you can do to become an eco-friendly person. Here are some of them.

(Có rất nhiều điều bạn có thể làm để trở thành một người thân thiện với môi trường. Dưới đây là một số trong số chúng.)

=> Sống thân thiện với môi trường chính là sống “xanh”. Bài đọc đưa ra 4 cách để sống “xanh”, nên tiêu đề 1 là hay nhất.

Bài 3

Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases in the text.

(Khoanh chọn nghĩa đúng của các từ và cụm từ được làm nổi bật trong bài đọc trên.)

1. sustainable (bền vững, phát triển lâu dài)

a. causing little or no damage to the environment (gây hại ít hoặc không gây thiệt hại cho môi trường)

b. bringing no benefits to the environment (không mang lại lợi ích cho môi trường)

2. organic (hữu cơ)

a. without the use of animal organs (không sử dụng nội tạng động vật)

b. without the use of chemicals (không sử dụng hóa chất)

3. cutting down on (cắt giảm)

a. reducing (giảm bớt)

b. reusing (tái sử dụng)

4. natural resources (tài nguyên thiên nhiên)

a. materials supporting life (vật liệu hỗ trợ cuộc sống)

b. materials harmful to life (vật liệu có hại cho cuộc sống)

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. a

4. a

Bài 4

Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại bài đọc và xác định những câu sau đúng (T) hay sai (F).)

T

F

1. Green living is now compulsory for many people.

2. Turning off electrical appliances is an easy way to save energy.

3. It takes a long time for plastic waste to break down.

4. The use of refillable water bottles is not encouraged.

Gợi ý đáp án

1. F

2. T

3. T

4. F

Bài 5

Work in pairs. Discuss the following question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau.)

In your opinion, which of the suggestions in the text is the easiest way to live green?

(Theo ý kiến của bạn, gợi ý nào trong bài đọc là cách dễ nhất để sống xanh?)

Gợi ý đáp án

In my opinion, turning off the appliances when they are not in use is the easiest way to live green. The only thing we need to do is to remember to turn off electrical devices after using them.

(Theo tôi, tắt các thiết bị khi không sử dụng là cách đơn giản nhất để sống xanh. Điều duy nhất chúng ta cần làm là nhớ tắt các thiết bị điện sau khi sử dụng.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!