Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 2: Looking back

Tiếng Anh 10 Unit 2: Looking back giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 26 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Humans and the environment trước khi đến lớp.

Soạn Looking back Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 26. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2: Looking back trang 26, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2: Looking back

Pronunciation

Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences.

(Nghe và gạch chân những từ có phụ âm kép /kl/, /pl/, /gr/ hoặc /pr/. Sau đó luyện đọc các câu.)

1. The professor is proud of the results of our project.

(Giáo sư tự hào về kết quả của dự án của chúng tôi.)

2. Grass is growing on the ground.

(Cỏ đang mọc trên mặt đất.)

3. Those toy planes are made of plastic.

(Những chiếc máy bay đồ chơi đó được làm bằng nhựa.)

4. Click the button to become a member of the club.

(Bấm vào nút để trở thành thành viên của câu lạc bộ.)

Gợi ý đáp án

1. The professor is proud of the results of our project.

professor /prəˈfesə(r)/

proud /praʊd/

project /ˈprɒdʒekt/

 2. Grass is growing on the ground.

grass /ɡrɑːs/

growing /ˈɡrəʊɪŋ/ ground /ɡraʊnd/ 3. Those toy planes are made of plastic.

planes /pleɪnz/

plastic /ˈplæstɪk/

 4. Click the button to become a member of the club.

click /klɪk/

club /klʌb/

Vocabulary

Complete the sentences. Use the words and phrases in the box.

(Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

appliances           green             lifestyle           carbon         footprint         eco-friendly

1. More people adopt a ______________.

2. You should cut down on electricity usage to reduce your ___________.

3. Many modern houses today are built from ___________ materials.

4. Modern household ___________ make housework much easier.

Gợi ý đáp án

1 – green lifestyle

2 – carbon footprint

3 – eco-friendly

4 – appliances

1. More people adopt a green lifestyle.

(Nhiều người chọn sống theo lối sống xanh.)

Giải thích: Sau mạo từ “a” cần danh từ.

2. You should cut down on electricity usage to reduce your carbon footprint.

(Bạn nên cắt giảm việc sử dụng điện để giảm lượng khí thải carbon của bạn.)

Giải thích: Sau tính từ sở hữu “your” cần danh từ.

3. Many modern houses today are built from eco-friendly materials.

(Nhiều ngôi nhà hiện đại ngày nay được xây dựng từ các vật liệu thân thiện với môi trường.)

Giải thích: Trước danh từ “materials” cần tính từ.

4. Modern household appliances make housework much easier.

(Các thiết bị gia dụng hiện đại giúp công việc nội trợ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.)

Giải thích: Trước động từ nguyên thể “make” cần danh từ số nhiều đóng vai trò chủ ngữ.

Grammar

Choose the best answers.

(Chọn câu trả lời đúng nhất.)

1. Wind energy is used / use to produce electricity.

2. More trees are planted / plant around the school.

3. I’m sure you are going to pass / will pass your driving test. Don’t worry.

4. – Mai has won the first prize in the speaking contest.

– Really? I will / am going to phone her to give her my congratulations.

5. My parents have made their holiday plans. They will / are going to travel to the south of the country.

6. Do you hear the thunder? It is going to rain / will rain heavily.

Gợi ý đáp án

1. is used 2. are planted 3. will pass
4. will 5. are going to 6. is going to rain

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!