Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 2: 2G Speaking

Tiếng Anh 10 Unit 2: 2G Speaking giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 30 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 2: Adventure trước khi đến lớp.

Soạn 2G Speaking Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 30. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2G Speaking trang 30, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2: 2G Speaking

Bài 1

Match two or more of the pieces of equipment below with each photo (A – C).

(Nối hai hoặc nhiều thiết bị bên dưới với mỗi bức ảnh A – C.)

Sports equipment boots helmet dinghy life jacket paddles poles rope rucksack safety harness

Gợi ý đáp án

A. boots (giày) , poles (gậy) , rucksack (ba lô lớn)

B. helmet (mũ bảo hiểm) , dinghy (xuồng nhỏ) , life jacket (áo cứu sinh) , paddles (mái chèo)

C. rope (dây thừng) , safety harness (dây đeo an toàn)

Bài 2

Read the Speaking Strategy. Then listen to two students describing photos A and B. Who follows the strategy better, in your opinion?

(Đọc Chiến thuật Nói. Sau đó nghe 2 học sinh miêu tả các bức tranh A và B. Theo bạn thì ai bám theo chiến thuật tốt hơn?)

………….

Đang cập nhật

Bài 3

Complete the phrases for describing a photo with the words below. You need to use some words more than once. Then listen again and check.

(Hoàn thành các cụm từ dùng để mô tả bức tranh với các từ bên dưới. Bạn cần sử dụng một vài từ nhiều hơn một lần. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)

at in looks on seems shows

Describing a photo

The photo (1) _____

(2) _____ the foreground/ background

(3) _____ the top left corner/ bottom right corner

(4) _____ the top I bottom

(5) _____ the left/ right

(6) _____ the centre

It (7) _____ like a …

It (8) _____ as if they’re …

It (9) _____ to be…

Gợi ý đáp án

The photo (1) shows (Bức tranh cho thấy)

(2) in the foreground/ background (nền)

(3) In the top left corner/ bottom right corner (ở góc trên bên trái/ góc dưới bên phải)

(4) At the top/ bottom (Ở phía trên/ phía dưới)

(5) On the left/ right (Ở bên trái/ bên phải)

(6) In the centre (Ngay chính giữa)

It (7) looks like a … (Nó trông giống như là…)

It (8) seems as if they’re … (Nó trông như thể…)

It (9) seems to be… (Nó trông như…)

Bài 4

Work in pairs. How do you think the people in photos A and B are feeling? Use the words below or other adjectives from lesson 1A on page 8.

(Làm việc theo cặp. Bạn nghỉ những người trong các bức hình A và B đang cảm thấy như thế nào? Sử dụng các từ bên dưới hoặc các từ vựng khác trong bài học 1A trang 8.)

angry bored calm excited nervous relaxed scared shocked

Speculating about feelings (Xem xét về mặt cảm xúc)

She’s probably feeling and … (Cô ta chắc hẳn đang cảm thấy…)

I expect they’re feeling…, but maybe a bit … (Tôi cho rằng họ đang cảm thấy …, nhưng có một chút…)

Judging by her expression, I’d say … (Đánh giá qua biểu cảm của cô ta, tôi sẽ nói rằng …)

To me, they look as if they’re feeling… (Với tôi thì, họ trông như thể …)

Gợi ý đáp án

She’s probably feeling relaxed and comfortable. (Cô ấy có thể đang cảm thấy thư giãn và thoải mái.)

To me, they look as if they’re feeling delighted and excited. (Với tôi thì, nhìn họ như thể họ đang rất vui mừng và thích thú.)

Bài 5

Listen to the second student answering the teacher’s questions about photo B. Which adjectives from exercise 4 does she use?

(Nghe học sinh thứ 2 trả lời câu hỏi của giáo viên về bức tranh B. Cô ấy đã sử dụng tính từ nào trong bài tập 4?)

Bài 6

Listen again. Complete the phrases at the beginning of extracts 1 – 6. Then translate the phrases.

(Nghe lại. Hoàn thành cụm từ ở đầu mỗi trích đoạn 1 – 6. Sau đó dịch các cụm từ trên.)

1. Well, basically,you can see it in their faces

2 _____, no, I wouldn’t.

3. _____, the worst thing would be that I couldn’t stop

4. _____, I went on a bike ride with a friend of mine.

5. _____, it was a really good day out.

6. _____, that’s the last time I did an outdoor activity.

Bài 7

7. Work in group. Describe photo A, B or C using words and phrases from this lesson.

(Làm việc theo nhóm. Mô tả bức tranh A, B hoặc C sử dụng các từ và cụm từ trong bài học này.)

Gợi ý đáp án

A. In the picture, a woman is walking in a forest. She is wearing a green jacket and taking two poles to walk through the forest.

(Trong bức tranh, người phụ nữ đang đi trong một khu rừng. Cô ấy mặc một cái áo khoác xanh và đem 2 cái gậy để đi qua khu rừng.)

B. The picture shows a group of people are sailing through a waterfall. It looks quite dangerous but they’re probably feeling delighted and excited.

(Bức tranh cho thấy một nhóm người đang chèo thuyền qua một thác nước. Nó trông khá nguy hiểm nhưng họ có lẽ đều cảm thấy vui và hào hứng.)

C. The man in the picture is jumping bungee. This is a risky sport so he should wear safety harness. However, he looks so fun and excited.

(Người đàn ông trong hình đang nhảy bungee. Đây là một môn thể thao nguy hiểm nên anh ta nên đeo dây đeo bảo hộ. Nhưng trông anh ta rất vui và phấn khích.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!