Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 2: 2F Reading

Tiếng Anh 10 Unit 2: 2F Grammar giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 28, 29 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 2: Adventure trước khi đến lớp.

Soạn 2F Grammar Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 28, 29. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2F Grammar trang 28, 29, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2: 2F Reading

Bài 1

Look at the photos. What do you think the text is about? Choose from headlines a, band c.

(Nhìn vào những bức ảnh. Bạn nghĩ bài đọc nói về điều gì? Chọn từ các tiêu đề a, b, c. )

a. Tourists’ fishing trip disaster. (Thuyền đánh cá của hành khách gặp nạn)

b. How to protect sea creatures. (Làm cách nào để bảo vệ các loài sinh vật biển.)

c. Fish rescues sailors. (Cá giải cứu các thủy thủ.)

Gợi ý đáp án

a. Tourists’ fishing trip disaster. (Thuyền đánh cá của hành khách gặp nạn)

Bài 2

Read the first paragraph of the text. Did you choose correctly in exercise 1? How do you know?

(Đọc đoạn đầu của bài khóa. Bạn có chọn đúng tiêu đề trong bài tập 1 không? Sao bạn biết điều đó?)

Gợi ý đáp án

The first paragraph introduces about Dan and Kate’s nightmare during a fishing trip. (Đoạn đầu tiên giới thiệu về ác mộng của Dan và Kate trong chuyến đi câu cá.)

Bài 3

Read the Reading Strategy. Then read the text, focusing on each gap and thinking about what might happen next.

(Đọc Chiến thuật Đọc hiểu. Sau đó đọc bài khóa, tập trung vào mỗi khoảng trống và nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.)

Reading Strategy (Ch iến thuật đọc hiểu)

When you do a task with gapped sentences in a narrative text, look carefully at the sentence before each gap and think about what is likely to happen next. Then look at the options and see which of the sentences matches your ideas. Finally, check that the text reads smoothly with your chosen sentence in place.

(Khi bạn làm bài điền câu vào chỗ trống trong một bài văn tự sự, cẩn thận nhìn vào câu trước của mỗi chỗ trống và suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.)

Bài 4

Match sentences A-F with gaps 1-5 in the text. There are one extra sentences. Do any of the sentences match your ideas from exercise 3?

A. So Dan and Kate started to swim as fast as they could towards land.

B. The captain helped them as they climbed onto dry land.

C. He gave them water and food, and stayed with them until the police arrived.

D. So they did, and a few minutes later, the boat disappeared under the waves.

E. Out of the water at last, they lay down and rested.

F. But they couldn’t get out of the water here.

A dream holiday turned into a nightmare for an American brother and sister, Dan and Kate Suski. During a fishing trip in the Caribbean, their boat sank.

The weather wasn’t brilliant that day, but Dan had caught a huge fish! He was trying to pull it onto the boat when the captain realised water was coming into the cabin. The boat was sinking last. The captain used his radio to send a message for help. Then he shouted, ‘Jump out!’. (1) _____. They were about 15 km from land.

The captain said that help was coming. The weather was now awful, but they were wearing life jackets. After an hour, the captain and the Suskis lost each other, and there was no sign of rescue. (2) _____. They were both thinking the same terrifying thought: sharks!

A helicopter appeared, but nobody saw Dan and Kate in the water. Day turned to night and the Suskis swam for fourteen hours. Finally, they saw some cliffs; they were near land! (3) _____. There were dangerous sharp rocks. By now, they were exhausted. Eventually, they reached a sandy beach. (4) ____.

Then they found a town and picked some green bananas. Finally, they met a young farm worker (5) _____. He also gave them some tragic news: the captain was lost at sea. After a few days in hospital Dan and Kale were fine. Their story had another happy ending: a rescue boat found the captain after 23 hours on the water!

Gợi ý đáp án

1.D

2.A

3.F

4.E

5.C

Bài 5

Read the text again. Are the sentences true or false? Write T or F.

(Đọc lại bài khóa một lần nữa. Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F.)

1. Dan was the first person to see that there was a problem with the boat.

2. The boat sank before Dan and Kate could jump into the water.

3. A helicopter saw Dan and Kate in the sea, but it couldn’t rescue them.

4. When Dan and Kate reached land, they couldn’t get out of the water at first.

5. There was nobody on the beach when Dan and Kate got out of the sea.

Gợi ý đáp án

1.F

2.F

3.F

4.T

5.T

Bài 6

Read the Learn this! box and complete it with the adjectives below. (Đọc hộp Learn this! và hoàn thành nó với các tính từ bên dưới.)

LEARN THIS! Extreme adjectives

a. Some adjectives are extreme equivalents of simpler adjectives.

delicious = very tasty

disgusting = very unpleasant

fantastic = very (1) _____

filthy = very (2) _____

starving= very (3) _____

tiny = very (4) _____

b. Very common adjectives often have more than one extreme equivalent

enormous, massive, gigantic, giant, immense = very big

Gợi ý đáp án

1.good

2.dirty

3.hungry

4.small

Bài 7

7. Match the extreme adjectives highlighted in the text with the simpler adjectives below.

(Nối các tính từ cực đại được tô màu trong bài đọc với những tính từ đơn giản hơn bên dưới.)

Extreme adjectives

1. very bad

2. very good

3. very big

4. very sad

5. very frightening

6. very tired

Gợi ý đáp án

1. very bad – awful (rất tệ)

2. very good – brilliant (rất tốt)

3. very big – huge (rất lớn)

4. very sad – tragic (rất buồn)

5. very frightening – terrifying (rất đáng sợ)

6. very tired – exhausted (rất mệt mỏi)

Bài 8

Work in pairs. Prepare an interview with Dan or Kate. (Làm việc theo cặp. Chuẩn bị phỏng vấn với Dan hoặc Kate.)

Student A: You are the interviewer. Write six questions using the prompts below and/ or your own ideas.

(Học sinh A: Bạn là người phỏng vấn. Viết 6 câu hỏi dùng gợi ý bên dưới hoặc ý tưởng của bạn.)

Student B: You are Dan or Kate. Prepare your answers to Student A’s questions. Use as much information from the text as you can.

(Học sinh B: Bạn là Dan hoặc Kate. Chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi của A. Dùng càng nhiều chi tiết trong bài càng tốt.)

1. what/ weather/ like/ that day?

2. what/ you/ doing?

3. what /happened/ boat?

4. why/ you/ start/ swimming?

5. how/ you/ feel?

6. how/ you/ reach safety?

Gợi ý đáp án

1. What did the weather like that day? (Thời tiết hôm đó như thế nào?)

The weather was quite dull. (Trời hôm đó xám xịt.)

2. What were you doing? (Lúc đó bạn đang làm gì?)

We were on a fishing trip and I was trying to pull a huge fish onto the boat. Tôi đang đi câu cá và đang kéo một con cá lên thuyền)

3. What happened with the boat? (Chuyện gì đã xảy ra với con thuyền?)

The boat was sinking fast because water was coming into the cabin. (Con thuyền đang chìm nhanh vì nước đang chui vào cabin.)

4. Why did you start swimming? (Tại sao bạn đã bắt đầu bơi?)

Because we saw some cliffs and we thought we were near the land. (Vì chúng tôi đã thấy một vài dãy đã và chúng tôi nghĩ mình đã gần bờ.)

5. How did you feel? (Bạn cảm thấy như thế nào?)

I was really frightened and exhausted. (Tôi cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi.)

6. How did you reach safety? (Sao bạn có thể trở về an toàn.)

We were helped by a farmer living on the land. (Chúng tôi được giúp bởi một người nông dân sống trên đất liền.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!