Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 2: 2B Grammar

Tiếng Anh 10 Unit 2: 2B Grammar giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 22 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 2: Adventure trước khi đến lớp.

Soạn 2B Grammar Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 22. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2B Grammar trang 22, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2: 2B Grammar

Bài 1

Read the opening paragraph of a story. Why does the narrator notice the tall man?

(Đọc phần mở đầu của câu chuyện. Tại sao người kể chuyện lại chú ý đến người đàn ông cao lớn?)

With my backpack in my hands. I stepped off the train onto the crowded platform. It was 7.30 in the evening. People were hurrying home. A mother and her two young children were sitting on a bench. The mother was talking to the boy, but he wasn’t looking at her. The girl was singing quietly and playing with a toy. Around them, travellers were shouting greetings, waving goodbye, carrying heavy bags or running to catch trains. A very tall man was standing completely still near the exit. Why was he wearing summer clothes in this weather?

And why was he looking straight at me?

Gợi ý đáp án

Because the man is standing very still, wearing summer clothes and staring at the narrator. (Vì người đàn ông đang đứng yên, mặc đồ mùa hè và nhìn chằm chằm vào người kể chuyện.)

Bài 2

Read the Learn this! box. Then find all the examples of the past continuous in the text in exercise 1.

(Đọc hộp Learn this! Sau đó tìm tất cả các ví dụ về thì quá khứ tiếp diễn trong đoạn trích trong bài 1.)

LEARN THIS! Past continuous (Thì quá khứ tiếp diễn)

1. We often use the past continuous to set the scene.

(Chúng ta thường dùng thì quá khứ tiếp diễn để dựng bối cảnh.)

2. It was snowing. Two men were walking towards the house.

(Tuyết đang rơi, có hai người đàn ông đang tiến đến ngôi nhà.)

3. We use the past continuous to talk about an action that was in progress at a particular time.

(Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để nói về một hành động đang xảy ra tại một thời điểm nhất định trong quá khứ.)

At midnight, I was doing my homework. (Vào nửa đêm, tôi đang làm bài tập.)

When we use the past continuous with two or more actions, we do not need to repeat the subject (I, we, etc.) or was/were if the subject is the same. (Khi chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn với hai hay nhiều hành động, chúng ta không cần lặp lại chủ ngữ hoặc động từ tobe nếu cùng một chủ ngữ.)

We were sitting on the sofa and eating pizza. (Chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa và ăn pizza.)

Gợi ý đáp án

were hurrying, were sitting, was talking, wasn’t looking, was singing, (was) playing, were shouting, (were) waving, (were) carrying, (were) running, was standing, was he wearing, was looking

Bài 3

Complete the paragraph below with the past continuous form of the verbs in brackets. Do not repeat the subject or was/ were if they are not necessary.

(Hoàn thành đoạn văn bên dưới với thì quá khứ tiếp diễn của động từ trong ngoặc. Đừng lặp lại chủ ngữ hoặc was/ were nếu không cần thiết.)

I left the hotel early the next morning. Already, the sun (1) _____ (shine) brightly and the temperature (2) _____ (rise). In the square, cafe owners (3) _____ (carry) tables outside. A dog (4) _____ (lie) on the pavement nearby, but it (5) _____ (not sleep). Two teenage girls (6) _____ (sit) on a bench (7) _____ (share) headphones. What (8) _____ (they/ listen) to?

Gợi ý đáp án

1. was shining

2. was rising

3. were carrying

4. was lying

5. wasn’t sleeping

6. were sitting

7. sharing

8. were they listening

Bài 4

Work in pairs. Ask and answer questions about the people in the texts in exercises 1 and 3.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về những người trong các bài đọc từ bài 1 đến bài 3.)

What were they doing?

1. the mother

2. the boy

3. the girl

4. the other travellers

5. the tall man

6. the cafe owners

7. the dog

8. the teenage girls

Gợi ý đáp án

1. What was the mother doing? – She was sitting on a bench and talking to the boy.

(Người mẹ đang làm gì? – Cô ấy đang ngồi trên băng ghế và nói chuyện với cậu bé.)

2. What was the boy doing? – He was sitting on a bench and was not looking at his mother.

(Cậu bé đang làm gì? – Cậu bé đang ngồi trên băng ghế và không nhìn vào mẹ cậu ấy.)

3. What was the girl doing? – She was singing quietly and playing with a toy.

(Cô bé đang làm gì? – Cô bé đang hát thầm và chơi đồ chơi.)

4. What were the other travellers doing? – They were shouting greetings, waving goodbye, carrying heavy bags or running to catch trains.

(Những du khách khác đang làm gì? – (Họ đang chào nhau, vẫy tay tạm biết, mang những túi nặng hoặc chạy để bắt kịp tàu.)

5. What was the tall man doing? – He was standing near the exit and looking straight at the narrator.

(Người đàn ông cao lớn đang làm gì? – Anh ta đang đứng gần lối thoát hiểm và nhìn thẳng vào)

6. What were the cafe owners doing? – They were carrying tables outside.

(Các chủ quán ăn đang làm gì – Họ đang mang bàn ra ngoài.)

7. What was the dog doing? – He was lying on the pavement nearby.

(Con chó đang làm gì? – Nó đang nằm trên vỉa hè gần đó.)

8. What were teenage girls doing? – They were sitting on a bench and sharing headphones.

(Các cô gái teen đang làm gì? – Họ đang ngồi trên một băng ghế và chia sẻ tai nghe.)

Bài 5

Imagine that yesterday you arrived in the centre of a new city. Write sentences in the past continuous to describe the scene. Use the words below or your own ideas.

(Tưởng tưởng hôm qua bạn đến trung tâm của một thành phố mới. Viết các câu với thì quá khứ tiếp diễn để tả cảnh. Sử dụng các từ bên dưới hoặc tự nghĩ ý tưởng.)

a tourist

some birds

two taxi drivers

a street vendor

a police officer

some schoolchildren

a shop owner

some workmen

some shoppers

stand/sit

argue/ fight

take photos

eat/ drink

talk on the phone

read a book/ magazine

laugh/ smile/ sing

walk/ run/ ride a bike

Gợi ý đáp án

Some birds were singing. (Vài con chim đang hót).

Some schoolchildren were arguing. (Vài đứa học sinh đang cãi nhau.)

A police officer was walking on the street. (Một sĩ quan cảnh sát đang đi bộ trên đường.)

Bài 6

Work in pairs. Swap the sentences you wrote in exercise 5. Choose three of your partner’s sentences and write a question about each one using the past continuous.

Gợi ý đáp án

Some birds were singing. – Which kind of birds were singing? (Vài con chim đang hót – Chim gì đang hót?)

Some schoolchildren were arguing. – Which topics were the schoolchildren arguing about? (Vài đứa học sinh đang cãi nhau. – Chúng cãi nhau về chuyện gì?)

A police officer was walking on the street. – Can you guess where was the police officer going to? (Một sĩ quan cảnh sát đang đi bộ trên đường. – Bạn có đoán được chú cảnh sát đang đi đâu không?)

Bài 7

Ask and answer the questions you wrote in exercise 6.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi bạn viết trong bài 6.)

Which kind of birds were singing? – They are sparrow. (Chim gì đang hót? – Chim sẻ)

Which topics were the schoolchildren arguing about? – They were arguing about how airplane can fly. (Chúng cãi nhau về chuyện gì? – Chúng đang cãi nhau về việc tại sao máy bay có thể bay)

Can you guess where was the police officer going to? – He completed his shift and was going back to the office. (Bạn có đoán được chú cảnh sát đang đi đâu không? – Chú ấy đã hết ca trực và quay về văn phòng)

Bài 8

Write the opening paragraph of a story. Use your ideas from exercise 5 and include the extra information from exercise 7.

(Viết phần mở đầu của một câu chuyện. Sử dụng ý tưởng trong bài 5 và bao gồm các thông tin thêm trong bài 7.)

Gợi ý đáp án

Yesterday, I visited my friend in the centre of the neighboring city. It was very animated and there were a lot of people on the street. I heard some sparrows were singing. I saw some schools children were coming back home together and they were arguing about how airplane can fly. There was a police walking on the street and I guessed he completed his shift and was going back to the office.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!