Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 1A: Vocabulary

Tiếng Anh 10 Unit 1A Vocabulary giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 6 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 1: Feelings trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary Unit 1 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 10, 11. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 1A Vocabulary trang 10, 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 1A: Vocabulary

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

SPEAKING Look at the photos and answer the questions.

(Nhìn vào các bức ảnh và trả lời câu hỏi.)

1. How do you think these people are feeling?

(Bạn nghĩ những người này đang cảm thấy thế nào?)

2. What is making them feel that way?

(Điều gì đang khiến họ cảm thấy như vậy?)

Gợi ý trả lời

1. A. worried (lo lắng), B. happy (vui vẻ), excited (hào hứng).

2. Photo A: The man is worried because the people are standing too close to each other and they are not wearing masks.

Bài 2

VOCABULARY Check the meaning of all the adjectives below. Can you match any of them with the photos in exercise 1?

(Tra nghĩa của các tính từ bên dưới. Liệu bạn có thể nối tính từ nào vào các bức ảnh của Bài 1 không?)

Adjectives to describe feelings anxious   ashamed   bored   confused   cross   delighted   disappointed   embarrassed   envious   excited   frightened   proud   relieved   shocked   suspicious   upset

Gợi ý trả lời

anxious (adj): lo lắng

ashamed (adj): hổ thẹnbored (adj): chán nản

confused (adj): bối rối

cross (adj): bực mình, cáu gắt

delighted (adj): vui mừng, hài long

disappointed (adj): thất vọng

envious (adj): ghen tị

excited (adj): thích thú

frightened (adj): sợ hãi

proud (adj): tự hàorelieved (adj): thanh thản

shocked (adj): bàng hoàng, sửng sốt

suspicious (adj): khả nghi; đang ngờ

upset (adj): tâm trạng bị xáo trộn

The man in photo A look anxious/ upset.

(Người đàn ông trong ảnh A có vẻ lo lắng / buồn bã.)

The people in photo B look delighted/ excited/ proud.

(Những người trong bức ảnh B trông rất vui mừng / phấn khích / tự hào.)

The girl in photo C looks bored.

(Cô gái trong ảnh C có vẻ chán nản.)

Bài 3

Work in pairs. Put the adjectives in exercise 2 into categories A and B below. Do you know any other adjectives you could add to the categories?

(Làm việc theo cặp. Xếp các tính từ trong bài 2 vào các cột A và B bên dưới. Bạn có biết những tính từ nào khác có thể thêm vào các cột không?)

 Positive feelings

Negative feelings

delighted

anxious

Gợi ý trả lời

Positive feelings (Cảm xúc tích cực)

Negative feelings (Cảm xúc tiêu cực)

delighted; excited; proud; relieved

anxious; ashamed; bored; confused; cross; disappointed; embarrassed; envious; frightened; shocked; suspicious; upset

Bài 4

PRONUNCIATION Listen and repeat. Pay attention to the ending sounds.

(Nghe và lặp lại, chú ý âm cuối.)

shame    bore    confuse    delight    embarrass    excite    frighten    relieve    shock

Say the words. Decide if the endings are pronounced /id/, /d/ or /t/. Listen again and check.

(Đọc các từ. Xem các âm đuôi được phát âm là /id/, /d/ or /t/. Nghe và kiểm tra.)

shamed   bored   confused   delighted   embarrassed   excited   frightened   relieved   shocked

Gợi ý trả lời

/id/ /t/ /d/

delighted /dɪˈlaɪ.tɪd/

excited /ɪkˈsaɪ.tɪd/

embarrassed /ɪmˈbær.əst/

shocked /ʃɒkt/

shamed /ʃeɪmd/

bored /bɔːd/

confused /kənˈfjuːzd/

frightened /ˈfraɪ.tənd/

relieved /rɪˈliːvd/

Bài 5

 In pairs, do the quiz below. How many did you get right?

(Làm bài đố vui bên dưới theo cặp. Bạn đúng được bao nhiêu câu?)

Can you read people’s emotions?

(Bạn có thể đọc cảm xúc của mọi người không?)

For each photo, choose the adjective (a – c) that matches how the person is feeling.

(Với mỗi bức ảnh, chọn tính từ (a-c) thích hợp với cảm xúc của mỗi người.)

Gợi ý trả lời

1. a. anxious (lo lắng)

b. delighted (hài lòng)

c. shocked (sốc)

2. a. bored (chán)

b. proud (tự hào)

c. suspicious (hoài nghi)

3. a. ashamed (ngại ngùng)

b. embarrassed (lúng túng)

c. excited (hào hứng)

4. a. confused (bối rối)

    b. cross (tức giận)

c. envious (ghen tị)

Bài 6

Read the tweets and complete the hashtags with adjectives from exercise 2.

(Đọc các tweets và hoàn thành các hastags với các tính từ từ Bài 2.)

Gợi ý trả lời

1. envious 2. bored 3. excited / relieved
4. delighted / relieved 5. disappointed 6. embarrassed

Bài 7

Listen to four speakers. Match one adjective from the list below with each speaker (1-4). There are four extra adjectives.

(Nghe bốn người nói. Nối một tính từ trong danh sách bên dưới với mỗi người nói (1-4). Có bốn tính từ thừa.)

anxious

cross

confused

disappointed

excited

embarrassed

proud

suspicious

Bài nghe:

1. Guess what? You know there’s a big charity concert at Wembley Stadium next week? Well, I’ve got a ticket! …I know! It’s great, isn’t it? … Who’s playing? Loads of bands…. Well, for a start, the Black Eyed Peas…. I know! And Lady Gaga. And Katy Perry…. I know, amazing! I can’t wait!

2. Hi. What are you up to?… Oh, really? Sounds good. … Me? I’m baking!… You know it’s Matt’s birthday on Saturday?… Yes, it’s a birthday cake…. Chocolate and Brazil nut…. He doesn’t eat nuts? Oh, I didn’t know that. Oh dear. That’s bad news! But the nuts are big; he can leave them…. What?… He doesn’t like chocolate? Are you sure? Oh. That’s really bad news.

3. Hello, Nicky? Yes, I’m at the bus stop…. Sorry! … But listen… No, but listen… Just listen a moment!… I know, but I got here nearly an hour ago. There aren’t any buses!… I don’t know why. It’s really strange…. Yes, they’re usually every ten minutes…. No, I really don’t understand. Very strange…

4. Hi, Anna! I got a text from your brother about your exam. Con-grat-u-LA-tions! Brilliant news!… What?… Sorry? Oh, you failed? Really?… Hang on, let me read it again. … Oh yes. I’m so sorry, I didn’t read it properly…. Yes, yes… I’m sure you’re feeling really bad…. Actually, so am I, now. Red face! Silly me.

Gợi ý trả lời

1. excited (hào hứng)

2. disappointed (thất vọng)

3. confused (bối rối)

4. embarrassed (lúng túng)

Bài 8

 Read the Recycle! box. Then listen again and complete the sentences (a-d) with speakers 1-4 and the correct present tense form of the verbs in brackets.

(Đọc khung Ô tập! Sau đó nghe lại và hoàn thành các câu với những người nói (1-4) và hình thức thì hiện tại đúng của động từ trong ngoặc.)

a. Speaker ______ (not know) that a friend’s exam result is bad.

b. Speaker ______ (not understand) why there aren’t any buses.

c. Speaker ______(have) a ticket for a really good concert.

d. Speaker ______ (make) a birthday cake for a friend who won’t like it.

Gợi ý trả lời

a – 4. doesn’t know b – 3. doesn’t understand c – 1. has d – 2. is making

Bài 9

SPEAKING Work in pairs. Ask and answer about the following situations. Sometimes you might need more than one adjective.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về những trường hợp bên dưới. Đôi khi bạn cần nhiều hơn một tính từ.)

How do you feel when… (Bạn cảm thấy như thế nào khi…)

1. you have an exam in ten minutes? (bạn có bài kiểm tra trong 10 phút nữa?)

2. your exam finishes? (khi bài kiểm tra kết thúc?)

3. you see a large spider in your bedroom? (bạn thấy một con nhện lớn trong phòng ngủ?)

4. friends or family members are arguing? (bạn bè hoặc người thân cãi nhau?)

5. you arrive at a party? (bạn đến một bữa tiệc?)

6. you can’t sleep? (bạn không thể ngủ được?)

Gợi ý trả lời

A: How do you feel when you have an exam in ten minutes?

(Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn có bài kiểm tra trong 10 phút nữa ?)

B: I feel really anxious and frightened.

(Tôi cảm thấy lo lắng và hoảng sợ.)

A: How do you feel when your exam finishes?

(Bạn cảm thấy như thế nào khi bài kiểm tra kết thúc?)

B: I feel a bit relieved but very confused.

(Tôi cảm thấy thanh thản nhưng lại rất bối rối.)

A: How do you feel when you see a large spider in your bedroom?

(Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn thấy một con nhện lớn trong phòng ngủ?)

B: I feel a bit frightened and shocked.

(Tôi cảm thấy có chút sợ hãi và hốt hoảng.)

A: How do you feel when friends or family members are arguing?

(Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn bè hoặc người thân cãi nhau?)

B: I feel very anxious and cross.

(Tôi cảm thấy rất lo lắng và bực bội.)

A: How do you feel when you arrive at a party?

(Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn đến một bữa tiệc?)

B: I feel extremely excited.

(Tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích.)

A: How do you feel when you can’t sleep?

(Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn không thể ngủ được?)

B: I feel extremely tired.

(Tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!