Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 1: 1F Reading

Tiếng Anh 10 Unit 1: 1F Reading giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 16 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 1: Feelings trước khi đến lớp.

Soạn 1F Reading Unit 1 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 16. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 1F Reading trang 16, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 1: 1F Reading

Bài 1

SPEAKING Look at the title of the text and the four warning signs (A-D). What is the connection? What do you think the text will be about?

(Nhìn vào tiêu đề và bốn biển báo (A-D)? Có gì liên quan giữa chúng? Bạn nghĩ bài đọc sẽ nói về vấn đề gì?)

Gợi ý đáp án

The text will be about something related to pain. (Bài đọc sẽ về những thứ liên quan đến cơn đau.)

Bài 2

Read the Reading Strategy. Then read the text quickly to get a general idea of the meaning. Were your ideas in exercise 1 correct?

(Đọc “Chiến thuật đọc hiểu”. Sau đó đọc bài khóa thật nhanh để lấy ý chính về bài đọc. Ý tưởng của bạn trong bài 1 có đúng không?)

Reading Strategy (Chiến thuật đọc hiểu)

When you do a matching task, follow these steps:

(Khi làm dạng bài nối, làm theo các bước sau:)

1. Read the text to get a general idea of the meaning. Do not worry if you do not understand every word.

(1. Đọc bài khóa để lấy ý chính. Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu tất cả các từ trong bài đọc.)

2. Read the task and all the options carefully.

(2. Cẩn thận đọc đề bài và các lựa chọn.)

3. Read the paragraphs of the text carefully one by one and match them to the correct option.

(3. Cẩn thận đọc từng đoạn văn một và nối chúng với lựa chọn chính xác.)

4. Check that the extra options do not match with any of the paragraphs.

(4. Kiểm tra các lựa chọn thừa không hợp với bất cứ đoạn văn nào.)

Gợi ý đáp án

The text is about a girl who can’t feel pain. (Bài đọc nói về một cô gái không thể cảm nhận cơn đau.)

Bài 3

Read the text again. Match the questions below with paragraphs A-E of the text.

(Đọc bài khóa một lần nữa. Nối các câu hỏi bên dưới với các đoạn văn (A – E).)

In which paragraph does the writer tell us …

1. when doctors realised Ashlyn had a medical problem?

2. what causes her condition?

3. what happened when she burned her hands?

4. why some people die from this condition?

5. how school life for Ashlyn was unusual?

A life without pain

A. All children hurt themselves from time to time. But when thirteen-year-old Ashlyn Blocker gets injured, she doesn’t realise it. Once, when she burned herself, she only knew about it when she looked at her skin.

B. There was always something different about Ashlyn. As a baby, she didn’t cry. When she was eight months old, her parents noticed there was some blood in her eye, so they took her to see a doctor. The doctor found a serious cut in her eye and was shocked. Why didn’t the baby cry? Tests showed that Ashlyn had a very unusual medical condition: she couldn’t feel any pain.

C. This condition is very rare: many people who have it die of it. Pain is a natural warning that you’re ill or injured. People who can’t feel pain lust don’t realise they’re in danger.

D. The first few years of Ashlyn’s life were very difficult. She often tripped and injured herself. Once, she broke her ankle but she didn’t stop running. During school breaks, one teacher watched Ashlyn all the time in the playground and they had to search for cuts. bruises or other injuries.

E. When she was five, Ashlyn’s story appeared in newspapers and on TV. Scientists studied her condition and found she has a genetic disorder that means pain signals do not reach her brain. Unfortunately, at the moment, there is no hope of a cure. And, as Ashlyn knows, a life without pain is both difficult and dangerous.

Gợi ý đáp án

1. B

2. E

3. A

4. C

5. D

Bài 4

Complete the questions using the question words below. Then take turns to ask and answer the questions in pairs.

(Hoàn thành các câu hỏi bằng các từ để hỏi bên dưới. Sau đó thay phiên nhau hỏi và trả lời các câu hỏi theo cặp.)

1. How was the doctor shocked when he saw Ashlyn’s eye injury?

2. _____ didn’t Ashlyn cry when she was a baby?

3. _____ watched Ashlyn carefully in the playground at school?

4. _____ did Ashlyn’s story first appear in newspapers?

5. _____ is the cause of Ashlyn’s medical condition?

Gợi ý đáp án

1. How

2. Why

3. Who

4. When

5. What

Bài 5

VOCABULARY Find words in the text to do with accidents and injuries. Then complete gaps 1 – 7 below.

(Tìm các từ trong bài đọc có liên quan đến tai nạn và thương tích. Sau đó hoàn thành các chỗ trống 1 – 7 bên dưới.)

Accidents and injuries

Verbs

burn/ cut/ hurt/ (1) in _ _ _ e yourself/ your hand, etc.

fall/ (2) tr_p/ slip over

(3) b _ _ _ k your arm/ finger, etc.

bleedsprain your ankle/ wrist

hurt (e.g. my leg hurts)

Noun and phrases

(4) bl_ _da broken arm/ finger, etc.(5) a b _ _ _se

(6) a b_ _na cut(7) an in_ _ _ya sprainpain

Gợi ý đáp án

1. injure

2. trip

3. break

4. blood

5. a bruise

6. a burn

7. an injury

Bài 6

SPEAKING Work in pairs. Tell your partner about a time when you hurt or injured yourself. Use vocabulary from exercise 6.

(Làm việc theo cặp. Nói cho bạn kế bên về thời gian bạn bị đau hoặc bị thương. Sử dụng các loại từ vựng trong bài 6.)

I broke my arm when I was six years old. (Tôi bị gãy cánh tay lúc 6 tuổi.)

When I was nine, I was bled once a week. (Khi tôi lên chin, tôi bị chảy máu một tuần một lần.)

I had a bruise on my ankle once I play a soccer game. (Tôi có một vết bầm trên mắt cá chân trong một lần chơi bóng đá.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!