Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 1: 1E Word skills

Tiếng Anh 10 Unit 1: 1E Word skills giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 15 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 1: Feelings trước khi đến lớp.

Soạn 1E Word skills Unit 1 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 15. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 1E Word skills trang 15, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 1: 1E Word skills

Bài 1

SPEAKING Look at the title of the text and the photo. What do you think the story is about?

(Nhìn vào tiêu đề của bài đọc và bức ảnh. Bạn nghĩ câu chuyện này nói về điều gì?)

Gợi ý đáp án

A girl sent a message in a bottle. (Một cô gái đã gửi một tin nhắn vào một cái chai.)

Bài 2

Read the text. Who replied to Zoe’s message? When did they reply, and from where?

(Đọc bài khóa. Ai đã phản hồi tin nhắn của Zoe’s? Họ đã phản hồi khi nào, và ở đâu?)

Message in a bottle

In 1990, Zoe Lemon was on a ferry, sailing from Hull in England to Germany. She was going on holiday with her family. The journey was long and tiring and ten-year-old Zoe soon got bored. To pass the time, she decided to write a message in a bottle and drop it into the sea. ‘It will be interesting if someone finds it,’ she thought. Then she forgot about the bottle completely.

Twenty-three years later, she was amazed to get a reply from someone in the Netherlands. A man was walking on the beach and was surprised to find Zoe’s bottle in the sand. He wrote to the address on the message, where Zoe’s parents still live. Zoe was delighted, but it was also very moving for her to see her message again after twenty·three years, and she cried when she read it. ‘It’s astonishing that the bottle didn’t break,’ said Zoe. Her five-year-old son thinks it is all very exciting and wants to put a message in a bottle himself!

Tạm dịch:

Tin nhắn trong một cái chai

Vào năm 1990, Zoe Lemon ở trên một chiếc phà, đi từ Hull ở Anh đến nước Đức. Cô ấy đi nghỉ mát với gia đình của cô ấy. Chuyến đi rất dài và mệt mỏi và cô bé Zoe 10 tuổi đã sớm thấy chán. Để giết thời gian, cô ấy quyết định viết một tin nhắn, nhét vào một cái chai rồi thả nó xuống biển. Cô ấy nói rằng: “Sẽ thú vị lắm nếu có ai đó tìm thấy nó.” Sau đó cô ấy hoàn toàn quên mất về chuyện đó.

23 năm sau, cô ấy rất king ngạc khi nhận được lời phản hồi từ ai đó ở Hà Lan. Một người đàn ông đang đi bộ trên bờ biển và rất bất ngờ khi tìm thấy chai của Zoe nằm trong cát. Anh ta viết đến địa chỉ trong tin nhắn, nơi mà bố mẹ Zoe vẫn đang sống. Zoe rất vui mừng, nhưng cũng rất cảm động khi thấy lại bức tin nhắn của cô ấy sau 23 năm, và cô ấy đã khóc khi đọc nó. “Thực sự rất ngạc nhiên khi cái chai không bể”, Zoe cho biết. Đứa nhóc 5 tuổi của cô nghĩ rằng chuyện đó rất thú vị và muốn tự tay bỏ một tin nhắn vào cái chai.

Gợi ý đáp án

A man replied to the message. He replied in 2013 from the Netherlands. (Một người đàn ông đã phản hồi tin nhắn. Anh ta trả lời vào năm 2013 từ Hà Lan.)

Bài 3

Find all the -ed and -ing adjectives in the text in exercise 2. Complete the rules in the Learn this! box.

(Tìm tất cả các tính từ có đuôi -ed và -ing trong bài đọc bài 2. Hoàn thành các quy tắc trong hộp Learn this!)

LEARN THIS! -ed/ -ing adjectives

Many adjectives ending in (1) _____ describe how peoplefeel. Adjectives ending in (2) describe something whichmakes them feel that way. Pairs of-ed / -ing adjectiveslike these are formed from verbs, e.g. disappoint.

I’m disappointed. My exam result is disappointing

Gợi ý đáp án

Các tính từ đuôi -ed/ -ing có trong bài khóa:

-ed: bored; amazed; surprised; delighted.

-ing: tiring; interesting; moving; astonishing; exciting

Many adjectives ending in (1) -ed describe how peoplefeel. Adjectives ending in (2) -ing describe something whichmakes them feel that way. Pairs of-ed / -ing adjectiveslike these are formed from verbs, e.g. disappoint.

(Nhiều tính từ kết thúc bằng đuôi ‘ed’ mô tả cảm xúc của con người. Các tính từ kết thúc bằng đuôi ‘-ing’ mô tả thứ gì đó khiến người ta cảm thấy như thế. Cặp tính từ “-ed/-ing” như vậy được hình thành từ các động từ, ví dụ như disappoint)

Bài 4

Circle the correct forms to complete the sentences.

1. I don’t find computer games very excited/ exciting.

2. Don’t be frightened/ frightening. The dog won’t bite.

3. I was shocked/ shocking when I heard the news

4. It’s really annoyed/ annoying when you interrupt.

5. Why are you looking so worried/ worrying?

Gợi ý đáp án

1. exciting

2. frightened

3. shocked

4. annoying

5. worried

Bài 5

Complete each pair of sentences with -ed and -ing adjectives formed from the verbs in brackets.

(Hoàn thành các cặp câu sau với các tính từ kết thúc bằng -ed và -ing từ các động từ.)

1. a. I don’t understand this map. It’s very _____. (confuse)

b. Can you help me with my maths? I’m _____. (confuse)

2. a. I was _____ when I fell over. (embarrass)

b. I hate it when my dad dances. It’s so _____ .(embarrass)

3. a. Are you _____ in photography? (interest)

b. Which is the most _____ lesson in this unit? (interest)

Gợi ý đáp án

1a. confusing

1b. confused

2a. embarrassed

2b. embarrassing

3a. interested

3b. interesting

Bài 6

SPEAKING Read the Learn this! box. Then work in pairs.

(Đọc hộp Learn this! Sau đó làm việc theo cặp)

Student A: Make a sentence using the past simple and the words below. Add your own ideas.

(Đặt câu dùng thì quá khứ đơn với các từ bên dưới. Thêm ý tưởng của bạn.)

Student B: React to the sentence using How + an -ing adjective.

(Phản ứng các câu nói dùng How + an + tính từ thêm -ing.)

1. I/ drop/ phone/ and it/ break

2. My dad/ dance/ my birthday party

3. My favourite football team/ lose/ the weekend

Gợi ý đáp án

1. I dropped my phone and it broke. (Tôi đã đánh rớt điện thoại và nó bể.)

How annoying! (Thật khó chịu làm sao!)

2. My dad danced at my birthday party. (Bố mình đã nhảy múa ở bữa tiệc sinh nhật của mình.)

How amazing! (Thật kinh ngạc làm sao!)

3. My favourite football team lost a match last weekend. (Đội bóng ưa thích của mình đã thua một trận đấu vào tuần trước.)

How sad! (Thật đáng buồn làm sao!)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!