Lớp 4

Phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Covid-19 (Tuần 1/2 – 6/2)

Phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Covid-19 tuần từ 1/2 – 6/2/2021, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh ôn tập ở nhà, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Đồng thời, còn giúp thầy cô tham khảo để giao bài tập ở nhà cho học sinh của mình. Bộ phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 này bài tập rất đa dạng, giúp các em nắm vững từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh trong dịp nghỉ dịch Virus Corona (Covid-19) này. Bên cạnh đó, thầy cô và các em còn có thể tham khảo thêm phiếu bài tập lớp 4 có cả môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Covid-19 (Tuần 1/2 – 6/2)

Phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Covid-19

Phiếu ôn tập môn Tiếng Anh 4

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Exercise 1

Exercise 1

1. p _ n e a _ _ l e

2. _ a u _ a _ e

Exercise 1

Exercise 1

3. p _ _ s

4. c _ i _ k _ _

Exercise 2: Choose the correct answer

1. What’s your favorite drink? – It’s ____________.

A. pork

B. milk

C. chicken

2. What is ______ favorite food? – She likes chicken

A. her

B. she

C. his

3. I like chicken ___________.

A. very many

B. very

C. very much

4. Lemonade __________ my favorite drink

A. be

B. is

C. are

5. I like orange juice and she likes orange juice, _________.

A. to

B. too

C. so

6. We are late for school. Let’s ________.

A. run

B. running

C. runs

7. What time do you have dinner? – I have dinner ________,

A. half past seven

B. at half past seven

C. half to seven

8. Peter _____ beef

A. don’t like

B. doesn’t like

C. doesn’t likes

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Adam (love) chicken but he (not love) pork

_______________________________________________

2. Would you (like) some noodles? – No, thanks

_______________________________________________

3. You (have) any sister? – No, I (not do)

_______________________________________________

4. What color (be) the leaf? – It (be) yellow

_______________________________________________

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. would/ for/ you/ What/ breakfast?/ like/

_______________________________________________

2. mother/ in/ is/ My/ the/ kitchen./ cooking/

_______________________________________________

3. you/ Would/ noodles?/ like/ some/

_______________________________________________

Đáp án môn Tiếng Anh 4

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. pineapple

2. sausage

3. peas

4. chicken

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. C

4. B

5. B

6. A

7. B

8. B

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. loves – doesn’t love

2. like

3. do you have – don’t

4. is – is

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. What would you like for breakfast?

2. My mother is cooking in the kitchen

3. Would you like some noodles?

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!