Lớp 7

KHTN Lớp 7 Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất

Giải bài tập SGK Khoa học tự nhiên 7 trang 31 đến trang 36 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất của chủ đề 2: Phân tử.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 5 trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: KHTN Lớp 7 Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất

Giải câu hỏi thảo luận Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 5

Câu 1

Quan sát Hình 5.1 và cho biết hạt hợp thành của chất nào được tạo từ một nguyên tố hóa học. Hạt hợp thành của chất nào được tạo từ nhiều nguyên tố hóa học?

Hình 5.1

Trả lời:

 • Hydrogen: được tạo thành bởi 1 nguyên tố H
 • Chlorine: được tạo thành bởi 1 nguyên tố Cl
 • Hydrogen chloride: được tạo thành bởi 2 nguyên tố là H và Cl
 • Neon: được tạo thành bởi 1 nguyên tố Ne

Câu 2

Em hãy đề xuất cách tính khối lượng phân tử của mỗi chất ở Hình 5.3

Hình 5.3

Trả lời:

a) Phân tử hydrogen gồm 2 nguyên tử hydrogen

=> Khối lượng phân tử hydrogen = 1 amu x 2 = 2 amu

b) Phân tử sulfur dioxide gồm 1 nguyên tử sulfur và 2 nguyên tử oxygen

=> Khối lượng phân tử sulfur dioxide = 32 amu x 1 + 16 amu x 2 = 64 amu

c) Phân tử methane gồm 1 nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydrogen

=> Khối lượng phân tử methane = 12 amu x 1 + 1 amu x 4 = 16 amu

Câu 3

Khối lượng nguyên tử của oxygen bằng 16 amu. Phân tử khí oxygen gồm 2 nguyên tử oxygen sẽ có khối lượng phân tử bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Phân tử khí oxygen gồm 2 nguyên tử oxygen

=> Khối lượng phân tử khí oxygen = 16 amu x 2 = 32 amu

Câu 4

Dựa vào Hình 5.5, cho biết tên các đơn chất được tạo thành từ nguyên tố hóa học tương ứng

Hình 5.5

Trả lời:

Các đơn chất được tạo thành từ nguyên tố hóa học tương ứng là:

 • H2 được tạo thành từ nguyên tố Hydrogen
 • He được tạo thành từ nguyên tố Helium
 • N2 được tạo thành từ nguyên tố Nitrogen
 • F2 được tạo thành từ nguyên tố Fluorine
 • Na được tạo thành từ nguyên tố Sodium
 • Mg được tạo thành từ nguyên tố Magnesium
 • P được tạo thành từ nguyên tố Phosphorus
 • S được tạo thành từ nguyên tố Sulfur
 • Cl2 được tạo thành từ nguyên tố Chlorine
 • Ar được tạo thành từ nguyên tố Argon
 • K được tạo thành từ nguyên tố Potassium
 • Ca được tạo thành từ nguyên tố Calcium

Câu 5

Ngoài các đơn chất tạo từ các nguyên tố ở Hình 5.5, em hãy liệt kê thêm 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố kim loại và 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố phi kim khác

Trả lời:

– 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố kim loại:

 • Al được tạo thành từ Aluminium
 • B được tạo thành từ Boran

– 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố phi kim:

 • O2 được tạo thành từ Oxygen
 • C được tạo thành từ Carbon

Câu 6

Quan sát Hình 5.6, em hãy cho biết số nguyên tử và thành phần nguyên tố có trong mỗi phân tử đơn chất

Hình 5.6

Trả lời:

 • Hình a: Đơn chất Bromine được tạo nên từ 2 nguyên tử Br của nguyên tố Br
 • Hình b: Đơn chất Ozon được tạo nên từ 3 nguyên tử O của nguyên tố O

Câu 7

Quan sát Hình 5.7, em hãy cho biết phân tử chất nào là phân tử đơn chất, phân tử chất nào là phân tử hợp chất. Giải thích

Hình 5.7

Trả lời:

 • Phân tử Hydrogen được tạo nên từ 1 nguyên tố H => Đơn chất
 • Phân tử Oxygen được tạo nên từ 1 nguyên tố O => Đơn chất
 • Phân tử Nước được tạo nên từ 2 nguyên tố là H và O => Hợp chất

Câu 8

Muối ăn (Hình 5.8) là đơn chất hay hợp chất? Vì sao?

Hình 5.8

Trả lời:

Muối ăn được tạo nên từ 2 nguyên tố là Na và Cl => Hợp chất

Câu 9

Hãy nêu một số ví dụ về phân tử hợp chất mà em biết và cho biết phân tử đó được tạo thành từ các nguyên tử của nguyên tố nào?

Trả lời:

Một số phân tử hợp chất và nguyên tố tạo thành:

 • Calcium carbonate: được tạo thành từ nguyên tố Ca, C, O
 • Methane: được tạo thành từ nguyên tố C và H
 • Hydrogen chloride: được tạo thành từ nguyên tố H và Cl
 • Carbon dioxide: được tạo thành từ nguyên tố C và O
 • Nước: được tạo thành từ nguyên tố H và O

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 5

Bài 1

Hãy liệt kê 5 phân tử đơn chất và 5 phân tử hợp chất chứa 2 nguyên tố hóa học.

Trả lời:

– 5 phân tử đơn chất là:

 • Khí oxygen được tạo bởi nguyên tố O
 • Khí nitrogen được tạo bởi nguyên tố N
 • Khí helium được tạo bởi nguyên tố He
 • Sodium được tạo bảo nguyên tố Na
 • Sulfur được tạo bởi nguyên tố S

– 5 phân tử đơn chất là:

 • Carbon dioxide được tạo bởi nguyên tố C và O
 • Sodium chloride được tạo bởi nguyên tố Na và Cl
 • Potassium iodide được tạo bởi nguyên tố K và I
 • Nước được tạo bởi nguyên tố H và O
 • Hydrogen chloride được tạo bởi nguyên tố H và Cl

Bài 2

Hoàn thành bảng sau:

Chất

Phân tử đơn chất

Phân tử hợp chất

Khối lượng phân tử

Phân tử carbon monoxide gồm 1 nguyên tử carbon và 1 nguyên tử oxygen

?

?

?

Phân tử calcium oxide gồm 1 nguyên tử calcium và 1 nguyên tử oxygen

?

?

?

Phân tử ozone gồm 3 nguyên tử oxygen

?

?

?

Phân tử nitrogen dioxide gồm 1 nguyên tử nitrogen và 2 nguyên tử oxygen

?

?

?

Phân tử acetic acid (có trong giấm ăn) gồm 2 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydrogen và 2 nguyên tử oxygen

?

?

?

Trả lời:

Chất

Phân tử đơn chất

Phân tử hợp chất

Khối lượng phân tử

Phân tử carbon monoxide gồm 1 nguyên tử carbon và 1 nguyên tử oxygen

S

Đ

M = 12.1 + 16.1 = 28 mau

Phân tử calcium oxide gồm 1 nguyên tử calcium và 1 nguyên tử oxygen

S

Đ

M = 40.1 + 16.1 = 56 amu

Phân tử ozone gồm 3 nguyên tử oxygen

Đ

S

M = 16.3 = 48 amu

Phân tử nitrogen dioxide gồm 1 nguyên tử nitrogen và 2 nguyên tử oxygen

S

Đ

M = 14.1 + 16.2 = 46 amu

Phân tử acetic acid (có trong giấm ăn) gồm 2 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydrogen và 2 nguyên tử oxygen

S

Đ

M = 12.2 + 4.1 + 16.2 = 60 amu

Bài 3

Baking soda là một loại muối được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp hóa chất.

a) Baking soda là phân tử đơn chất hay phân tử hợp chất?

b) Baking soda có khối lượng phân tử bằng 84 amu. Quan sát hình mô phỏng phân tử baking soda (hình bên), cho biết phân tử baking soda có mấy nguyên tử X? Hãy xác định khối lượng nguyên tử X và cho biết X là nguyên tố nào?

Bài 3

Trả lời:

a) Quan sát hình ta thấy: Baking soda được tạo bởi 4 nguyên tố: C, H, O, và X

=> Baking soda là phân tử hợp chất

b) Quan sát hình ta thấy: phân tử baking soda có 1 nguyên tử X

Khối lượng baking soda = X.1 + 1.1 + 12.1 + 16.3 = 84 amu

=> X = 23 amu

=> X là Sodium (Na)

Bài 4

Quan sát hình mô phỏng các phân tử sau, cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Tính khối lượng phân tử của các chất

Bài 4

Trả lời:

– Hydrogen: được tạo bởi 2 nguyên tử H của 1 nguyên tố H => Đơn chất

=> Khối lượng hydrogen = 1.2 = 2 amu

– Carbon dioxide: được tạo bởi 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O => Hợp chất

=> Khối lượng carbon dioxide = 12.1 + 16.2 = 44 amu

– Methane: được tạo bởi 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H => Hợp chất

=> Khối lượng methane = 12.1 + 1.4 = 16 amu

– Hydrogen chloride: được tạo bởi 1 nguyên tử H và 1 nguyên tử Cl => Hợp chất

=> Khối lượng hydrogen chloride = 1.1 + 35,5.1 = 36,5 amu

– Chlorine: được tạo bởi 2 nguyên tử Cl của 1 nguyên tố Cl => Đơn chất

=> Khối lượng chlorine = 35,5.2 = 71 amu

– Nitrogen: được tạo bởi 2 nguyên tử N của 1 nguyên tố N => Đơn chất

=> Khối lượng nitrogen = 14.2 = 28 amu

– Ammonia: được tạo bởi 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử H => Hợp chất

=> Khối lượng ammonia = 14.1 + 1.3 = 17 amu

– Nước: được tạo bởi 1 nguyên tử O và 2 nguyên tử H => Hợp chất

=> Khối lượng nước = 16.1 + 1.2 = 18 amu

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!