Tổng hợp

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây năm 2021 (4 mẫu)

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây năm 2021 gồm 4 mẫu, giúp các bạn tham khảo, dễ dàng lên kế hoạch tổ chức Tết trồng cây thật chu đáo.

Hơn nửa thế kỷ qua, lời phát động “Tết trồng cây” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây năm 2021 (4 mẫu)

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây – Mẫu 1

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN…………………….
TRƯỜNG THCS …………………….

Số: /KH- ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ….. năm 2…….

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Xuân Tân Sửu năm 2021 nghành Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo …………. tại Công văn số…………/KH-SGDĐT, ngày ………….. về việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Thực hiện theo kế hoạch số ……/KH-PGDĐT ngày . của phòn…………..g Giáo dục và Đào tạo . về việc tổ ……………chức ‘ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Trường THCS ………….. Xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

 • Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”;
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường về công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
 • Kết hợp phát động tết trồng cây với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đưa phong trào trồng cây trở thành phong trào tự giác và sâu rộng, góp phần xây dựng trường THCS …………….., xây dựng Thủ đô “Xanh, Sạch, Đẹp”.

2. Yêu cầu:

 • Triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền tới giáo viên, nhân viên và học sinh về phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
 • Tổ chức hoạt động hưởng ứng tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, lãng phí, phát huy được giá tri về mặt môi trường cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Công tác tổ chức phải có sự phối hợp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Sau khi trồng phải tổ chức chăm sóc và bảo vệ để cây sinh trưởng tốt.

II. Nội dung hoạt động

1. Tuyên truyền

 • Thực hiện công tác tuyên truyền tới giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường dưới nhiều hình thức như: Tổ chức tuyên truyền vào tiết chào cờ đầu tuần, trong các môn học có liên quan, tích hợp nồng ghép với các môn học, tuyên truyền bằng hình thức thông tin đại chúng như loa phát thanh, băng zôn, bảng tin…..
 • Thông điệp truyền thông “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 với khẩu hiệu sau “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

2. Kế hoạch thực hiện

 • Trường THCS …………….. phối hợp với UBND Huyện …………….. và Đảng ủy, HĐND xã …………….. tổ chức tết trồng cây đầu xuân Mậu Tuất.
 • Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia phong trào trồng cây, chăm sóc, bảo vệ.
 • Phối hợp ban tổ chức chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện cho công tác trồng cây đầu Xuân Tân Sửu năm 2021.
 • Hình thức tổ chức loại cây trồng do UBND xã lựa chọn cho phù hợp với cảnh quan khu ………………

3.Thời gian tổ chức

 • UBND Huyện phối hợp với UBND xã …………….. và trường THCS …………….. chọn địa điểm tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 tại khu đô thị ………………
 • Thời gian 8h ngày …………….. tức thứ …, các đồng chí CB, GV, NV và học sinh trong nhà trường có mặt tại khu vực …………….. cùng với các ban ngành đoàn thể của xã để thực hiện tết trồng cây.

4. Thực hiện báo cáo

 • Gửi kế hoạch trồng cây của đơn vị về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày ………………
 • Báo cáo số lượng cây đã trồng sau khi tổ chức trồng về phòng Giáo dục và Đào tạo theo mẫu.

Nơi nhận:

 • Phòng GD&ĐT huyện;
 • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

……………

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây – Mẫu 2

UBND QUẬN………

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày ….. tháng …. năm…..

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 trong toàn ngành.

Thực hiện Kế hoạch số ….. ngày ….tháng ….năm ….của Ủy ban nhân dân quận ….. về tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Thiết thực chào mừng kỷ niệm …..năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).

– Hưởng ứng phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Ngày Môi trường thế giới ngày 5 tháng 6.

– Đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, tăng cường mảng xanh đô thị, tạo cảnh quan gắn liền với bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu bằng các loại cây xanh, hoa kiểng phù hợp.

– Tuyên truyền, vận động các cán bộ công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh và học sinh trong việc trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị của quận.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung thực hiện chủ yếu:

– Phát động đến toàn thể các cán bộ công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh và học sinh hưởng ứng trồng cây, tận dụng các diện tích đất trống trước nhà, trong khuôn viên nhà để trồng cây, phát triển và tạo thêm nhiều mảng xanh vừa làm mát gia đình vừa làm đẹp khu phố.

– Thực hiện trồng cây xanh bóng mát trong các trường học.

– Tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa tác dụng của việc thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6, nhằm nâng cao nhận thức tham gia trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh cải thiện môi trường sinh thái.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

2.1. Cấp quận:

2.1.1. Danh nghĩa tổ chức: Ủy ban nhân dân quận.

2.1.2. Thời gian tổ chức: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2021 (Thứ bảy).

2.1.3. Địa điểm: ……………………………..

2.1.4. Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 150 đại biểu.

2.1.5. Thành phần tham dự:

– Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

– Văn phòng Quận ủy và các Ban Đảng Quận ủy.

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các Đoàn thể quận.

– Phòng Ban Quản lý nhà nước; Đơn vị sự nghiệp; Khối Nội chính quận.

– Đảng ủy – Ủy ban nhân dân 10 phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể phường, nhân dân trên địa bàn phường Tân Tạo.

– Học sinh Trường ….. (……HS) và THCS ….. (…. HS).

– Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận.

2.1.6. Chương trình buổi Lễ:

– 06 giờ 45 phút: Đón tiếp đại biểu.

– 07 giờ – 07 giờ 15 phút: Văn nghệ.

– 07 giờ 15 phút – 07 giờ 20 phút: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– 07 giờ 20 phút – 07 giờ 30 phút: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021.

– 07 giờ 30 phút – 07 giờ 45 phút: Phát biểu hưởng ứng của Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận và đại diện nhân dân phường Tân Tạo.

– 07 giờ 45 phút: Lãnh đạo quận, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân phường Tân Tạo tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Mầm non Hồng Ngọc, Mầm non Thiên Tuế.

2.2. Cấp trường:

2.1.1. Thời gian tổ chức: Từ ngày ký văn bản này đến trước ngày 19 tháng 5 năm 2021.

2.2.2. Địa điểm: Tại đơn vị.

2.2.3. Thành phần tham dự:

– Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Thường trực Ủy ban nhân dân phường.

– Các Ban Đảng ủy phường.

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các Đoàn thể.

– Toàn thể Hội đồng trường.

– Ban đại diện cha mẹ học sinh và học sinh.

2.2.4. Chương trình buổi Lễ:

– Đón tiếp đại biểu.

– Văn nghệ (nếu có).

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Hiệu trưởng phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021.

– Phát biểu hưởng ứng của Ban đại diện cha mẹ học sinh và học sinh.

– Tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên đơn vị.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

– Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021.

– Chỉ đạo các trường tổ chức Lễ phát động, thực hiện xã hội hóa, vận động phụ huynh học sinh và các em học sinh tham gia trồng cây, chăm sóc cây hưởng ứng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới nhằm tạo thêm nhiều mảng xanh, cảnh quan, môi trường thoát mát, sạch đẹp trong các trường.

2. Đơn vị trực thuộc và đơn vị trường học:

– Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh và học sinh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác ngày 19 tháng 5 và Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 bằng cách tăng cường công tác trồng cây trên các vỉa hè và bờ tường xung quanh đơn vị nhằm tạo thêm nhiều mảng xanh và làm đẹp cảnh quan, môi trường sư phạm.

– Tổ chức tổng vệ sinh quét dọn, thu gom cỏ, rác, tưới cây tại khuôn viên trong và ngoài nhà trường; các khu vực công cộng, khu dân cư xung quanh trường.

– Vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh và học sinh tham gia trồng cây, tự mua cây để trồng, tận dụng các diện tích đất còn trồng trước nhà, trong khuôn viên nhà để trồng cây phát triển và tạo thêm nhiều mảng xanh làm đẹp khu phố, vận động mỗi gia đình trồng ít nhất 01 cây.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

– UBND quận;

– HT trường BDGD;

– HT các trường MN, TiH, THCS;

– HT trường CBBT;

– Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây – Mẫu 3

SỞ ……………

TRƯỜNG …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số:… / KH-……

……, ngày tháng năm 20…

KẾ HOẠCH
Tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Xuân Tân Sửu năm 2021

Thực hiện Công văn số 108/KH-SGDĐT ngày 10/01/20….. của Sở GD&ĐT……….. về việc tổ chức phong trào“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch số …………….ngày ………. của Phòng GD&ĐT ………về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 ngành Giáo dục và Đào tạo.

Trường ………………xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng Thủ đô “Xanh, Sạch, Đẹp”

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, trên địa bàn ……………… về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

Nhà trường triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng; không phô trương, lãng phí, hình thức; có sự tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Từ đó làm thay đổi một cách sâu sắc, toàn diện về nhận thức, thái độ, hành vi về môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

– Hình thức: Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu tuần, trong các môn học có nội dung liên quan. Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nhà trường như đài phát thanh, tập san, bảng tin, băng zôn, cờ phướn, khẩu hiệu….

– Thông điệp truyền thông “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 với các khẩu hiệu sau: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”; “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; “Mừng Đảng, mừng Xuân, đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu”; “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường”.

2. Công tác trồng cây

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với UBND phường tổ chức có hiệu quả công tác trồng cây đầu Xuân Tân Sửu năm 2021. Phát động học sinh tích cực tham gia phong trào trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong nhà trường và ở địa phương. Chuẩn bị tốt điều kiện, phương tiện cho công tác trồng cây đầu Tân Sửu năm 2021 tại trường, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Hình thức tổ chức, loại cây trồng do trường lựa chọn cho phù hợp với cảnh quan; chú ý đặc biệt quan tâm chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng, đảm bảo trồng cây nào sống cây ấy, tránh phô trương hình thức gây lãng phí

Một số chủng loại cây có thể trồng:

– Cây lấy gỗ: Lim xanh, Thông, Lát hoa, Trám, Sao đen,…

– Cây bóng mát: Muồng, Sấu, Phượng, Bằng Lăng, Long não,…. (các cây bóng mát qui định tại Quyết định số 7019/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND Thành phố).

– Cây ăn quả: Bưởi, Nhãn, Xoài, Mít,…

– Thời gian triển khai trồng cây có thể kéo dài từ vụ Xuân (từ tháng 2-4/2020) và vụ Thu (từ tháng 8-10/2020).

3. Công tác chăm sóc, bảo vệ cây

Nhà trường có phương án quản lí chặt chẽ số lượng cây trồng trong khuôn viên, tổ chức phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong nhà trường cũng như trên địa bàn ……………….

4. Tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 của ngành GD&ĐT quận (từ 4 đến ngày 12 tháng Giêng năm Tân Sửu tại …………. – dự kiến)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt phong trào “tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021

– Kinh phí thực hiện trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo năm 2021 của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 của trường ……………… Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây – Mẫu 4

SỞ ……………

TRƯỜNG …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số:… / KH-……

……, ngày tháng năm 20…

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết trồng cây xuân … năm 20…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường …………………. về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đón xuân ………… năm 20….

Trường …………………. xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây xuân ………… năm 20…, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1. 1. Mục đích:

Đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong nhà trường.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái; Từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”

1.2. Yêu cầu:

Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân ………. năm 20… đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, huy động toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên cùng tham gia.

2. Địa điểm trồng cây

Tại khuôn viên của Trường ……………….., cụ thể như sau:

– Trồng cây xung quanh sân bóng của trường;

– Phía trước nhà Hiệu bộ;

– Đằng sau nhà Hiệu bộ và phía sau các dãy nhà giảng đường.

3. Đối tượng tham gia Tết trồng cây

Toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong và ngoài trường;

4. Thời gian trồng cây

Từ 8h ngày … tháng … năm 20… (Thứ …, ngày … tháng Giêng năm ……….).

5. Dự kiến loại cây trồng và số lượng cây trồng

Loại cây trồng: …………..

Số lượng: ………………….

6. Tổ chức thực hiện

Ban Giám hiệu Trường ……………… giao nhiệm vụ cho các Phòng, Khoa, bộ phận như sau:

– Khoa Khoa học Kỹ thuật tổng hợp:

Chịu trách nhiệm chuẩn bị cây trồng đảm bảo chất lượng, số lượng phục vụ Tết trồng cây;

Có trách nhiệm hướng dẫn về quy cách, kỹ thuật trồng cây cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia Tết trồng cây;

– Phòng Tổ chức – Hành chính: Chuẩn bị các dụng cụ để trồng cây bao gồm: cuốc, xẻng, dao, kéo, bình tưới…

– Phòng Tài chính: Cấp kinh phí mua cây trồng theo kế hoạch;

– Các Phòng, Khoa chuyên môn, các bộ phận khác: Chịu trách nhiệm thông báo, giám sát việc thực hiện kế hoạch tổ chức Tết trồng cây xuân ………. năm 20… đến toàn thể cán bộ, nhân viên của Phòng.

– Đoàn thanh niên, Ban quản trị Website của nhà trường: Chịu trách nhiệm tuyên truyền, ghi và đăng tải những hình ảnh về ngày Tết trồng cây lên Website, phát thanh của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Tết trồng cây xuân ………. năm 20… của Trường Trung cấp KTKT………………, đề nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!