Lớp 9

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 9 năm 2021 – 2022

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 9 năm 2021 – 2022 là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022.

Đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên được thực hiện theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Qua đó giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo để nhanh chóng xây dựng cho riêng mình kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, chi tiết và đúng yêu cầu. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn, Vật lí, Địa lí.

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Tin học 9 năm 2021 – 2022

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 9 theo Công văn 5512

TRƯỜNG: THCS …………

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIN, LỚP 9

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Số tuần thực hiện Số tiết
Cả năm 35 70
Học kì 1 18 36
Học kì 2 17 34

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

Ghi chú

Tuần

Tiết

HỌC KÌ I

PHẦN 1 – TÌM KIẾM THÔNG TIN

1

Bài 1 – Tìm kiếm thông tin trên Internet

2

1

1;

2

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có kết nối internet, máy chiếu

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

2

Bài 2 – Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

2

2

3;

4

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có kết nối internet, máy chiếu

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

PHẦN 2 – MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC

3

Bài 1 – Bảo vệ thông tin trong máy tính

2

3

5;

6

Sách HDH, Bảng phụ, máy chiếu

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

4

Bài 2 – Thực hành sao lưu dự phòng và quét vi-rút

2

4

7;

8

Sách HDH, Bảng phụ, máy chiếu

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

5

Bài 3 – Tìm hiểu Facebook

2

5

9;

10

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có kết nối internet, máy chiếu

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

6

Bài 4 – Ngôn ngữ, quy tắc giao tiếp và văn hóa ứng xử trên mạng

2

6

11;

12

Sách HDH, Bảng phụ, máy chiếu

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

7

Bài 5 – Những ảnh hưởng và tác động xấu của Internet

2

7

13;

14

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính, máy chiếu

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

PHẦN 3 – PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU VÀ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

8

Bài 1 – Giới thiệu phần mềm trình chiếu

2

8

15;

16

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

9

Kiểm tra giữa kì I

2

9

17;

18

Đề kiểm tra (Bảng trọng số, ma trận, đề, đáp án, biểu điểm)

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

10

Bài 2 – Bài trình chiếu

2

10

19;

20

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

11

Bài 3 – Thực hành 1. Bài trình chiếu đầu tiên của em

2

11

21;

22

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

12

Bài 4 – Màu sắc trên trang chiếu

2

12

23;

24

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính, máy chiếu

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

13

Bài 5 – Thực hành 2. Thêm màu sắc cho trang chiếu

2

13

25;

26

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

14

Bài 6 – Thêm hình ảnh vào trang chiếu

1

14

27

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

Không dạy: Mục 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu

15

Bài 7 – Thực hành 3. Trình bày thông tin bằng hình ảnh

2

14; 15

28;

29

Sách HDH, Bảng phụ, máy chiếu

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

16

Bài 8 – Tạo các hiệu ứng động

1

15

30

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

Không dạy: Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu

17

Thực hành tổng hợp

2

16

31;

32

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

18

Ôn tập

2

17

33;

34

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

19

Kiểm tra cuối kỳ I

2

18

35; 36

Đề kiểm tra (Bảng trọng số, ma trận, đề, đáp án, biểu điểm)

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

HỌC KÌ II

20

Bài 9 – Thực hành 4. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động

2

19

37;

38

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

21

Bài 10 – Thực hành tổng hợp về soạn bài trình chiếu

4

20

39;

40

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

21

41;

42

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

22

Bài 11 – Kỹ năng trình bày và làm việc nhóm với bài trình chiếu

2

22

43;

44

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

23

Bài 12 – Thực hành thuyết trình và làm việc nhóm với bài trình chiếu

4

23

45;

46

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

24

47;

48

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

24

Thực hành tổng hợp

2

25

49;

50

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

25

Ôn tập

2

26

51;

52

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính, máy chiếu

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

26

Kiểm tra giữa kì II

2

27

53;

54

Đề kiểm tra (Bảng trọng số, ma trận, đề, đáp án, biểu điểm)

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

PHẦN 4 – MỘT SỐ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

27

Bài 4 – Giới thiệu phần mềm xử lý ảnh GIMP

2

28

55;

56

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cài đặt phần mềm GIMP

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

28

Bài 5 – Thực hành xử lý ảnh với GIMP Bài 7 – Thực hành ghép ảnh và hiệu chỉnh màu sắc trong GIMP

4

29

57;

58

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cài đặt phần mềm GIMP

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

30

59;

60

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cài đặt phần mềm GIMP

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

29

Bài 6 – Hiệu chỉnh màu sắc và ghép ảnh trong GIMP

2

31

61;

62

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cài đặt phần mềm GIMP

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

30

Bài 7 – Thực hành ghép ảnh và hiệu chỉnh màu sắc trong GIMP

2

32

63;

64

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cài đặt phần mềm GIMP

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

31

Thực hành tổng hợp

2

33

65;

66

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cài đặt phần mềm GIMP

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

32

Ôn tập

2

34

67;

68

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cài đặt phần mềm GIMP

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

33

Kiểm tra cuối kỳ II

2

35

69; 70

Đề kiểm tra (Bảng trọng số, ma trận, đề, đáp án, biểu điểm)

Lớp học/ Ứng dụng MS Teams

2. Chuyên đề lựachọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú

Tuần

Tiết

1

Thực hành tổng hợp về soạn bài trình chiếu

4

21; 22

41; 42; 43; 44

Sách HDH, Bảng phụ, máy tính có cái đặt Microsoft PowerPoint

Phòng bộ môn/ Ứng dụng MS Teams

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

….…… ngày tháng năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!