Lớp 9

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 9 năm 2021 – 2022

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 9 năm 2021 – 2022 là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022. Giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên được thực hiện theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Qua đó giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo để nhanh chóng xây dựng cho riêng mình kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, chi tiết và đúng yêu cầu.

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 9 năm 2021 – 2022

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS ………….

TỔ: KHXH

Họ và tên giáo viên: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Môn: Lịch sử  L ớp 9

(Năm học 2021 – 2022)

Phân phối chương trình: Cả năm: 52 tiết

HKI: 18 tuần: 18 tiết

HKII: 17 tuần: 34 tiết

HỌC KÌ I

PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(Tuần)

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm DH (Lớp học -X)

(5)

Số tiết

TT tiết

1

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

2

1,2

1,2

Tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.

-Tư liệu, tranh ảnh về Đông Âu sau CTTG thứ hai, bản đồ các nước Đông Âu, bản đồ thế giới.

– Máy tính, máy chiếu

X

2

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

1

3

3

– Tranh ảnh về sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu và tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo Liên Xô và các nước Đông Âu.

X

3

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.

1

4

4

– Tranh ảnh về các nước Á, Phi, Mĩ La tinh. Lược đồ phong trào GPDT các nước Á, Phi, Mĩ La tinh sau CTTG2

– Bản đồ chính trị thế giới từ sau CTTG2 đến năm 1989

X

4

Bài 4. Các nước Châu Á.

1

5

5

-Tranh ảnh, bản đồ , clip về các nước châu Á, Trung Quốc.

– Bản đồ châu Á.

X

5

Bài 5. Các nước Đông Nam á.

1

6

6

– Bản đồ chính trị thế giới từ sau CTTG2 đến năm 1989

– Tranh ảnh , clip về các nước Đông Nam Á.

– Bản đồ châu Á.

X

6

Bài 6. Các nước châu Phi

1

7

7

– Bản đồ chính trị thế giới

– Tranh ảnh về các nước Châu Phi

– Bản đồ châu Phi.

X

7

Bài 7. Các nước Mĩ La – tinh

1

8

8

– Tranh ảnh về các nước MLT.

– Bản đồ châu Mĩ.

X

8

Kiểm tra giữa kỳ I

1

9

9

– Đề, đáp án

X

9

Bài 8. Nước Mĩ.

1

10

10

– Tranh ảnh về nước Mĩ.

– Bản đồ châu Mĩ.

X

10

Bài 9. Nhật Bản.

1

11

11

– Tranh ảnh về Nhật Bản.

– Bản đồ châu Á.

X

11

Bài 10. Các nước Tây Âu

1

12

12

-Tư liệu, tranh ảnh về các nước Tây Âu.

X

12

Bài 11. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

1

13

13

– Tài liệu về chiến tranh lạnh, Liên Hợp Quốc

X

13

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

1

14

14

Tranh ảnh về những thành tựu về cuộc cách mạng KH-KT…

X

14

Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.

Tại nhà

Phần hai. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương I. Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

15

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

1

15

15

Tranh ảnh về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam.

X

16

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1926).

1

16

16

– Tranh ảnh về phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

– Chân dung các nhà cách mạng: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

X

17

Ôn tập học kỳI

1

17

17

Câu hỏi

X

18

Kiểm tra cuối học kì I

1

18

18

Đề, đáp án

X

HỌC KÌ II

19

Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925.

1

19

19

Lược đồ: Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

X

20

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời.

1

20

19

Bản đồ Việt Nam. Những tài liệu về tiểu sử, họat động của các nhân vật lịch sử và các tài liệu đề cập đến Tân Việt Cách mạng Đảng.

X

21

Chủ đề: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

( bài 18, 19, 20)

3

21,22,

23

20,21

Ảnh chân dung Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Trần Phú

– Tranh Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng,

Lược đồ về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và 1 số tư liệu, tranh ảnh về các chiến sĩ cộng sản.

Ảnh cuộc mít tinh ở khu Đấu Xảo- Hà Nội.

– Sưu tầm 1 số sách báo tiến bộ thời kỳ này.

– Tài liệu về phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ trong những năm 1936- 1939

X

22

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 – 1945.

1

24

21

Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ và binh biến Đô Lương .

X

23

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

2

25, 26

22

Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc, Ảnh đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

X

24

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

2

27, 28

23

– Ảnh: Cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945)

– Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập (2/9/1945)

– Bản đồ: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

X

25

Lịch sử địa phương

Bài 1: Hà Nội từ năm 1919 đến 1945

1

29

24

Tư liệu về Hà Nội trong giai đoan này

X

26

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).

2

30,31

24,25

– Tư liệu về giặc đói ,dốt, ngoại xâm trong thời kì này

X

27

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950).

2

32,33

25,26

– Tranh ảnh tư liệu về lính thủ đô ôm bom 3 càng..

– Video….

X

28

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953).

2

34, 35

26,27

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc, Biên Giới….

X

29

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954).

2

36,37

27,28

– Tư liệu, tranh ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ

X

30

Ôn tập

1

38

28

Câu hỏi và bài tập ôn tập

X

31

Kiểm tra giữa kỳ

1

39

29

Đề, đáp án

X

32

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).

3

40,41,

42

29,30

Tư liệu về HTX, lược đồ Chiiens tranh đặc biệt

Video…

X

33

Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 – 1973).

3

43,44,

45

31,32

Lược đồ chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh

Video

X

34

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975).

1

46

32

Video, lược đồ giải phóng miền Nam

X

35

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975.

1

47

33

Tài liệu về ĐH IV, QH…

X

36

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000).

1

48

33

Tài liệu về các kì ĐH Đảng kể từ ĐH VI, hình ảnh Nguyễn Văn Linh…

X

37

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000.

1

49

34

Câu hỏi

Máy chiếu

X

38

Ôn tập

1

50

34

Câu hỏi, máy chiếu

X

39

Kiểm tra cuối học kì II

1

51

35

Đề , đáp án

X

40

Lịch sử địa phương:

bài 2- Hà Nội từ sau CMT8 năm 1945 đến nay

1

52

35

Tư liệu lịch sử Hà Nội trong giai đoàn này

X

, ngày tháng năm 2021

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!