Lớp 6

Kế hoạch giáo dục lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (13 môn)

Kế hoạch giáo dục lớp 6 sách sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 13 môn: Toán, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mĩ thuật, Tiếng Anh.

Qua đó, giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (13 môn)

Kế hoạch giáo dục môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
MÔN TOÁN LỚP 6
Năm học 2021 – 2022

1. Quy định về chế độ kiểm tra, cho điểm

Các loại bài kiểm tra trong một học kỳ:

  • Kiểm tra thường xuyên 4 lần/ 1hs
  • Kiểm tra giữa kì: 1 lần/1 hs. Thời gian 60 phút.
  • Kiểm tra cuối kỳ: 1 lần/1hs. Thời gian 90 phút.

2. Phân bố số tiết cho các chủ đề, chương

SỐ HỌC

STT Tên chủ đề Lý thuyết Luyện tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra Trả bài Tổng
1 CHƯƠNG I. Tập hợp các số tự nhiên 9 2 0 1 0 0 12
2 CHƯƠNG II. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên 10 4 0 1 0 0 15
3 CHƯƠNG III. Số nguyên 9 4 0 3 2 0 18
4 CHƯƠNG VI. Phân số 9 5 0 1 0 0 15
5 CHƯƠNG VII. Số thập phân 8 2 0 3 1 0 14
Tổng 45 17 0 9 3 0 74

HÌNH HỌC

STT Tên chủ đề Lý thuyết Luyện tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra Trả bài Tổng
1 CHƯƠNG IV. Một số hình phẳng trong thực tiễn 9 2 0 1 0 0 12
2 CHƯƠNG V. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên 4 2 0 2 1 0 9
5 CHƯƠNG VIII. Những hình học cơ bản 12 3 0 2 2 0 19
Tổng 25 7 0 5 3 0 40

THỐNG KÊ XÁC SUẤT

STT Tên chủ đề Lý thuyết Luyện tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra Trả bài Tổng
1 CHƯƠNG IX. Dữ liệu và xác suất thực nghiệm 11 3 0 2 0 0 16
Tổng 11 3 0 2 0 0 16

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM: 10 tiết

3. Phân phối chương trình chi tiết

Tiết Phân môn Tên công việc hoặc nội dung bài dạy Thiết bị dạy học cần sử dụng Nội dung bổ sung, cập nhật Nội dung loại bỏ Ghi chú
HỌC KÌ I

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (12 tiết)

1

S1

Tập hợp

MC

2

S2

Cách ghi số tự nhiên

MC

3

S3

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Thước, nhiệt kế, MC

4

S4

Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

5

S5

Phép nhân và phép chia số tự nhiên (Tiết 1)

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

6

S6

Phép nhân và phép chia số tự nhiên (Tiết 2)

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

7

S7

Luyện tập chung

MC

8

S8

Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 1)

Bàn cờ vua, MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

9

S9

Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 2)

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

10

S10

Thứ tự thực hiện phép tính

MTCT, MC

11

S11

Luyện tập chung

MC

12

S12

Bài tập cuối chương I

MC

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (15 tiết)

13

S13

Quan hệ chia hết và tính chất (Tiết 1)

MC

14

S14

Quan hệ chia hết và tính chất (Tiết 2)

MC

15

S15

Dấu hiệu chia hết (Tiết 1)

MC

16

S16

Dấu hiệu chia hết (Tiết 2)

MC

17

S17

Số nguyên tố (Tiết 1)

MC

18

S18

Số nguyên tố (Tiết 2)

MC

19

S19

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC

20

S20

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC

21

S21

Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 1)

MC

22

S22

Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 2)

MC

23

S23

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (Tiết 1)

MC

24

S24

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (Tiết 2)

MC

25

S25

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC

26

S26

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC

27

S27

Bài tập cuối chương II

MC

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN (13 tiết)

28

S28

Tập hợp các số nguyên (Tiết 1)

MC, thước thẳng

29

S29

Tập hợp các số nguyên (Tiết 2)

MC, thước thẳng

30

S30

Phép cộng và phép trừ số nguyên (Tiết 1)

MC

31

S31

Phép cộng và phép trừ số nguyên (Tiết 2)

MC

32

S32

Phép cộng và phép trừ số nguyên (Tiết 3)

MC

33

S33

Quy tắc dấu ngoặc

MC

34

S34

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC

35

S35

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC

36

S36

Phép nhân số nguyên (Tiết 1)

MC

37

S37

Phép nhân số nguyên (Tiết 2)

MC

38

S38

Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

MC

39

S39

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC

40

S40

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC

41

S41

Bài tập ôn chương III.

MC

42

S42

Ôn tập giữa kì I

MC

43

S43

Kiểm tra giữa kì I

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN (12 tiết)

44

H1

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều (Tiết 1)

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

45

H2

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều (Tiết 2)

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

46

H3

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều (Tiết 3)

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

47

H4

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. (Tiết 1)

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

48

H5

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. (Tiết 2)

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

49

H6

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. (Tiết 3)

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

50

H7

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (Tiết 1)

MC, thước thẳng, eke, compa

51

H8

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (Tiết 2)

MC, thước thẳng, eke, compa

52

H9

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (Tiết 3)

MC, thước thẳng, eke, compa

53

H10

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC, thước thẳng, eke, compa

54

H11

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC, thước thẳng, eke, compa

55

H12

Ôn tập cuối chương IV

MC, thước thẳng, eke, compa

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN (7 tiết)

56

H13

Hình có trục đối xứng (Tiết 1)

MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

57

H14

Hình có trục đối xứng (Tiết 2)

MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

58

H15

Hình có tâm đối xứng (Tiết 1)

MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

59

H16

Hình có tâm đối xứng (Tiết 2)

MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

60

H17

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC, thước thẳng, eke, compa

61

H18

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC, thước thẳng, eke, compa

62

H19

Ôn tập chương V

MC, thước thẳng, eke, compa

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 tiết)

63

THTN1

Tấm thiệp và phòng học của em (Tiết 1)

MC, Giấy A4, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, băng dính hai mặt, bút màu

64

THTN2

Tấm thiệp và phòng học của em (Tiết 2)

Thước dây, MTCT

65

THTN3

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA (Tiết 1)

MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5

66

THTN4

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA (Tiết 2)

MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5

67

THTN5

Sử dụng máy tính cầm tay

MC, MTCT

68

S44

Ôn tập học kì I

MC

60

H20

Ôn tập học kì I

MC

70

S45

Kiểm tra học kì I

71

H21

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ (15 tiết)

72

S46

Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau. (Tiết 1)

MC, thước thẳng.

73

S47

Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau. (Tiết 2)

MC, thước thẳng.

74

S48

So sánh phân số. Hỗn số dương (Tiết 1)

MC, thước thẳng.

75

S49

So sánh phân số. Hỗn số dương (Tiết 2)

MC, thước thẳng.

76

S50

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC, thước thẳng.

77

S51

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC, thước thẳng.

78

S52

Luyện tập chung (Tiết 3)

MC, thước thẳng.

79

S53

Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 1)

MC

80

S54

Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 2)

MC

81

S55

Phép nhân và phép chia phân số (Tiết 1)

MC

82

S56

Phép nhân và phép chia phân số (Tiết 2)

MC

83

S57

Hai bài toán về phân số

MC

84

S58

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC, thước thẳng.

85

S59

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC, thước thẳng.

86

S60

Ôn tập chương VI

MC, thước thẳng.

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN (11 tiết)

87

S61

Số thập phân

MC

88

S62

Tính toán với số thập phân (Tiết 1)

MC

89

S63

Tính toán với số thập phân (Tiết 2)

MC

90

S64

Tính toán với số thập phân (Tiết 3)

MC

91

S65

Tính toán với số thập phân (Tiết 4)

MC

92

S66

Làm tròn và ước lượng

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

93

S67

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (Tiết 1)

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

94

S68

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (Tiết 2)

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

95

S69

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC.

96

S70

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC.

97

S71

Ôn tập chương VII

MC

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN (16 tiết)

98

H22

Điểm và đường thẳng (Tiết 1)

MC, thước thẳng, compa, eke

99

H23

Điểm và đường thẳng (Tiết 2)

MC, thước thẳng, compa, eke

100

H24

Điểm và đường thẳng (Tiết 3)

MC, thước thẳng, compa, eke

101

H25

Điểm nằm giữa hai điểm. Tia (Tiết 1)

MC, thước thẳng, compa, eke

102

H26

Điểm nằm giữa hai điểm. Tia (Tiết 2)

MC, thước thẳng, compa, eke

103

H27

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (Tiết 1)

MC, thước thẳng, compa, eke

104

H28

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (Tiết 2)

MC, thước thẳng, compa, eke

105

H29

Trung điểm của đoạn thẳng

MC, thước thẳng, compa, eke

106

H30

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC, thước thẳng.

107

H31

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC, thước thẳng.

108

S72

Ôn tập giữa kì II

MC, thước thẳng.

109

H32

Kiểm tra giữa kì II

110

H33

Góc (Tiết 1)

MC, thước thẳng, compa, eke

111

H34

Góc (Tiết 2)

MC, thước thẳng, compa, eke

112

H35

Số đo góc (Tiết 1)

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

113

H36

Số đo góc (Tiết 2)

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

114

H37

Luyện tập chung

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

115

H38

Ôn tập chương VIII

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM (16 tiết)

116

TK-XS1

Dữ liệu và thu thập số liệu (Tiết 1)

MC

117

TK-XS2

Dữ liệu và thu thập số liệu (Tiết 2)

MC, đồng xu

118

TK-XS3

Bảng thống kê và biểu đồ tranh (Tiết 1)

MC

119

TK-XS4

Bảng thống kê và biểu đồ tranh (Tiết 2)

MC

120

TK-XS5

Biểu đồ cột (Tiết 1)

MC, thước thẳng

121

TK-XS6

Biểu đồ cột (Tiết 2)

MC, thước thẳng

122

TK-XS7

Biểu đồ cột kép (Tiết 1)

MC, thước thẳng, phấn màu

123

TK-XS8

Biểu đồ cột kép (Tiết 2)

MC, thước thẳng, phấn màu

124

TK-XS9

Luyện tập chung (Tiết 1)

MC, thước thẳng

125

TK-XS10

Luyện tập chung (Tiết 2)

MC, thước thẳng

126

TK-XS11

Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm (Tiết 1)

MC, Hộp xúc sắc, một số viên bi, giấy bìa.

127

TK-XS12

Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm (Tiết 2)

MC, Hộp xúc sắc, đồng xu, giấy bìa.

128

TK-XS13

Xác suất thực nghiệm

MC, giấy bìa.

129

TK-XS14

Luyện tập chung

MC, hộp xúc sắc,

130

TK-XS15

Ôn tập chương IX (Tiết 1)

MC

131

TK-XS16

Ôn tập chương IX (Tiết 2)

MC

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 tiết)

132

THTN6

Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình

MC

133

THTN7

Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè (Tiết 1)

MC

134

THTN8

Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè (Tiết 2)

MC

135

THTN9

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA (Tiết 1)

MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5

136

THTN10

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA (Tiết 2)

MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5

137

S73

Ôn tập học kì II

MC

138

H39

Ôn tập học kì II

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

139

S74

Kiểm tra học kì II

140

H40

Kiểm tra học kì II

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHỤ LỤC III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG:……………………………

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

Họ và tên giáo viên: ………………..

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học (phần bổ sung so với 5512 của Sở)

Học kì

Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)

Lý thuyết

Bài tập/luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)

Tổng

Học kì I

BÀI 1. TÔI VÀ CÁC BẠN

7

4

5

0

0

0

0

16

BÀI 2 . GÕ CỬA TRÁI TIM

6

3

3

0

0

0

0

12

BÀI 3.YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

6

3

4

0

2

0

0

15

BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

5

3

4

0

0

0

0

12

BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ

6

4

3

2

2

0

17

Tổng học kì I

30

17

19

2

2

2

0

72

Học kì II

BÀI 6. CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

6

3

4

0

0

0

0

13

BÀI 7. THẾ GIỚI CỔ TÍCH

6

4

4

0

0

0

0

14

BÀI 8.KHÁC BIỆT VÀ GẦN GŨI

4

5

4

0

2

0

0

15

BÀI 9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG

6

4

4

0

0

0

0

14

BÀI 10.CUỐN SÁCH TÔI YÊU

6

2

0

2

0

2

0

12

Tổng học kì II

28

18

16

2

2

2

0

68

Cả năm

58

35

35

4

4

4

0

140

2. Phân phối chương trình

  • Cả năm: 35 tuần (140 tiết)
  • Học kì I: 18 tuần (72 tiết)
  • Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I

Tiết thứ

Bài học

Tên bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

BÀI 1.

TÔI VÀ CÁC BẠN

(16 tiết)

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 1

Máy tính

Lớp học

2,3

Bài học đường đời đầu tiên

2

Tuần 1

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)

Tuần 1

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

4

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 1

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

5,6

Nếu cậu muốn có một người bạn…

2

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

Nếu cậu muốn có một người bạn… (tiếp)

Tuần 2

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

7

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 2

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

8,9

Bắt nạt

2

Tuần 2

Lớp học

Bắt nạt (tiếp)

Tuần 2,3

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

10,11

12

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

3

Tuần 3

Phiếu học tập

Lớp học

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)

Tuần 3

Phiếu học tập

Lớp học

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)

Tuần 3

Phiếu học tập

Lớp học

13,14

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

2

Tuần 4

Phiếu học tập

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)

Tuần 4

Phiếu học tập

Lớp học

15,16

Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em

2

Tuần 4

Phiếu học tập

Lớp học

Tuần 4

Phiếu học tập

Lớp học

Lớp học

Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em

17

BÀI 2.

GÕ CỬA TRÁI TIM

(12 tiết)

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 5

Máy tính

Lớp học

18,19

Chuyện cổ tích về loài người

2

Tuần 5

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Lớp học

Chuyện cổ tích về loài người (tiếp)

Tuần 5

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

20

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 5

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

21

Mây và sóng

1

Tuần 6

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

22

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 6

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

23,24

Bức tranh của em gái tôi

2

Tuần 6

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Bức tranh của em gái tôi (tiếp)

Tuần 6

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

25,26

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

2

Tuần 7

Phiếu học tập

Lớp học

Tuần 7

Phiếu học tập

Lớp học

Lớp học

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

27

Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

1

Tuần 7

Phiếu học tập

Lớp học

28

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình

1

Tuần 7

Phiếu học tập

Lớp học

29

BÀI 3.

YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

(12 tiết)

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 8

Máy tính

Lớp học

30,31

Cô bé bán diêm (tiếp)

2

Tuần 8

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Cô bé bán diêm (tiếp)

Tuần 8

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

32

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 8

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

33,34

Gió lạnh đầu mùa

2

Tuần 9

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Gió lạnh đầu mùa (tiếp)

Tuần 9

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

35

Kiểm tra giữa học kì 1

2

Tuần 9

Đề KT

Lớp học

36

Kiểm tra giữa học kì 1

Tuần 9

Đề KT

Lớp học

37

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 10

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

38

Con chào mào

1

Tuần 10

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

39

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

1

Tuần 10

Phiếu học tập

Lớp học

40,41

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

2

Tuần 10

Phiếu học tập

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)

Tuần 11

Phiếu học tập

Lớp học

42

Nói và nghe: Kể về một trải nghiệm của em

1

Tuần 11

Phiếu học tập

Lớp học

43

Đọc mở rộng

1

Tuần 11

Phiếu học tập

Lớp học

44

BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

(12 tiết)

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 11

Máy tính

Lớp học

45

Chùm ca dao về quê hương, đất nước

1

Tuần 12

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

46

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 12

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

47

Chuyện cổ nước mình

1

Tuần 12

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

48,49

Cây tre Việt Nam

2

Tuần 12

Máy tính, phiếu học tập,

Lớp học

Cây tre Việt Nam (tiếp)

Tuần 12

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

50

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 13

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

51

Tập làm một bài thơ lục bát

1

Tuần 13

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

52,53

Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát

2

Tuần 13

Phiếu học tập,

Lớp học

Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát (tiếp)

Tuần 13

Phiếu học tập,

Lớp học

54

Thực hành: Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát

1

Tuần 13

Phiếu học tập,

Lớp học

55

Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương

1

Tuần 14

Phiếu học tập,

Lớp học

56

BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ

(12 tiết)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

(4 tiết)

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 14

Máy tính

Lớp học

57,58

Cô Tô

2

Tuần 14

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Cô Tô (tiếp)

Tuần 14

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

59

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 14

Phiếu học tập,

Lớp học

60,61

Hang Én

2

Tuần 15

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Hang Én (tiếp)

Tuần 15

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

62

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 15

Phiếu học tập,

Lớp học

63

Ôn tập học kì 1

2

Tuần 15

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

64

Ôn tập học kì 1

Tuần 15

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

65

Kiểm tra học kì 1

2

Tuần 16

Đề KT

Lớp học

66

Kiểm tra học kì 1

Tuần 16

Đề KT

Lớp học

67

Cửu Long Giang ta ơi

1

Tuần 17

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

68,69

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

2

Tuần 17

Phiếu học tập,

Lớp học

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt (tiếp)

Tuần 18

Phiếu học tập,

Lớp học

70

Thực hành: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

1

Tuần 18

Phiếu học tập,

Lớp học

71

Nói và nghe: Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến

1

Tuần 18

Phiếu học tập,

72

Đọc mở rộng

1

Tuần 18

Phiếu học tập,

Lớp học

HỌC KÌ II

Tiết thứ

Bài học

Tên bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

73,74

BÀI 6. CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

(13 tiết)

Thánh Gióng

2

Tuần 19

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Thánh Gióng (tiếp)

Tuần 19

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

75

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 19

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

76,77

Sơn Tinh, Thủy Tinh

2

Tuần 19

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Sơn Tinh, Thủy Tinh (tiếp)

Tuần 20

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

78

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 20

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

79,80

Ai ơi mồng 9 tháng 4

2

Tuần 20

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Ai ơi mồng 9 tháng 4 (tiếp)

Tuần 20

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

81,82

Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

2

Tuần 21

Lớp học

Đề bài, Phiếu học tập,

Lớp học

Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

Tuần 21

Đề bài, Phiếu học tập,

Lớp học

83,84

Thực hành: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

2

Tuần 21

Phiếu học tập,

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

Tuần 21

Phiếu học tập,

Lớp học

85

Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết

1

Tuần 22

Phiếu học tập,

Lớp học

86,87

BÀI 7. THẾ GIỚI CỔ TÍCH

(13 tiết)

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)

Thạch Sanh

2

Tuần 22

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Thạch Sanh (tiếp)

Tuần 22

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

88

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 22

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

89,90

Cây khế

2

Tuần 23

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Cây khế (tiếp)

Tuần 23

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

91

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 23

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

92,93

Vua chích chòe

2

Tuần 23

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Vua chích chòe (tiếp)

Tuần 24

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

94,95

Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích

2

Tuần 24

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích

Tuần 24

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

96,97

Thực hành: Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích

2

Tuần 24

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích

Tuần 25

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

98

Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích

1

Tuần 25

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

99

Đọc mở rộng

1

Tuần 25

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

100,101

BÀI 8.

KHÁC BIỆT VÀ GẦN GŨI

(13 tiết)

Xem người ta kìa!

2

Tuần 25

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Xem người ta kìa! (tiếp)

Tuần 26

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

102

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 26

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

103

Kiểm tra giữa học kì 2

2

Tuần 26

Đề KT

Lớp học

104

Kiểm tra giữa học kì 2

Tuần 26

Đề KT

Lớp học

105,106

Hai loại khác biệt

2

Tuần 27

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Hai loại khác biệt (tiếp)

Tuần 27

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

107

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 27

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

108,109

Bài tập làm văn

2

Tuần 27

Phiếu học tập

Lớp học

Bài tập làm văn (tiếp)

Tuần 28

Phiếu học tập

Lớp học

110,111

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm

2

Tuần 28

Phiếu học tập

Lớp học

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm (tiếp)

Tuần 28

Phiếu học tập

Lớp học

112,113

Thực hành: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm

2

Tuần 28

Phiếu học tập

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm (tiếp)

Tuần 28

Phiếu học tập

Lớp học

114

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống

1

Tuần 29

Phiếu học tập

Lớp học

115,116,117

BÀI 9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG

(13 tiết)

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)

Trái đất – cái nôi của sự sống

3

Tuần 29

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Trái đất – cái nôi của sự sống (tiếp)

Tuần 29

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Trái đất – cái nôi của sự sống (tiếp)

Tuần 29

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

118

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 29

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

119,120

Các loài chung sống với nhau như thế nào?

2

Tuần 30

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Các loài chung sống với nhau như thế nào? (tiếp)

Tuần 30

Máy tính, Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

121

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 30

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

122

Trái đất

1

Tuần 30

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

123

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận

1

Tuần 30

Phiếu học tập

Lớp học

124

Thực hành: Viết biên bản cuộc họp, cuộc thảo luận

1

Tuần 31

Phiếu học tập

Lớp học

125

Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản

1

Tuần 31

Phiếu học tập, bảng phu

Lớp học

126

Thực hành: Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản

1

Tuần 31

Phiếu học tập, bảng phu

Lớp học

127

Nói và nghe: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường

Tuần 31

Phiếu học tập, bảng phu

Lớp học

128

Đọc mở rộng

1

Tuần 31

Phiếu học tập, bảng phu

Lớp học

129,130,131

BÀI 10.

CUỐN SÁCH TÔI YÊU

(8 tiết)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

( 4 tiết)

Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách

3

Tuần 32

Máy tính, phiếu học tập,

Lớp học

Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách

Tuần 32

Máy tính, phiếu học tập,

Lớp học

Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách

Tuần 32

Máy tính, phiếu học tập,

Lớp học

132,133

Ôn tập học kì 2

2

Tuần 32

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

Ôn tập học kì 2

Tuần 32

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

134,135

Kiểm tra học kì 2

2

Tuần 33

Đề KT

Lớp học

Kiểm tra học kì 2

Tuần 33

Đề KT

Lớp học

136

Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách

1

Tuần 34

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

137,138

Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả

2

Tuần 34

Lớp học

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả

Tuần 34

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

139,140

Nói và nghe: Về đích – Ngày hội với sách

2

Tuần 35

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

Nói và nghe: Về đích – Ngày hội với sách

Tuần 35

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

3. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1)Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường)theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày….. tháng…. năm……

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG: ……………………………….

TỔ: ………………………………………….

Họ và tên giáo viên: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 6
(Năm học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình.

STT Bài học (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5)
ST TT

1

Bài 1. Lịch sử và cuộc sống

1

1

1

Máy tính, tivi

-Tranh chụp về các sự kiện

– Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ- trung đại

Lớp học

2

Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

1

2

2

Máy tính, tivi

– Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ- trung đại

– phim khai quật di tích hoàng thành thăng long

Lớp học

3

Bài 3. Cách tính thời gian trong lịch sử

1

3

3

Máy tính, tivi

– Tờ lịch treo tường

Lớp học

4

Bài 4, Nguồn gốc loài người

2

4.5

3.5

Máy tính, tivi

– Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt Nam và khu vực ĐNA

– Tranh các hiện vật khảo cổ học

– Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu

Lớp học

5

Bài 5. Xã hội nguyên thủy

2

6.7

6.7

Máy tính, tivi

– Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ

Lớp học

6

Bài 6. Sự chuyển và phân hoá của xã hội nguyên thuỷ

2

89

89

Máy tính, tivi

Lớp học

7

Kiểm tra giữa kỳ I

1

10

10

Đề kiểm tra

Lớp học

8

Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

3

11,12,13

11,12,13

Máy tính, tivi

– Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại

Lớp học

9

Bài 8. Ấn Độ cổ đại

3

14,15,16

14,15,16

Máy tính, tivi

-Bản đồ Ấn độ cỏ đại

Lớp học

Ôn tập học kỳ

1

17

17

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra học kỳ

1

18

18

Đề kiểm tra

Lớp học

Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

2

19,20

19

Máy tính, tivi

– Bản đồ Trung Quốc cổ đại

Lớp học

Bài 10. Hy Lạp -Rô Ma cổ đại

3

21,22,23

20,21

Máy tính, tivi

– Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại

Lớp học

Bài 11. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á

2

24,25

21,22

Máy tính, tivi

– Bản đồ Đông Nam Á cổ đại

Lớp học

Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc ĐNA (thế kỷ VII-X)

1

26

22

Máy tính, tivi

-Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII

Bản đồ Đông Nam Á thế kỉ X

Lớp học

Bài 13. Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10

1

27

23

Máy tính, tivi

-Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển đông

– Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur

-Video về văn hoá Ốc eo

Lớp học

Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc

4

28,29,30.31

23,24,25

Máy tính, tivi

– Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac

– video về đời sống xã hội và phong tục của ngừoi văn Lang Âu Lạc

Lớp học

Bài 15. Chính sách cai trị của phong kiến hướng bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

3

32,33,34

25,26

Máy tính, tivi

– Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc

Lớp học

Ôn tập

35

27

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra giữa kỳ 2

36

27

Đề kiểm tra

Lớp học

Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X

5

37,38,39,40,41

28,29,30

Máy tính, tivi

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa

Lớp học

Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

1

42

30

Máy tính, tivi

Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt nam

Lớp học

Bào 18. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉX

2

43,44

31

Máy tính, tivi

Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và chiến thắng Bạch Đằng 938

Lớp học

Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

2

45,46

32

Máy tính, tivi

Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

– Video

Lớp học

Bài 20. Vương quốc Phù Nam

2

47,48

33

Máy tính, tivi

Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

Lớp học

Lịch sử địa phương

1

49

34

Máy tính, tivi

Lớp học

Ôn tập

1

50

34

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra cuối học kỳ 2

1

51

35

Đề kiểm tra

Lớp học

Chữ bài kiểm tra, đánh giá cuối năm

1

52

35

Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

………ngày…… tháng…… năm………

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG:THCS…………………….

TỔ:…………………………………………..

Họ và tên giáo viên:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ÂM NHẠC LỚP 6
SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

CHỦ ĐỀ 1: TUỔI HỌC TRÒ (4 tiết)
TIẾT/ TUẦN NỘI DUNG MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1

– Học hát bài: Con đường học trò

– Nghe nhạc: Bài hát Tháng năm học trò

– Hát đúng giai điệu bài, lời ca bài hát Con đường học trò. Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng (mục 2 SGK trang 7).

– Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát Tháng năm học trò.

2

– Thưởng thức âm nhạc: Giới thiệu cây đàn piano

– Ôn bài hát: Con đường học trò

– Nêu được một số đặc điểm về cây đàn piano.

– Ôn bài hát theo hình thức: Hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu (mục 3 SGK trang 7).

3

– Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

– Nhận biết và phân biệt được các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.

– Nhớ lại các kiến thức Lí thuyết âm nhạc đã học ở tiểu học. Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1.

4

Vận dụng – Sáng tạo

– Trình bày bài hát Con đường học trò bằng các hình thức đã học.

– Nhận biết được các thuộc tính âm thanh có tính nhạc qua nét nhạc của Bài đọc nhạc số 1; kết hợp đọc và gõ đệm.

– Trình bày những hiểu biết âm nhạc thông qua trò chơi Nhịp điệu đến trường.

– Giới thiệu tranh vẽ theo chủ đề Tuổi học trò.

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

CHỦ ĐỀ 2: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP (4 tiết)

5

– Học hát bài: Đời sống không già vì có chúng em

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Đời sống không già vì có chúng em

– Biết thể hiện bài hát bằng các hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng; hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu.

6

– Nghe nhạc: Tác phẩm The Blue Danube ( Sông Đa Nuýp Xanh )

– Ôn bài hát: Đời sống không già vì có chúng em

– Nghe và cảm nhận giai điệu, nhịp điệu bản The Blue Danube

– Vận động theo nhịp 3/4 của tác phẩm.

– Ôn luyện bài hát mức độ cao hơn tiết 1.

7

– Nhạc cụ: Ôn luyện nhạc cụ đã học ở tiểu học.

– Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm nhạc bằng hệ thống chữ cái Latin

– Nhắc lại được một số hiểu biết về nhạc cụ giai điệu đã học ở tiểu học. Thể hiện được nhạc cụ giai điệu qua bài luyện mẫu âm.

– Nhận biết được kí hiệu âm thanh bằng hệ thống chữ cái Latin.

8

Vận dụng – Sáng tạo

*Kết hợp kiểm tra giữa kì: GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 1 và 2 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì.

– Trình bày bài hát Đời sống không già vì có chúng em ở một số hình thức đã học hoặc lựa chọn bài hát Con đường học trò để kiểm tra.

– Bài đọc nhạc số 1 kết hợp gõ đệm, ứng tác âm nhạc.

– Trình bày những hiểu biết âm nhạc trong chủ đề 1 và 2 về nội dung Nhạc lí, Thường thức âm nhạc

– Nêu cảm nhận sau khi học xong hai chủ đề.

CHỦ ĐỀ 3: NHỚ ƠN THẦY CÔ (4 tiết)

9

– Học hát bài: Thầy cô là tất cả

– Nghe nhạc: Nhớ ơn thầy cô.

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Thầy cô là tất cả.

– Biết thể hiện bài hát bằng các hình thức: Hát lĩnh xướng, hoà giọng; hát kết hợp động phụ hoạ (mục 2 SGK trang 23).

– Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài Nhớ ơn thầy cô.

10

– Nhạc lí: Nhịp 4/4

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

– Ôn bài hát: Thầy cô là tất cả

– Nhớ được khái niệm và biết cách đánh nhịp 4/ 4

– Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 2.

– Ôn luyện bài hát mức độ cao hơn tiết 1.

11

– Thường thức âm nhạc: Giới thiệu hình thức hát bè (bè quãng 3, bè đuổi)

– Ôn Bài đọc nhạc số 2

– Nhận biết được các hình thức hát bè.

– Luyện tập, vận dụng hát bè vào bài Đời sống không già vì có chúng em và bài Thầy cô là tất cả.

– Ôn luyện đọc nhạc kết hợp các hình thức gõ đệm và đánh nhịp 4/4

12

Vận dụng – Sáng tạo

– Đọc bài đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 4/4, gõ đệm.

– Trình bày bài hát Thầy cô là tất cả bằng các hình thức đã học.

– Giới thiệu và chia sẻ những bản nhạc, bài hát đã sưu tầm về chủ đề thầy cô và mái trường cho mọi người cùng nghe.

– Làm nhạc cụ đơn giản từ các vật liệu trong đời sống hàng ngày.

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

CHỦ ĐỀ 4: ƯỚC MƠ HOÀ BÌNH (5 tiết)

13

– Học hát bài: Những ước mơ

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Những ước .

– Biết thể hiện bài hát bằng các hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng; hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ tiết tấu.

14

– Nghe nhạc: Trích đoạn chương IV Giao hưởng số 9 của Ludwig van Beethoven

– Ôn bài hát Những ước

– Nghe và cảm nhận giai điệu, sắc thái qua trích đoạn chương IV bản Giao hưởng số 9 của Ludwig van Beethoven.

– Ôn luyện bài hát mức độ cao hơn tiết 1.

15

– Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Ký và tác phẩm Bài ca hi vọng.

– Ôn bài hát: Những ước

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký. Cảm nhận được nội dung giai điệu, tính chất âm nhạc tác phẩm Bài ca hy vọng.

– Ôn luyện bài hát mức độ biểu diễn cá nhân, nhóm.

16

– Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn

– Recoder: Bước đầu biết chơi nốt Đô trên recorder.

– Kèn phím: Luyện gam Đô trưởng và ứng dụng vào trích đoạn Bài đọc nhạc số 1.

– Nhạc cụ khác: Dựa trên lượng kiến thức của 2 nhạc cụ trên để ứng dụng vào Bài đọc nhạc số 1 trong SGK.

17

Vận dụng – Sáng tạo

– Các nhóm trình bày bài hát Những ước mơ theo cách khác nhau ở mức độ biểu diễn.

– Thuyết trình hiểu biết về nhạc sĩ Văn Kí và tác phẩm Bài ca hy vọng .

– Thực hành nhạc cụ giai điệu trên các mẫu âm đã học.

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

18

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I (1 tiết)

Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập, tham gia đánh giá cuối kỳ I

– Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

– Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

– Vận dụng những hiểu biết Lí thuyết âm nhạc của chủ đề 1 và 2 vào hoạt động chơi trò chơi

– Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ, ca khúc, tác phẩm cho mọi người.

– Thực hành recorder hoặc kèn phím với các nội dung đã học.

– Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề 1, 2, 3, 4.

CHỦ ĐỀ 5: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (4 tiết)

19

– Học hát bài: Mưa rơi

– Nghe nhạc: Hoà tấu nhạc cụ dân tộc bài Mừng hội hoa bông

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài Mưa rơi. Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát nối tiếp (mục 2 SGK trang 39).

– Nghe và cảm nhận giai điệu, sắc thái bản hoà tấu nhạc cụ dân tộc bài

Mừng hội hoa bông.

20

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

– Ôn bài hát: Mưa rơi

– Đọc đúng giai điệu và cảm nhận được tính chất âm nhạc Bài đọc nhạc số

3. Các nhóm hoặc cá nhân đặt lời mới trên giai điệu bài đọc nhạc số 3, nội dung về chủ đề Giai điệu quê hương .

– Ôn luyện bài hát bằng hình thức: Hát kết hợp nhạc cụ gõ đệm (mục 3 SGK trang 39).

21

– Thường thức: Tìm hiểu sáo trúc, khèn

– Ôn Bài đọc nhạc số 3

– Nhận biết và nêu được một số đặc điểm về nhạc cụ dân tộc sáo trúc, khèn.

– Ôn Bài đọc nhạc số 3 kết hợp các hình thức gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu hoặc đánh nhịp

22

Vận dụng – Sáng tạo

– Trình bày bài hát Mưa rơi ở mức độ biểu diễn: hát kết hợp vận động cơ thể; hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ tiết tấu (nhạc cụ tự làm).

– Luyện tập cách hát bè theo mẫu trong SGK tr 44.

– Bài đọc nhạc số 3: Cá nhân, nhóm đọc nhạc kết hợp hát ghép lời mới theo yêu cầu từ tiết học trước.

– Chia sẻ cho các bạn những hiểu biết và cùng nghe bản hoà tấu, độc tấu khèn, sáo đã sưu tầm được.

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

CHỦ ĐỀ 6: MẸ TRONG TRÁI TIM EM (4 tiết)

23

– Học hát bài: Chỉ có một trên đời

– Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ Johannes Brahms và bản Lullaby

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài Chỉ có một trên đời. Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Lĩnh xướng, hoà giọng (mục 2 SGK trang 47).

– Nêu được đôi nét về cuộc đời, thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Johannes

Brahms và tác phẩm Lullaby.

24

– Nhạc lí: Cung và nửa cung

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

– Ôn bài hát: Chỉ có một trên đời

– Nhận biết được cung và nửa cung qua các ví dụ âm thanh hình ảnh minh hoạ.

– Đọc đúng cao độ, trường độ và thể hiện sắc thái Bài đọc nhạc số 4.

– Ôn luyện bài hát bằng hình thức: Hát kết hợp vận động phụ hoạ (mục 3 SGK tr47).

25

– Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn đệm cho bài hát hoặc bài đọc nhạc số 1

– Recorder: Biết thực hành bấm nốt Rê; Luyện tập mẫu âm; Thực hành đệm bài hát Mưa rơi.

– Kèn phím: Luyện gam Đô trưởng áp dụng kĩ thuật vắt ngón. Thực hành kĩ thuật vắt ngón vào Bài đọc nhạc số 1.

– Nhạc cụ khác: Dựa trên lượng kiến thức của 2 nhạc cụ trên để ứng dụng

vào bài hát Mưa rơi hoặc Bài đọc nhạc số 1.

26

Vận dụng – Sáng tạo

*Kết hợp kiểm tra giữa kì: GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 5 và 6 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì.

– Làm bài tập về cung và nửa cung.

– Trình bày bài hát Chỉ có một trên đời ở một số hình thức đã học hoặc lựa chọn bài hát Mưa rơi để kiểm tra.

– Làm nhạc cụ tiết tấu bằng vỏ dừa. Ứng dụng gõ đệm cho Bài đọc nhạc số 3 hoặc số 4.

– Trình bày những hiểu biết âm nhạc trong chủ đề 5 và 6 về nội dung Nhạc lí, Thường thức âm nhạc

– Nêu cảm nhận sau khi học xong hai chủ đề.

CHỦ ĐỀ 7: ĐẾN VỚI ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4 tiết)

27

– Học hát bài: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng. Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát kết hợp nhạc cụ tiết tấu (mục 2 SGK trang 55)

28

– Nghe nhạc: Bài hát Auld Lang Syne

– Ôn bài hát: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

– Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát Auld Lang Syne .

– Vận động cơ thể bài bài hát Auld Lang Syne

– Ôn luyện bài hát mức độ cao hơn tiết 1.

29

– Nhạc lí: Dấu hoá, bậc chuyển hoá.

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

– Hiểu được tác dụng của dấu hoá, bậc chuyển hoá.

– Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5 kết hợp đánh nhịp 3/4

30

Vận dụng – Sáng tạo

– Hoạt động nhóm, cá nhân thông qua các bài tập củng cố kiến thức Lí thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hoá, cung và nửa cung.

– Đọc nhạc kết hợp các cách gõ đệm, đánh nhịp 3/4, ghép lời mới Bài đọc nhạc số 5 – Nắng xuân

– Nêu được một số cảm nghĩ sau khi học chủ đề 7.

CHỦ ĐỀ 8: BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI (4 tiết)

31

– Học hát bài: Bác Hồ người cho em tất cả

– Nghe nhạc: Bài hát Việt Nam quê hương tôi

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Bác Hồ – Người cho em tất cả. Biết thể hiện bài hát qua hình thức: Hát nối tiếp – Hoà giọng (mục 2 SGK trang 61).

– Nghe và cảm nhận giai điệu, sắc thái, nội dung bài hát Việt Nam quê hương tôi.

32

– Thường thức âm nhạc: Tìm hiểu bài hát Như có bác trong ngày đại thắng qua kể chuyện âm nhạc “Âm vang một khúc khải hoàn ca”

– Ôn bài hát: Bác Hồ người cho em tất cả

Qua nội dung kể chuyện âm nhạc “Âm vang một khúc khải hoàn ca” biết được hoàn cảnh ra đời bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Nêu được đôi nét về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

– Biết hát tập thể bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng với niềm tự hào, vui tươi.

– Ôn luyện bài hát bằng những hình thức do các nhóm tự sáng tạo .

33

– Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn.

– Recorder và kèn phím: Luyện tập mẫu âm của từng nhạc cụ. Thực hành đệm cho bài Như có Bác trong ngày đại thắng bằng hình thức hoà âm.

– Nhạc cụ khác: Dựa trên lượng kiến thức của 2 nhạc cụ trên để luyện tập mẫu âm. Ứng dụng đệm bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng bằng hình thức hoà âm.

34

Vận dụng – Sáng tạo

– Trình bày những hiểu biết âm nhạc thông qua trò chơi Giải ô chữ.

– Đệm trích đoạn bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng bằng nhạc cụ giai điệu theo các mẫu âm đã luyện tập.

– Biểu diễn bài hát Bác Hồ – Người cho em tất cả : Hát kết hợp vận động cơ thể; hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ tiết tấu (nhạc cụ tự làm). Các nhóm trình bày ý tưởng biểu diễn bài hát theo cách khác…

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

35

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II (1 tiết)

Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập, tham gia đánh giá cuối năm học

– Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

– Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

– Vận dụng những hiểu biết Lí thuyết âm nhạc của chủ đề vào hoạt động chơi trò chơi.

– Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ, ca khúc, tác phẩm cho mọi người.

– Thực hành recorder và kèn phím với các nội dung đã học.

– Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề.

Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS &THPT……
TỔ: Ngữ Văn
Họ và tên giáo viên:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA LÍ, LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm 35 tuần = 52 tiết.

STT Bài học Số tiết Tiết ppct Thời điểm Yêu cầu cần đạt của bài học Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học

HỌC KÌ 1

18 tuần = 36 tiết

1

Bài mở đầu

1

1

Tuần 1

– Hiểu được tầm qua trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt.

– Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú mà môn địa lí mang lại.

– Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, có cái nhìn khách qua về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

– Quả địa cầu.

2

CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

1

2

Tuần 1

– Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu và toạ độ địa lí, kinh độ, vĩ độ.

– Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến, giữa kinh độ và kinh tuyến, giữa vĩ độ và vĩ tuyến

– Quả địa cầu.

– tivi,laptop

Lớp học

3

Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

1

3

Tuần 2

– Hiểu được khái niệm bản đồ, các yếu tố cơ bản của bản đổ.

– Nhận biết được một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới.

– Nêu được sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống

– Tranh về các hướng chính

– Tivi,laptop

Lớp học

4

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.

1

4

Tuần 2

– Biết được tỉ lệ bản đổ là gì, các loại tỉ lệ bản đồ

-Bản đồ hành chính của tỉnh Thanh Hóa.

– tivi, laptop

Lớp học

5

Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ, Tìm đường đi trên bản đồ

3

5

Tuần 3

+ Hiểu rõ khái niệm ký hiệu bản đồ là gì

+ Biết các loại ký hiệu được sử dụng trong bản đồ.

-Bản đồ Hành chính Việt Nam.

– tivi. laptop

Lớp học

6

Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ, Tìm đường đi trên bản đồ

3

6

Tuần 3

+ Biết dựa vào bản đồ lý giải để tìm hiểu đặc điểm các đối tượng địa lý trên bản đồ

-Bản đồ Hành chính Việt Nam.

– tivi. laptop

Lớp học

7

Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ, Tìm đường đi trên bản đồ

3

7

Tuần 4

+ Biết cách đọc bản đồ, tìm đường đi ngoài thực địa.

-Bản đồ Hành chính Việt Nam.

– tivi. laptop

Lớp học

8

Bài 5: Lược đồ trí nhớ

1

8

Tuần 4

– Biết được thế nào là lược đồ trí nhớ.

– Tranh vẽ sơ đồ trường, lớp học

– tivi, laptop

Lớp học

9

CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

1

9

Tuần 5

– Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: vị trí, tương quan với các hành tỉnh khác,…

– Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất

– Quả địa cầu.

– Tranh về các hành tinh trong hệ mặt Trời.

– Tranh về kích thước của Trái Đất.

– tivi, laptop

Lớp học

10

Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

2

10

Tuần 5

– Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

– Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau,

– Quả địa cầu.

– Bản đồ Các khu vực giờ trên thế giới

tivi, laptop

Lớp học

11

Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

11

Tuần 6

giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến

– So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất

– Quả địa cầu.

– Bản đồ Các khu vực giờ trên thế giới

tivi, laptop

Lớp học

12

Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

2

12

Tuần 6

– Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,…

– Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.

– Quả địa cầu.

-tivi, laptop

Lớp học

13

Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

2

13

Tuần 7

– Trình bày được hiện tượng ngày đêm đài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.

– Quả địa cầu.

-tivi, laptop

Lớp học

14

Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế

1

14

Tuần 7

Xác định dược phương hướng ngoài thục tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên

– La bàn.

– Tranh về các hướng chính

Lớp học

15

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

1

15

Tuần 8

• Trình bày đuọc cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.

• Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau

– Quả địa cầu

-Tranh Cấu tạo bên trong của Trái Đất.

– tivi, laptop

Lớp học

16

Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

1

16

Tuần 8

– Phân biệt được quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh.

– Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh

trong hiện tượng tạo núi

– Tranh ảnh, video về các quá trình nội sinh và ngoại sinh.

– Tranh về các mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất

– tivi, laptop

Lớp học

17

Ôn tập

17

Tuần 9

– Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu và toạ độ địa lí, kinh độ, vĩ độ.

– Hiểu được khái niệm bản đồ, các yếu tố cơ bản của bản đổ.

– Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ. khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến

– So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất

– tivi, laptop

Lớp học

18

Kiểm tra giữa kì 1

2/3 Địa lý, 1/3 lịch sử.

18

Tuần 9

– Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu và toạ độ địa lí, kinh độ, vĩ độ.

– Hiểu được khái niệm bản đồ, các yếu tố cơ bản của bản đổ.

– Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ. khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến

– So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất

Đề kiểm tra

Lớp học

19

Bài 12: Núi lửa và động đất

1

19

Tuần 10

– Trình bày được nguyên nhân hình thành núi lửa, cấu tạo của núi lửa, biểu hiện trước

khi núi lửa phun trào và hậu quả do núi lửa gây ra.

– Trình bày được thế nào là động đất, nguyên nhân gây ra động đất, dấu hiệu trước khi

xảy ra động đất và hậu quả do động đất gây ra.

– Biết cách úng phó khi có núi lứa và động đất

-Mô hình Cấu tạo và hoạt động của một núi lửa.

– Tranh ảnh, video về tác hại của hoạt động núi lửa.

– tivi, laptop

Lớp học

20

Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

2

20

Các dạng địa hình chính trên Trái Đất

Tuần 10

• Phân biệt được các dạng địa hình chinh trên Trái Đất.

-Tranh ảnh về các dạng địa hình.

– tivi, laptop

Lớp học

21

Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

21

Khoáng sản

Tuần 11

• Kể dược tên một số loại khoáng sản.

• Có ý thức bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản

– tivi, laptop

Lớp học

22

Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

1

22

Tuần 11

Đọc được lược đò địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

– tivi, laptop

Lớp học

23

CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

2

23.

Lớp vỏ khí (Thành phần của không khí, Các tầng khí quyển, Khối khí)

Tuần 12

• Hiểu đuợc vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic trong khí quyển.

• Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu.

• Kể dược tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một sổ khối khí.

-Mô hình Các tầng khí quyến.

– Khí áp kế.

– Mô hình Các đai khí áp và gió chinh trẽn Trái Đất

tivi, laptop

Lớp học

24

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

2

Tiết 24: Khí áp và gió

Tuần 12

• Trình bày được sự phàn bố các đai khi áp và các loại gió thổi thuờng xuyên trên Trái Đất.

• Biết cách sử dụng khi áp kế.

• Có ý thúc bảo vệ bầu khi quyển và lớp ô-dôn

– tivi, laptop

Lớp học

25

Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

2

Tiết 25: Nhiệt độ không khí

Tuần 13

• Trình bày được sự thay đồi nhiệt độ không khí trên bể mặt Trái Đất theo vĩ độ.

-Nhiệt kế.

– Lược đồ phân bố lượng mưa trên Trái Đất

tivi, laptop

Lớp học.

26

Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

2

Tiết 26: Mây và mưa

Tuần 13

• Mô tả được hiện tượng hình thành mây và mưa.

• Biết cách sử dụng nhiệt ké, ẩm kế

– tivi, laptop

Lớp học

27

Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

2

Tiết 27: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu

Tuần 14

• Phân biệt được thời tiết và khí hậu.

• Trình bày được khái quát đặc điềm của một trong các đới khí hậu trên Trái Đất.

– Lược đồ Các đới khi hậu trên Trái Đất.

– Tranh ảnh và video về tác động của sự biến đổi khí hậu trên Trái Đất.

tivi, laptop

Lớp học

28

Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

2

Tiết 28: Biến đổi khí hậu

Tuần 14

• Nêu được một số biểu hiện của biến đồi khí hậu.

• Trình bày được một sổ biện pháp phòng tránh thiên tai và biến đổi khí hậu

– tivi, laptop

Lớp học

29

Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

1

29

Tuần 15

• Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

• Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới

– Biếu đồ nhiệt độ. lượng mua tại trạm Láng (Hà Nội).

– Tranh Các đới khi hậu trên Trái Đắt

tivi, laptop

Lớp học

30

CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước

1

30

Tuần 15

• Kể tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.

• Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

• Có ỷ thức sử dụng hợp li và bảo vệ tài nguyên nước

– Mô hình Vòng tuần hoàn lớn của nước

– tivi, laptop

Lớp học

31

Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

2

Tiết 31: Sông và hồ

Tuần 16

• Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn, mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.

• Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

– Mô hình hệ thống sông.

tivi, laptop

Lớp học

32

Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

2

Tiết 32: Nước ngầm và băng hà

Tuần 16

• Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.

• Có ý thúc sử dụng hợp li và bảo vệ nước sông, hồ, nước ngầm và băng hà

– Sơ đồ sự hình thành nước ngầm

tivi, laptop

Lớp học

33

Bài 21: Biển và đại dương

2

Tiết 33.

1/ Đai dương thế giới

2/ Độ muối, nhiệt độ của nước biển

Tuần 17

• Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.

• Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ, độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

-Lược đồ Biển và đại dương trên thế giới.

tivi, laptop

– Lược đồ Các dóng biển trong đại dương thế giới.

– tivi, laptop

Lớp học

34

Bài 21: Biển và đại dương

2

Tiết 34

3/ Một số dạng vận động của biển và đại dương.

Luyện tập và vận dụng

Tuần 17

• Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ triều, dòng biển

– tivi, laptop

Lớp học

35

Ôn tập

35

Tuần 18

• Hiểu đuợc vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic trong khí quyển.

• Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu.

• Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

• Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ triều, dòng biển

– tivi, laptop

Lớp học

36

Kiểm tra cuối kì 1

2/3 Địa lý, 1/3 lịch sử.

36

Tuần 18

• Hiểu đuợc vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic trong khí quyển.

• Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu.

• Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

• Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ triều, dòng biển

Lớp học

HỌC KÌ II

17 tuần = 17 tiết

37

CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

2

Tiết 37: Các tầng đất. Thành phần của đất

Tuần 19

• Nêu được các tầng đất và các thành phần chinh của đất.

– tivi, laptop

– Mô hình các tầng đất.

– Lược đồ Phân bố các nhóm đắt điến hình trên Trái Đất

Lớp học

38

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

2

Tiết 38: Các nhân tố hình thành đất. Một số loại đất

Tuần 20

• Trình bày được một số nhàn tố hình thành đất.

• Kể được tén và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điền hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đói.

• Có ỷ thức sử dụng họp lí và bảo vệ đất.

– tivi, laptop

Lớp học

39

Bài 23: Sự sống trên Trái Đất

1

39

Tuần 21

• Nêu dược vi dụ vể sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương.

• Yêu thiên nhiên, có ý thúc bảo vệ sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất

-Tranh ảnh, video về Sinh vặt dưới đại dương.

-Tranh ảnh, video về sinh vật trên mặt đất.

Lớp học

40

Bài 24: Rừng nhiệt đới

1

40

Tuần 22

• Trình bày được đặc điềm cùa rừng nhiệt

• Có ý thức báo vệ rừng

-Tranh ảnh về rừng nhiệt đới.

tivi, laptop

Lớp học

41

Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

1

41

Tuần 23

• Nêu được đặc điểm của các đói thiên nhiên trên Trái Đất.

• Xác định dược trên bản đổ sự phàn bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

– Lược đồ Các đới thiên nhiên trên Trái Đất

tivi, laptop

Lớp học

42

Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

1

42

Tuần 24

• Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

• Yêu thiên nhiên, có ý thúc bảo vệ thiên nhiên

-Tranh ảnh, video về thiên nhiên của tỉnh mình.

tivi, laptop

Lớp học

43

Ôn tập

43

Tuần 25

• Nêu được các tầng đất và các thành phần chinh của đất.

• Nêu dược vi dụ vể sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương.

• Yêu thiên nhiên, có ý thúc bảo vệ sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất

44

Kiểm tra giữa kì 2

1/3 Địa lý, 2/3 lịch sử.

44

Tuần 26

• Nêu được các tầng đất và các thành phần chinh của đất.

• Nêu dược vi dụ vể sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương.

• Yêu thiên nhiên, có ý thúc bảo vệ sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất

45

CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

2

Tiết 45: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư

Tuần 27

• Biết được số dàn trên thế giới. Trình bày và giải thích được đặc điềm phàn bố dàn cư trên thế giới.

• Đọc được biểu đò quy mô dàn số thế giới.

– Lược đồ phân bố dân cư thế giới.

– Lược đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới, năm 2018

– tivi, laptop

Lớp học.

46

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

2

Tiết 46: Tìm hiểu một số thành phố đông dân trên thế giới

Tuần 28

• Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới

– Lược đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới, năm 2018

– tivi, laptop

Lớp học

47

Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

2

Tiết 47: Tác động của thiên nhiên đến con người

Tuần 29

• Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

-Tranh ảnh, video về những tác động của con người tới môi trường thiên nhiên.

– tivi, laptop

Lớp học

48

Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

2

Tiết 48: Tác động của con người đến thiên nhiên

Tuần 30

• Trình bày được những tác động chủ yếu của con người tới thiên nhiên Trái Đất

– tivi, laptop

Lớp học

49

Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

1

49

Tuần 31

•Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững.

• Thấy được trách nhiệm và có hành động cụ thể để bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên ở địa phương

– Tranh ảnh, video về các giải pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên thông minh

– tivi, laptop

Lớp học

50

Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương

1

50

Tuần 32

• Biết được mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ỏ địa phương.

• Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

– Tranh ảnh về tác động cảu con người tới môi trường tự nhiên và các giải pháp hợp lí để bảo vệ môi trường tự nhiên.

Lớp học

51

Ôn tập cuối kì 2

2

51

Tuần 33

Ôn tập toàn bộ phần kiến thức và kĩ năng từ bài 22 đến bài 30

– tivi, laptop

Lớp học

52

Kiểm tra cuối kì 2

1/3 Địa lý, 2/3 lịch sử.53

1

52

Tuần 35

• Nêu được các tầng đất và các thành phần chinh của đất.

• Nêu dược vi dụ vể sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương.

• Yêu thiên nhiên, có ý thúc bảo vệ sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất

-Đề kiểm tra

Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1)Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường)theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tiết theo phân phối chương trình

(4) Thời điểm thực hiện bài học/chuyên đề.

(5) Yêu cầu cần đạt

(6) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(7) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

………, ngày 10 tháng 8 năm 2021

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

TRƯỜNG:…………………………….
TỔ:………………………………………
Họ và tên giáo viên:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

II. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tuần

(3)

Tiết theo ppct và ND

(4)

Thiết bị dạy học

(5)

Địa điểm dạy học

(6)

1

Bài 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

3

1

Tiết

Nội dung

– Máy tính/Tivi

– Tranh thể hiện truyền thống của gia đình, dòng họ

– Giấy A0/ bút lông

Lớp học.

1

– Một số truyền thống của gia đình, dòng họ.

2

2

– Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.

3

3

– Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

2

BÀI 2: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

2

4

4

– khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Tranh thể hiện sự yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt.

Lớp học

5

5

– Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.

– Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.

3

BÀI 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

2

6

6

khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh về những việc làm thể hiện sự chăm chỉ siêng năng, kiên trì trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

Lớp học

7

7

– Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

– Thực hiện được những việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động.

4

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

1

8

8

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3.

Màn chiếu/Tivi, laptop, giấy A0, bút lông.

Lớp học

5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

1

9

9

– Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.

– Yêu thương con người.

– Siêng năng, kiên trì.

Đề kiểm tra và phiếu trả lời

Lớp học

6

BÀI 4: TÔN TRỌNG SỰ THẬT

2

10

10

– Sự thật là gì và biểu hiện của tôn trọng sự thật.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip về tình huống trung thực

Lớp học

11

11

– Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật.

– Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

– Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.

7

BÀI 5: TỰ LẬP

2

12

12

– Nêu được khái niệm tự lập.

– Liệt kê được các biểu hiện của người có tính tự lập.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip về tình huống tự lập

Lớp học.

13

13

– Hiểu vì sao phải tự lập.

– Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác.

– Tự thực hiện nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở nhà trường và trong sinh hoạt cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

8

BÀI 6: TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

3

14

14

– Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân; biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video tình huống về việc tự giác làm việc nhà

– Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức bản thân

Lớp học

15

15

– Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ bản thân.

16

16

– Biết tôn trọng bản thân; xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân.

9

KIỂM TRA HỌC KỲ I

1

17

17

– Tôn trọng sự thật.

– Tự lập.

– Tự nhận thức bản thân.

Đề kiểm tra và phiếu trả lời

Lớp học.

10

TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

1

18

18

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 4 đến bài 6.

– Rút kinh nghiệm sau một bài kiểm tra.

Màn chiếu/Tivi, laptop

Lớp học

11

BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM

3

19

19

– Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh hướng dẫn các bước phòng tránh và ứng phó với tình huống nguy hiểm.

– Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó với các tình huống nguy hiểm

Lớp học, sân thể dục để diễn tập các tình huống.

20

20

– Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.

21

21

– Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

12

BÀI 8: TIẾT KIỆM

2

22

22

– Nêu được khái niệm tiết kiệm và những biểu hiện của tiết kiệm.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip tình huống về tiết kiệm

– Bộ tranh thể hiện những hành vi tiết kiệm điện, nước

– Bộ dụng cụ, thực hành tiết kiệm

Lớp học

23

23

– Giải thích được vì sao phải tiết kiệm.

– Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện tiết kiệm của bản thân và người xung quanh.

– Phê phán những biểu hiện của lãng phí trong cuộc sống và trong học tập.

– Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống và trong học tập.

13

BÀI 9: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

2

24

24

– Nêu được khái niệm công dân.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh thể hiện mô phỏng mối quan hệ giữa nhà nước và công dân

Video hướng dẫn về quy trình khai sinh cho trẻ em

Lớp học.

25

25

– Nêu được căn cứ xác định công dân nước CHXHCNVN.

14

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

1

26

26

– Ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

– Tiết kiệm.

– Công dân nước CHXHCNVN.

Đề kiểm tra và phiếu trả lời

Lớp học

15

TRẢ BÀI KIỂM TRA

GIỮA HỌC KỲ II

1

27

27

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 9.

– Rút kinh nghiệm sau một bài kiểm tra.

Màn chiếu/Tivi, laptop

Lớp học

16

BÀI 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

2

28

28

– Nêu được quy định của Hiến Pháp nước CHXHCNVN về quyền và nghĩa vụ của công dân.

– Màn chiếu/Tivi, laptop, giấy A0, bút lông.

Lớp học

29

29

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với lứa tuổi.

17

BÀI 11: QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM

2

30

30

– Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh về các nhóm quyền của trẻ em

Lớp học

31

31

– Nêu được ý nghĩa quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

18

BÀI 12: THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM

2

32

32

– Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong thực hiện quyền trẻ em.

– Màn chiếu/Tivi, laptop, giấy A0, bút lông.

Lớp học

33

33

– Phân biệt được hành vi thực hiện và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

– Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.

– Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của gia đình, nhà trường và xã hội; bày tỏ được nhu cầu thực hiện tốt quyền trẻ em.

19

KIỂM TRA HỌC KỲ II

1

34

34

– Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

– Quyền cơ bản của trẻ em.

– Thực hiện quyền trẻ em.

Đề kiểm tra và phiếu trả lời

Lớp học.

20

TRẢ BÀI KIỂM TRA

HỌC KỲ II

1

35

35

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 12.

– Rút kinh nghiệm sau một bài kiểm tra.

Màn chiếu/Tivi, laptop

Lớp học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):

TỔ TRƯỞNG

.…, ngày 10 tháng 8 năm 2021

GIÁO VIÊN

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục thể chất 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Tải file để tham khảo

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục thể chất 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Tải file để tham khảo

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Tải file để tham khảo

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Tải file để tham khảo

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Tải file để tham khảo

Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Tải file để tham khảo

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Tải file để tham khảo

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!