Lớp 11

Hóa 11 Bài 44: Anđehit – Xeton

Giải Hóa 11 Bài 44: Anđehit – Xeton giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững được kiến thức về khái niệm, đặc điểm, cấu tạo, tính chất hóa học của phân tử Anđehit – Xeton. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa 11 chương 9 trang 203, 204.

Soạn Hóa 11 bài 44 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải Hóa 11 Bài 44, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bạn đang xem: Hóa 11 Bài 44: Anđehit – Xeton

Lý thuyết Anđehit – Xeton

1. Đặc điểm cấu tạo, phân loại của Anđehit

a. Cấu tạo

– Công thức tổng quát của anđehit là: R(CHO)m (m ≥ 1).

R có thể là H hoặc gốc hiđrocacbon và đặc biệt có hợp chất CHO-CHO, trong đó m = 2, R không có.

– Công thức của anđehit no đơn chức, mạch thẳng:

CnH2n+1CHO (n ≥ 0)

– Trong phân tử anđehit có nhóm chức -CHO liên kết với gốc R có thể no hoặc không no.

b. Phân loại

– Dựa vào đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon:

+ Anđehit no.

+ Anđehit không no.

+ Anđehit thơm.

– Dựa vào số nhóm –CHO:

+ Anđehit đơn chức.

+ Anđehit đa chức.

Giải bài tập Hóa 11 bài 44 trang 203

Câu 1

Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Gợi ý đáp án

Định nghĩa anđehit: Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

((1): Nguyên tử cacbon này có thể của gốc hiđrocacbon hoặc của nhóm -CHO khác.)

Các CTCT của anđehit có CTPT C4H8O:

CH3-CH2-CH2-CHO anđehit butyric (butanal).

CH3– CH (CH3)–CHO anđehit isobutiric (2- metyl propanal).

Câu 2

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Gợi ý đáp án

CH3CH=O + H2 overset{Ni, t^{circ } }{rightarrow} CH3CH2OH

Chất oxi hóa Chất khử

CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Chất khử Chất OXH

Câu 3

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học của dãy chuyển hóa:

CH4 + Cl2 overset{as,1:1}{rightarrow} CH3Cl + HCl

CH3Cl + NaOH overset{t^{circ } }{rightarrow} CH3OH + NaCl

CH3OH + CuO overset{t^{circ } }{rightarrow} HCHO + Cu + H2O

2HCHO + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2HCOOH

Câu 4

Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4 và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tủa. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Khi nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì có kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

– Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thì có kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Câu 5

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Gợi ý đáp án

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Từ phương trình ta có:

nCH3CHO = 1/2nAg = 1/2.21,6/108 = 0,1 (mol)

=> C%CH3CHO = 0,1.44/50 .100% = 8,8%

Câu 6

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a. Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

b. Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.

c. Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac sinh ra bạc kim loại.

d. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát CnH2nO.

e. Khi tác dụng với hidro, xeton bị khử thành ancol bậc II.

Gợi ý đáp án

a. S

b. Đ

c. Đ

d. Đ

e. Đ

Câu 7

Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.

Gợi ý đáp án

Trường hợp 1: Hai anđehit là HCHO (a mol) và CH3CHO (b mol)

Ta có:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → 4Ag + (NH4)2CO3 + 4NH4NO3

a                                                             4a

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag +NH4NO3 + CH3COONH4

b                                                             2b

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

left{ begin{array}{l}
a = frac{{ – 7}}{{290}}\
b = frac{{23}}{{116}}
end{array} right.” width=”311″ height=”59″ data-latex=”left{ begin{array}{l}
4a + 2b = {n_{Ag}} = 0,3\
30a + 44b = {m_{hh}} = 8
end{array} right. = > left{ begin{array}{l}
a = frac{{ – 7}}{{290}}\
b = frac{{23}}{{116}}
end{array} right.” data-i=”5″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D%0A4a%20%2B%202b%20%3D%20%7Bn_%7BAg%7D%7D%20%3D%200%2C3%5C%5C%0A30a%20%2B%2044b%20%3D%20%7Bm_%7Bhh%7D%7D%20%3D%208%0A%5Cend%7Barray%7D%20%5Cright.%20%3D%20%20%3E%20%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D%0Aa%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%20-%207%7D%7D%7B%7B290%7D%7D%5C%5C%0Ab%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B23%7D%7D%7B%7B116%7D%7D%0A%5Cend%7Barray%7D%20%5Cright.”>

Trường hợp 2: Hỗn hợp hai anđehit không chứa HCHO

Gọi công thức chung của anđehit là C_overline n{H_overline{2n}}_{+1}(n≥0)

C_overline n{H_overline{2n}}_{+1}CHO+hspace{0.278em}2AgNO_3;+;3NH_3;+;H_2O;rightarrow C_overline n{H_overline{2n}}_{+1}COONH_4;+;2Ag;+;;NH_4NO_3;;

Theo phương trình

nC_overline n{H_overline{2n}}_{+1}CHO;=;frac12n_{Ag}=frac12.frac{32,4}{108}=0,15;mol

begin{array}{l}overline{M;};=frac8{0,15}=53,3rightarrow;14overline n;+30;=;53,3;\rightarrowoverline n=1,67end{array}

Vậy hai anđehit là CH3CHO (etanal) và C2H5CHO (propanal)

Câu 8

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

Gợi ý đáp án

Phương trình phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

Theo phương trình (2):

Câu 9

Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm công thức phân tử của X

b. X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp chất X?

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

%O = 100% – %C – %H = 100% – 66,67% – 11,11% = 22,22%

=> MX = 2,25.32 = 72

Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

Ta có tỉ số:

x:y:z=frac{66,67}{12}:frac{11,11}1:frac{22,22}{16}=5,56:11,11:1,39=4:8:1

=> Công thức đơn giản nhất của X là C4H8O

Gọi công thức phân tử của X là (C4H8O)n

=> MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 => n = 1

=> Công thức phân tử của X là C4H8O

b) X không tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, khi tác dụng với hiđro sinh ra X1, X1 tác dụng natri giải phóng hiđro => X là xeton

CTCT và tên gọi của X là:

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!