Lớp 7

Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai (8 mẫu)

Viết đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông gồm 8 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất được THPT Nguyễn Đình Chiểu tuyển chọn từ bài làm của các bạn học sinh giỏi.

Qua 8 đoạn văn viết về phương tiện giao thông giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý ôn tập, trau dồi kiến thức để biết cách xây dựng cấu trúc và triển khai đoạn văn hoàn chỉnh, hay nhất. Đồng thời biết cách trả lời câu hỏi tiếng Anh 7 Unit 11: Travelling in the future. Vậy sau đây 8 đoạn văn mẫu hay nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai (8 mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông – Mẫu 1

Tiếng Anh 

The future means of transport I’m thinking about is a flying car. It looks like a normal car but it has wings and it can fly in the sky. The car will have solar panels to catch heat from the sun and generate power. Therefore, it will use the solar energy. I think it is a big invention which is good for environment and save energy.

Tiếng Việt

Phương tiện giao thông trong tương lai mà tôi đang nghĩ tới là một chiếc ô tô bay. Nó trông giống như một chiếc ô tô bình thường nhưng nó có cánh và nó có thể bay trên trời. Ô tô có những tấm mặt trời để nhận nguồn nhiệt từ mặt trời và tạo thành năng lượng. Vì vậy nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Tôi nghĩ nó là một phát minh lớn bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông – Mẫu 2

Tiếng Anh 

I think in the future there will be many modern means of transport such as speed trains, trains, submarines, airplanes, space trains, unmanned vehicles. But my favorite vehicle is the airplane because it is beautiful and environmentally friendly, especially when it gets too much traffic, it can fly to the sky so that we can move faster and without losing much time. We can also use it to tour the sky. It is the perfect combination between cars and planes. It has a drawback as it is very expensive so not many people use it. If I have a lot of money in the future, I’ll buy one to take my family to the sky and more places in the world.

Tiếng Việt 

Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có nhiều phương tiện giao thông hiện đại như tàu cao tốc, tàu hỏa, tàu ngầm, máy bay, tàu không gian, xe không người lái ….. Nhưng tôi thích chiếc máy bay này vì nó đẹp và thân thiện với môi trường, đặc biệt là khi có quá nhiều giao thông qua lại, nó có thể bay lên bầu trời để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn và không bị mất nhiều thời gian. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để tham quan bầu trời. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa xe hơi và máy bay. Nó có một nhược điểm vì nó là rất tốn kém nên không nhiều người sử dụng nó. Nếu tôi có nhiều tiền trong tương lai, tôi sẽ mua một cái để đưa gia đình tôi lên bầu trời và nhiều nơi khác trên thế giới.

Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Traffic jams have appeared in many places of our country. So in the future, many interesting means of transport will be invented by humans. My dream means of transport is a smart cycle. In my opinion, it will be powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel. Two people can sit on it. We can use it anywhen and anywhere. It’s won’t take a lot of space. With the use of modern technology, this smart cycle will be able to help us many things and it will make our life become better. It will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us travel to the sky more clearly. In the future, I hope this mean of transport will be come true.

Tiếng Việt

Ùn tắc giao thông đã xuất hiện ở nhiều nơi của nước ta. Vì vậy, trong tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sẽ được sinh ra bởi con người. Phương tiện giao thông mơ ước của tôi là chiếc xe đạp thông minh. Theo tôi, nó sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tránh ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Nó sẽ không tốn nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trông giống như một ống lớn. Mọi người sẽ đạp để di chuyển ống trong bầu trời. Với việc sử dụng công nghệ hiện đại, skycycking sẽ có thể giúp chúng ta nhiều thứ và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Skyciking sẽ có thể tránh kẹt xe, ô nhiễm và nó giúp chúng ta nhìn rõ hơn bầu trời. Trong tương lai, tôi hy vọng phương tiện giao thông này sẽ trở thành hiện thực.

Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông – Mẫu 4

Tiếng Anh 

In the future, I think people won’t be worried about travelling because of teleporters. It will look like a big magic box or maybe it will be designed as a magic lift. In my opinion, it will be powered by solar energy and it will combine the function of a 3D map. Just think about going into a teleporter in France and choosing Vietnam as the destination. Then, 3 minutes later, you will be in Hanoi – Vietnam. That will be great. People can use it anytime and anywhere. It won’t take a lot of space. I think it will replace all other vehicles and it will make people around the world closer.

Tiếng Việt 

Trong tương lai, tôi nghĩ mọi người sẽ không lo lắng về việc đi du lịch vì phương tiện dịch chuyển tức thời. Nó sẽ trông giống như một hộp ma thuật lớn hoặc có thể nó sẽ được thiết kế như một thang máy ma thuật. Theo tôi, nó sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và nó sẽ kết hợp chức năng của bản đồ 3D. Chỉ cần nghĩ về việc đi vào một dịch chuyển tức thời ở Pháp và chọn Việt Nam là điểm đến. Sau đó, 3 phút sau, bạn sẽ có mặt tại Hà Nội – Việt Nam. Điều đó sẽ thật tuyệt. Mọi người có thể sử dụng nó mọi lúc mọi nơi. Nó sẽ không tốn nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thay thế tất cả các phương tiện khác và nó sẽ khiến mọi người trên khắp thế giới gần gũi hơn.

Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông – Mẫu 5

Tiếng Anh 

It is Solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sun shine and create the electricity for the plane. It maybe a great invention helping to create the energy and protect environment.

Tiếng Việt

Nó là máy bay năng lượng mặt trời. Nó trông như máy bay thông thường nhưng nó có tấm pin mặt trời trên cánh. Tấm pin sẽ nhận ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện cho máy bay. Nó có lẽ là một phát minh lớn giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông – Mẫu 6

Tiếng Anh 

That’s an airplane. It looks like a normal airplane but it’s very modern. It is powered by solar energy. Its speed is very high. Its wings are designed like a panel. It converts sunlight into energy. I think it’s a very modern and eco-friendly device. It will be an airplane of the future.

Tiếng Việt 

Đó là một chiếc máy bay. Nó trông giống như một chiếc máy bay bình thường nhưng nó rất hiện đại. Nó được cung cấp năng lượng mặt trời. Tốc độ của nó rất cao. Đôi cánh của nó được thiết kế giống như một bảng điều khiển. Nó chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Tôi nghĩ rằng đó là một thiết bị rất hiện đại và thân thiện với môi trường. Nó sẽ là một chiếc máy bay của tương lai.

Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông – Mẫu 7

Tiếng Anh 

I think in the future, there will be a lot of means of transport that will use eco- friendly energy. My own future transport will help people to travel faster and safer. Its name will be eco-friendly ariship. It’ll be a public transport. It looks like an airship but it can transport from 15 to 25 people. It’ll use solar power and wind- power. People can use it in the sky. Everybody can drive it because it’ll very easy to drive. It’ll be used the most modern technology. I think my own future transport will help people a lot in the future.

Tiếng Việt 

Tôi nghĩ rằng trong tương lại sẽ có nhiều loại phương tiện giao thông sẽ sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Phương tiện giao thông trong tương lai của tôi sẽ giúp con người di chuyển nhanh hơn và an toàn hơn. Tên của nó sẽ là tàu bay thân thiện với môi trường. Nó sẽ là một phương tiện giao thông công cộng. Trông vẻ bề ngoài có vẻ giống một chiếc tàu bay nhưng nó có thể vận chuyển từ 15 đến 25 người. Nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Con người có thể sử dụng nó trên bầu trời. Mọi người có thể lái nó bởi nó rất dễ dàng để điều khiển. Nó sẽ được sử dụng công nghệ hiện đại nhất. Tôi nghĩ phương tiện giao thông của tôi trong tương lại sẽ giúp được nhiều người.

Viết 1 đoạn văn ngắn về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I live in Vietnam and there are a lot of traffic problems in big cities in my country. Firstly, there are too many people using the roads especially in the rush hour when people run out to work and school or get home from those places. Secondly, there are too many vehicles on the road that leads to traffic jams. Another problem is that many roads are narrow and bumpy. Fourthly, there are traffic accidents every day so a lot of people lose their lives or are injured. So in order to travel on the roads safely, I think we should obey the traffic rules and traffic signs as well. Moreover, carefulness is very necessary.

Tiếng Việt

Tôi sống ở Việt Nam và có rất nhiều vấn đề giao thông ở các thành phố lớn của đất nước tôi. Thứ nhất, có quá nhiều người sử dụng đường, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi mọi người chạy ra ngoài đi làm và đi học hoặc về nhà từ những nơi đó. Thứ hai, có quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường dẫn đến tắc đường. Một vấn đề nữa là nhiều con đường hẹp và gập ghềnh. Thứ tư, ngày nào cũng có tai nạn giao thông xảy ra khiến rất nhiều người mất mạng hoặc bị thương. Vì vậy, để đi trên đường an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên tuân thủ luật lệ giao thông và các biển báo giao thông. Hơn nữa, tính cẩn thận là rất cần thiết.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!