Lớp 9

Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của học online (5 Mẫu)

Viết đoạn văn về lợi ích của học Online bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề rất hay dành cho các bạn học sinh tham khảo. Viết đoạn văn tiếng Anh lợi ích học online gồm 5 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tham khảo, trau dồi ngôn ngữ, từ đó rèn kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Học trực tuyến chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ đối với nhiều người trong thời buổi hiện nay. Học trực tuyến đã trở thành giải pháp không thể thiếu trong ngành giáo dục, giúp kết nối giữa học sinh và giáo viên trong khoảng thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vậy học Online có những lợi ích gì, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé.

Bạn đang xem: Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của học online (5 Mẫu)

Đề bài: Write an opinion paragraph of 120-150 words about the benefits of taking an online course.

Lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Although many people still consider traditional classes as the best way for learning, in this technological age online classes system of learning proves to be a great alternative to traditional classes. In the online class system students have the chance to study from the comfort of their home. Students can take classes at the time when they prefer as most of the classes are recorded. Online classes system of learning helps participants to learn whenever they want to learn, leaving them the freedom to choose the time for study. Many schools, institutions and universities are providing online classes free of cost. Thus online classes are helpful for those students who earlier could not pay fees. Now they are accessing these online classes online for free. Among the advantages of online classes system of learning there are the responsibility and self-discipline of students in online class systems.

Tiếng Việt

Mặc dù nhiều người vẫn coi các lớp học truyền thống là cách tốt nhất để học tập nhưng trong thời đại công nghệ này, hệ thống lớp học trực tuyến đã chứng tỏ là một sự thay thế tuyệt vời cho các lớp học truyền thống. Trong hệ thống lớp học trực tuyến, sinh viên có cơ hội học tập dễ dàng ngay tại nhà của họ. Học sinh có thể tham gia các lớp học vào thời gian họ muốn vì hầu hết các lớp học đều được ghi lại. Hệ thống các lớp học trực tuyến giúp học viên có thể học bất cứ khi nào họ muốn học, để họ tự do lựa chọn thời gian học. Nhiều trường học, tổ chức và trường đại học đang cung cấp các lớp học trực tuyến miễn phí. Vì vậy, các lớp học trực tuyến rất hữu ích cho những sinh viên trước đó không thể trả học phí. Bây giờ họ đang truy cập các lớp học trực tuyến này trực tuyến miễn phí. Trong số những ưu điểm của hệ thống lớp học trực tuyến học tập có trách nhiệm và tính tự giác của học sinh trong hệ thống lớp học trực tuyến.

Lợi ích của học trực tuyến bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

In recent years, distance teaching and learning has become increasingly popular among the students and this is perceived differently by learners. Many students perceive this as a beneficial aid in learning while others think that they are not as much effective as classroom teaching. This essay will discuss about the merits and demerits of distant learning. Studying an online course provides a flexible timing and less budgeted learning for students. They are able to learn their desire course and subjects on their suitable time. This gives a great opportunity for learners to gain new skills and strengthen their knowledge level staying in their own place. For instance, a Nepali student who wants an Australian degree in business management course does not have to stay in Australia, he can study online and complete course staying at his home. Hence, distant learning is economic and time saving. However, online courses give more emphasis on the theoretical part of learning and there is less teacher and student interaction. It lacks the practical aspects of learning and encourage the passive learning. This is very obvious that students find it as a less effective learning than in the classroom. A recent study suggests that a greater number of students found classroom teaching far more effective than the distance learning. In conclusion, the ever growing availability of online learning has gained its popularity among the young adults for many years, which is perceived as beneficial by many people while others find it to be less effective. The emphasis can be given to its effectiveness to establish it as the most cost effective learning than the classroom teaching.

Tiếng Việt 

Trong những năm gần đây, hình thức dạy và học từ xa ngày càng trở nên phổ biến trong sinh viên và điều này được người học nhìn nhận khác nhau. Nhiều sinh viên coi đây là một trợ giúp hữu ích trong việc học trong khi những người khác cho rằng chúng không hiệu quả bằng việc giảng dạy trên lớp. Bài luận này sẽ thảo luận về những giá trị và phẩm chất của việc học xa. Học một khóa học trực tuyến cung cấp một thời gian linh hoạt và học tập ít tốn ngân sách hơn cho sinh viên. Họ có thể học khóa học và môn học mong muốn của mình vào thời gian phù hợp. Điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho người học để đạt được các kỹ năng mới và củng cố trình độ kiến ​​thức của họ ở vị trí của chính họ. Ví dụ, một sinh viên Nepal muốn có bằng Úc về khóa học quản lý kinh doanh không phải ở lại Úc, anh ta có thể học trực tuyến và hoàn thành khóa học tại nhà của mình. Do đó, học từ xa là kinh tế và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các khóa học trực tuyến tập trung nhiều hơn vào phần lý thuyết của việc học và có ít sự tương tác giữa giáo viên và học sinh hơn. Nó thiếu các khía cạnh thực tế của học tập và khuyến khích học tập thụ động. Điều này rất rõ ràng rằng học sinh thấy rằng nó là một học tập kém hiệu quả hơn trong lớp học. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng một số lượng lớn sinh viên nhận thấy việc giảng dạy trên lớp hiệu quả hơn nhiều so với hình thức học tập từ xa. Tóm lại, sự phổ biến ngày càng tăng của việc học trực tuyến đã trở nên phổ biến trong giới trẻ trong nhiều năm, điều này được nhiều người cho là có lợi trong khi những người khác lại thấy nó kém hiệu quả hơn. Có thể nhấn mạnh đến tính hiệu quả của nó để xác định nó là phương pháp học tập hiệu quả nhất về chi phí so với việc giảng dạy trên lớp.

Viết đoạn văn về lợi ích của học trực tuyến

Tiếng Anh

The Covid 19 translation is currently raging across the country. It has claimed many lives and pain of the people. So in the country we have opened the door to online learning for the better. I find that online learning gives me many opportunities that I have never seen before in major lectures, and learning online still helps me acquire the same quantitative knowledge as studying in school. Firstly, online learning helps me to grasp the lecture better, because the teacher will speak or record the Lecture via microphone and when listening to the lecture, the audio will be very clear and easy to hear. This is much more beneficial for listening to my sermons because the sermons are large and broad,. Secondly, in online lessons, besides the call called Zoom, teachers often record the lecture and post it on the school’s intranet, so I can easily review the lecture anytime, anywhere. Furthermore I have: A comfortable study space. Flexible study time. Easy to store study materials. Although that is the case, there are a number of friends who have played and skipped school thanks to learning Zoom. That is really spoiled. We should advise you to study better. Protecting our planet is protecting ourselves

Tiếng Việt

Dịch Covid 19 hiện đang làm mưa làm gió trên toàn quốc. Nó đã cướp đi nhiều sinh mạng và nỗi đau của con người. Vì vậy, ở đất nước chúng tôi, chúng tôi đã mở ra cánh cửa để học trực tuyến tốt hơn. Tôi thấy rằng học trực tuyến mang lại cho tôi nhiều cơ hội mà tôi chưa từng thấy trước đây trong các bài giảng lớn, và học trực tuyến vẫn giúp tôi tiếp thu được lượng kiến ​​thức như học trên trường. . Thứ nhất, việc học trực tuyến giúp mình nắm bắt bài giảng tốt hơn, vì giáo viên sẽ nói hoặc ghi âm Bài giảng qua micro và khi nghe bài giảng âm thanh sẽ rất rõ ràng, dễ nghe. Điều này có lợi hơn nhiều cho việc nghe các bài giảng của tôi vì các bài giảng rất lớn và rộng. Thứ hai, trong các tiết dạy trực tuyến, ngoài phần gọi là Phóng to, thầy cô thường ghi âm bài giảng và đưa lên mạng nội bộ của trường nên tôi có thể dễ dàng xem lại bài giảng mọi lúc, mọi nơi. Hơn nữa, tôi có: Không gian học tập thoải mái, thời gian học linh hoạt, dễ dàng tiết kiệm tài liệu học tập. Tuy nhiên, có một số bạn ham vui, trốn học nhờ học Zoom. Đó là thực sự hư hỏng. Nên khuyên các bạn học tốt hơn. Bảo vệ hành tinh của chúng ta là bảo vệ chính chúng ta.

Viết đoạn văn Tiếng Anh về lợi ích của việc học online

Tiếng Anh

Learning online offers us a lot of opportunities that we have never seen before at school, and learning online still allows us to absorb the full amount of knowledge as if we were in school. Firstly, we can stay at home to learn and it is a comfortable place for us acquire knowledge. Learning online helps us grasp the lecture better because the teacher will speak or record the lecture through the mic and when listening to the lecture, the sound will be very clear and easy to hear. In addition, we do not have to worry about study time because learning online is flexible. Teachers also provide us with flexible lessons to meet our needs. The last advantage is that we can store study materials by recording our lessons. Moreover, teachers often record lectures and upload them to the school’s intranet, so we can easily review the lectures at any time.

Tiếng Việt

Học trực tuyến mang lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội mà chúng ta chưa từng thấy ở trường, và học trực tuyến vẫn cho phép chúng ta tiếp thu đầy đủ lượng kiến ​​thức như khi còn đi học. Thứ nhất, chúng ta có thể ở nhà để học và đó là nơi thoải mái để chúng ta tiếp thu kiến ​​thức. Học trực tuyến giúp chúng ta nắm bắt bài giảng tốt hơn vì giáo viên sẽ nói hoặc thu âm bài giảng qua mic và khi nghe giảng sẽ phát ra âm thanh rất rõ ràng, dễ nghe. Ngoài ra, chúng ta không phải lo lắng về thời gian học vì học trực tuyến rất linh hoạt. Giáo viên cũng cung cấp cho chúng tôi các bài học linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Ưu điểm cuối cùng là chúng ta có thể lưu trữ tài liệu học tập bằng cách ghi lại các bài học của mình. Hơn nữa, các thầy cô thường ghi âm bài giảng và đưa lên mạng nội bộ của trường nên chúng tôi có thể dễ dàng xem lại bài giảng bất cứ lúc nào.

Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của học online

Tiếng Anh

One of the benefits of online learning is convenience. Instead of having to study at one location, learning and teaching can be done at home. Teachers and students can study on a tablet or laptop so learning can take place almost anywhere without having to worry that the classroom is too far from home. Online learning also saves time for teachers, students and parents. No more travel, shuttle or worry about the distance to class, and that time can be spent on other activities. While in the classroom, some students could not clearly see the writing on the blackboard when the teacher was giving the lecture. This also affects the student’s ability to concentrate and absorb. The difference of online learning is that they allow participants to share their screens during the lecture. This is more convenient for lectures because everyone can clearly see the content, increase the ability to focus and absorb the students.

Tiếng Anh

Một trong những lợi ích của việc học trực tuyến là sự tiện lợi. Thay vì phải học tại một địa điểm, việc học và dạy có thể được thực hiện ngay tại nhà. Giáo viên và học sinh có thể học trên máy tính bảng hoặc máy tính xách tay nên việc học có thể diễn ra ở hầu hết mọi nơi mà không phải lo lớp học quá xa nhà. Học trực tuyến cũng giúp tiết kiệm thời gian cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Không còn phải đi lại, đưa đón hay lo lắng về khoảng cách đến lớp, và thời gian đó có thể được dành cho các hoạt động khác. Khi ở trong lớp, một số học sinh không thể nhìn rõ chữ viết trên bảng đen khi giáo viên giảng bài. Điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung và khả năng tiếp thu của học sinh. Sự khác biệt của học trực tuyến là chúng cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của họ trong suốt bài giảng. Điều này thuận tiện hơn cho bài giảng vì mọi người đều có thể nhìn rõ nội dung, tăng khả năng tập trung và tiếp thu cho học viên.

Ngoài ra các bạn xem thêm một số đoạn văn tiếng Anh khác như: Đoạn văn tiếng Anh viết về lễ hội ở Việt Nam, đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân, đoạn văn tiếng Anh về sở thích.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!