Lớp 5

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 là tài liệu tham khảo và ôn tập hay dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức của môn tiếng Anh. Hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em nắm vững những kiến thức của môn Tiếng Anh và tự tin bước vào kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây, mời các em cùng tham khảo đề thi.

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Phần kiến thức chung:

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với từ còn lại: (10pts)

1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today

2. A.headache B.toothache C.matter D.fever

3. A.hot B.weather C.cold D.warm

4. A.When B.How C.What D.The

5. A.Subject B.English C.Science D.Music

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó. (10pts)

1. It is hot ………… summer.

A.on B.in C.at D.under

2. I don’t like Maths ……………it is difficult.

A.and B.but C.so D.because

3. What’s the matter…………you?

A.in B.with C.on D.of

4. Do you like English? Yes,I……….

A.do B.am C.like D.don’t

5. He often………………to school in the morning

A.gos B.going C.goes D.to go

Phần đọc hiểu:

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống. (10pts)

Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1)……………… . Next, they go to the post office because Ba wants some (2)……………….. Then they go to the bookstore (3)…………………. Lan wants some books and postcards. After that, they go to the foodstall because they (4)…………………. hungry. Finally, they go to the (5)………………… because they want to see a movie.

1………………, 2. ……………….., 3. ……………….., 4. ……………….., 5. ………………….. .

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

Questions:

1. How old is John?

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Where does he live?

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Who does he live with?

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. When does he usually go to the zoo?

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. What is his favorite subject?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Phần kỹ năng viết:

Em hãy viết một đoạn văn tự giới thiệu về mình dựa theo các từ gợi ý sau:

name

age

nationality

school

ambition (ước mơ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

Phần kiến thức chung:

Bài tập 1: (10 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.D 5.A

Bài tập 2: (10 điểm)

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Phần đọc hiểu:

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống. (10 điểm)

1. market/ supermarket 2. stamps 3. because

4. are 5. cinema

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10 điểm)

1. He is ten (years old).

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.

3. He lives with his aunt and uncle.

4. He usually goes to the zoo on weekend.

5. His favorite subject is Maths.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!