Lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều có đáp án, thang điểm, bảng ma trận cho thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 Explore English 6 cho học sinh của mình.

Qua đó, cũng giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1. A. parrot B. snake C. frog D. sport
2. A. football B. favorite C. baseball D. Table tennis
3. A. Who B. This C. That D. Those
4. A. bigger B. smaller C. higher D. modern
5. A. How many B. Where C. What D. Than

II. Choose the correct answer.

1. _______ students are there in your classroom?

A. How much

B. How many

C. How

D. Who

2. ______ are the fish? They are on the fish tank.

A. Who

B. When

C. Where

D. How much

3. The book is ________ the pen and the ruler.

A. between

B. near

C. next

D. opposite

4. Who is your _______ singer? – My favorite singer is Rosé.

A. best

B. favorite

C. worst

D. favour

5. Who’s your English teacher? _____ English teacher is Mrs. Hanh.

A. Mine

B. Your

C. Ours

D. My

III. Give the correct form of the word in brackets.

1. Ho Chi Minh city is _______ than Ha Noi (big)

2. My house is __________ than yours. (beautiful)

3. BTS ______ my favorite band. (be)

4. Linda loves _______ mountains. (climb)

5. Café and restaurant _____ my favorite places. (be)

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1 – D; 2 – B; 3 – A; 4 – D; 5 – D;

II. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – D;

III. Give the correct form of the word in brackets.

1. Ho Chi Minh city is ____bigger___ than Ha Noi (big)

2. My house is _____more beautiful_____ than yours. (beautiful)

3. BTS ____is__ my favorite band. (be)

4. Linda loves __climbing_____ mountains. (climb)

5. Café and restaurant __are___ my favorite places.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!