Lớp 7

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh – Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP 7

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh – Đề số 2

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to the passage and complete the table. (2.5 pts)

II. READING: Read the passage and fill in Liz’s diary. (2.5 pts)

Liz always gets up very early – at five o’clock in the morning. She has breakfast and then goes to work by bus at five thirty. She works from six o’clock in the morning until two o’clock in the afternoon. She usually eats lunch after work. In the afternoon, Liz visits her family, goes shopping or plays badminton with friends. She eats dinner at six and then watches the seven o’clock news program. She goes to bed between ten and ten thirty.

That is the end of a busy day in the life of Liz.

III. LANGUAGE FOCUS: Each of the following sentences has 4 underlined parts (A, B, C and D). One of these parts contains an error. For each sentence, choose the part that contains the error. (2.5 pts.)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!