Lớp 7

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh – Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP 7

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh – Đề số 1

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to the passage and fill in the missing information. (2.5 pts)

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box to complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

Jack’s birthday is on December 31st. He always has a big party at his house. All of the guests (1) ________. Jack prepares delicious food and everyone (2) __________ and drinks a lot of champagne. Jack’s parents don’t (3) __________. They celebrate New Year’s Eve at home.
They (4) _________ and dance. At night, Jack (5) ___________ to all his friends.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!