Lớp 11

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 11

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2021 – 2022 tóm tắt toàn bộ các dạng bài tập trọng tâm trong chương trình Hóa 11 giữa kì 2. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học Hóa ôn tập chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi giữa học kì 2 sắp tới.

Đề cương ôn thi giữa kì 2 Hóa học 11 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Từ đó các bạn dễ dàng tổng hợp lại kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đây là nội dung đề cương giữa kì 2 Hóa học 11, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 11

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Ankan: công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng.

I. Một số bài tập tham khảo

1. Bài tập tự luận:

Bài 1.

a) Viết CTCT các chất có CTPT: C4H10 ; C5H12 và gọi tên.

b) Viết công thức cấu tạo của các chất có tên gọi sau đây:

+) 3,3- đimetylpentan

+) 2,3-đimetylbutan.

Nếu cho mỗi chất trong tham gia phản ứng thế clo (askt) với tỉ lệ mol 1:1 sẽ thu được bao nhiêu sản phẩm monoclo? cho biết sản phẩm chính.

Bài 2. Đốt cháy 16,4g hỗn hợp 2 hidrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 48,4g CO 2 và 28,8g H2O.

a, Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.

b, Tính % V và % m của mỗi hidrocacbon trong hỗn hợp đầu.

Bài 3. Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở cùng điều kiện.

a) Xác định công thức phân tử chất A.

b) Cho chất A tác dụng với khí clo ở 25 o C và có ánh sáng. Hỏi có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo của A ?

Bài 4. Ankan A khi thế clo (tỷ lệ số mol 1:1, askt) tạo ra sản phẩm hữu cơ B có chứa 45,223% clo về khối lượng. Xác định CTCT và đọc tên của A, B.

Bài 5: Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử C5H 12 . Khi cho A và B tác dụng với Cl 2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì A chỉ tạo ra một dẫn xuất còn B tạo ra 4 dẫn xuất. Xác định công thức cấu tạo của A, B và viết phương trình phản ứng

II. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no là

A. Phản ứng tách.

B. Phản ứng thế.

C. Phản ứng cộng.

D. Phản ứng phân huỷ.

Câu 2: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là:

A. CnHn , n ≥ 2.

B. CnH2n+2 , n ≥1 .

C. CnH2n-2 , n≥ 2.

D. Cn2n+1 , n≥ 1.

Câu 3: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H 6 .

B. C3H 8 .

C. C4H10 .

D. C5H12 .

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là

A. 70,0 lít.

B. 78,4 lít.

C. 84,0 lít.

D. 56,0 lít.

Câu 5: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:

A. 3,3-đimetylhecxan.

C. isopentan.

B. 2,2-đimetylpropan.

D. 2,2,3-trimetylpentan

Câu 6: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3 ) 3C–CH2 –CH(CH3) 2

A. 2,2,4,4-tetrametylbutan.

B. 2,4,4-trimetylpentan.

C. 2,2,4-trimetylpentan.

D. 2,4,4,4-tetrametylbutan.

Câu 7: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H 2 O theo tỉ lệ thể tích 11:15. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là:

A. 18,52% ; 81,48%.

B. 45% ; 55%.

C. 28,13% ; 71,87%.

D. 25% ; 75%.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO 2 và 0,132 mol H 2 O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2-metylbutan.

B. etan.

C. 2,2-đimetylpropan.

D. 2-metylpropan.

Câu 9: Khi tiến hành crakinh 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4 , C2H6 , C2H4 , C3H6 , C4H8 , H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H 2 O. Giá trị của x và y tương ứng là:

A. 176 và 180.

B. 44 và 18.

C. 44 và 72.

D. 176 và 90.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp 2 hidrocacbon là đồng đẳng liên tiếp nhau, sản phẩm cháy từ từ cho qua bình 1 đựng CaCl 2 khan và bình 2 đựng KOH dư thì thấy khối lượng bình 1 tăng 14,4 gam và bình 2 tăng 22 gam. CTPT và V có giá trị là

A. C2H 6 và C3H 8 ; 6,72 lít .

B. CH4 và C2H6 ; 6,72 lít .

C. CH4 và C2H6 ; 4,48 lít .

D. C2H 6 và C3 H8 ; 4,48 lít .

………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề cương giữa kì 2 Hóa 11

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!