Lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 – 2021 là tài liệu vô cùng hữu ích, tóm tắt toàn bộ kiến thức và các câu hỏi Lịch sử có đáp án kèm theo.

Đề cương ôn thi kì 2 lớp 9 môn Lịch sử giúp các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức thật tốt, để đạt kết quả cao trong bài thi học kì 2 sắp tới. Ngoài ra các em tham khảo thêm bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử

Câu 1: Lập biểu bản quá trình hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925? (Thời gian / Sự kiện / Ý nghĩa, tác dụng). Sự kiện nào quan trọng nhất? Tại sao?

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện

Ý nghĩa, tác dụng

6/1919

Gửi tối hậu thư Vecxai “ Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam.

Như một “hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân, như một “quả bom nổ chậm” làm cho kẻ thù khiếp sợ

7/1920

Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ khảo lần I những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin.

Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Từ đó người hoàn tim Lênin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ III.

12/1920

Người tán thành Quốc tế thứ III của Lênin. Tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp.

Đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách mạng của mình từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa Mác – Lênin.

1921

Sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, viết nhiều bài báo “Người cùng khổ”, “Đời sống công nhân”, “nhân đạo”,…

Đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin đến các dân tộc thuộc đến các dân tộc thuộc địa. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đứng dậy đấu tranh.

6/1923

Dự hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào ban chấp hành.

Tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin qua những bài báo “Sự thật” và “Thư tín” .

1924

Dự đại hội Quốc tế cộng sản làn V.

Tại đây người trình bày tham luận nêu rõ quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa và mối quan hệ của cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc.

6/1925

Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.

Chuẩn bị về mặc tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin.

*Hoạt động có ý nghĩa nhất là 7/ 1920 tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam. Có đường lối đúng đắn cách mạng Việt Nam mới thành công được.

Câu 2: Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1930 đối với dân tộc Việt Nam và cách mạng thế giới?

Trả lời:

* Đối với dân tộc Việt Nam:

– Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

– Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam:

  • Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua các sách báo như Nhân đạo, người cùng khổ, Đường Kách Mệnh,….
  • Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ( 6/1925)

– Với thiên tài và uy tín Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức Cộng sản thành một chính Đảng duy nhất – Đảng Cộng Sản Việt Nam (6/1/1930)

– Đề ra đường lối cơ ban cho cách mạng Việt Nam, Vạch ra cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đó là Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

* Đối với cách mạng thế giới:

– Xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng ở chính quốc…

– Cỗ vũ phong trào đấu tranh chống áp bức của các nước thuộc địa.

– Làm phong phú thêm kho tàng lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin.

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh, quá trình ra đời của Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam, ý nghĩa lịch sử và những hạn chế của ba tổ chức này?

Trả lời:

* Hoàn cảnh lịch sử:

– Đến cuối năm 1929 phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta đặc biệt là phong trào công nhân theo đường lối vô sản ngày càng phát triển mạnh mẽ , đặt ra yêu cầu cần phải có chính Đảng lãnh đạo .

– Những yêu cầu mới đó đã vượt quá khả năng lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.

– Tháng 3/1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ở Bắc kỳ đã họp ở số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội) và lập ra chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 người, mở đầu cho quá trình thành lập Đảng cộng sản thay thế cho Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên.

* Qúa trình thành lập:

Đông dương Cộng Sản Đảng:

– Tháng 5/1929, tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên (ở Hương Cảng – Trung Quốc), đoàn đại biểu Bắc kỳ đã đưa ra đề nghị thành lập Đảng cộng sản, nhưng không được chấp nhận nên họ đã rút khỏi Hội nghị về nước và tiến hành vận động thành lập Đảng cộng sản.

– Ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cơ sở của Hội VNCMTN ở miền Bắc đã họp và quyết định thành lập Đông Dương Cộng Sản Đảng, thông qua tuyên ngôn, điều lệ Đảng và ra báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận.

An Nam Cộng Sản Đảng:

– Đông Dương Cộng Sản Đảng ra đời đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của quần chúng, uy tín và tổ chức Đảng phát triển rất nhanh, nhất là ở Bắc và Trung kỳ.

– Trước ảnh hưởng sâu rộng của Đông Dương Cộng Sản Đảng, tháng 8/1929, các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ở Trung Quốc và Nam kỳ cũng đã quyêt định thành lập An Nam Cộng Sản Đảng.

Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn:

– Tháng 9/1929, nhóm theo chủ nghĩa Mác trong Tân Việt Cách mạng Đảng đã tách ra, thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

* Ý nghĩa

– Đó là xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo xu hướng cách mạng vô sản.

– Đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Hạn chế :

Trong quá trình tuyên truyền vận động quần chúng, các tổ chức này hoạt động riêng rẽ, đã tranh giành, công kích lẫn nhau, gây nên tình trạng thiếu thống nhất, đẩy phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ.

Câu 4: Tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập? Nội dung và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng?

Tại sao nói: “ Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN”?

Trả lời:

* Sỡ dĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập là vì:

– Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất, chặt chẽ của một chính đảng duy nhất .

– Trong năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, gây nên tình trạng thiếu thống nhất, đẩy phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ.

– Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là phải có một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nước. Trước tình hình trên Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan trở về Hương Cảng triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Đảng.

→ Ngày 6/1/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

* Nội dung hội nghị :

– Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất. lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

– Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc dự thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Câu 5: Chứng minh rằng: “Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng”?

Trả lời:

* Sau khi lật đổ chính quyền phong kiến – đế quốc ở một số huyện xã, thành lập chính quyền cách mạng Xô Viết thì các chi bộ đảng lãnh đạo chính quyền về mọi mặt:

– Kinh tế: Xóa thuế vô lí, chia lại ruộng đất cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ,….

– Chính trị: Ban bố và thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập các đoàn thể quần chúng Nông hội, Công hội, Hội phụ nữ…

– Văn hóa – xã hội: Tuyên truyền chữ quốc ngữ, xóa bỏ tệ nạn xã hội, tổ chức đời sống mới….

– Quân sự: Trấn áp bọn phản động cách mạng, thành lập đội tự vệ đỏ,…

* Lần đầu tiên nhân dân được nắm quyền về chính trị và hưởng quyền lợi về mọi mặc. Chứng tỏ đây là chính quyền của dân – vì dân. Xô viết Nghệ – Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 6: Hãy chứng tỏ rằng: “Phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng”?

Trả lời:

Đây là cuộc diễn tập thứ hai do Đảng lãnh đạo bởi vì:

– Vào năm 1930-1931 đã diễn ra cuộc diễn tập thứ nhất.

– Phong trào dân chủ 1936-1939 là một cao trào dân chủ rộng lớn, quần chúng được giác ngộ, tập dượt đấu tranh,…

– Các tổ chức Đảng được củng cố, phát triển. Thử nghiệm chủ trương, sách lược đấu tranh trong hoàn cảnh cụ thể. Vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh.

– Góp phần chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 7: So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với Phong trào cách mạng 1936 – 1939?

Trả lời:

Nội dung

1930 – 1931

1936 – 1939

Kẻ thù

Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến

Thực dân Pháp phản động và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp

Mục tiêu (nhiệm vụ)

Độc lập dân tộc và người cày có ruộng

(có tính chiến lược)

Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình

(có tính sách lược)

Chủ trương, sách lược

Chống đế quốc, giành độc lập dân tộc. Chống địa chủ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc và phản động tay sai; đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

Tập hợp lực lượng

Liên minh công nông

Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.

Hình thức đấu tranh

Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, bất hợp pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh.

Đấu tranh chính trị hoà bình, công khai, hợp pháp: phong trào ĐD đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí, bãi công, bãi thị, bãi khoá….

Lực lượng tham gia

Chủ yếu là công nông

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, chính trị.

Địa bàn chủ yếu

Chủ yếu ở nông thôn và các trung tâm công nghiệp

Chủ yếu ở thành thị

Câu 8: Tại sao lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố? Chủ trương của Đảng, diễn biến của tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945?

Trả lời:

* Sỡ dĩ lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố là vì:

– Tình hình thế giới :

+ Ở Châu Âu: tháng 5/1945, Đức đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện.

+ Ở châu Á: Ngày 6 đến ngày 9/8/1945 Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

+ Đến trưa 15/8/1945, Nhật chính thức đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện.

– Tình hình trong nước : Quân Nhật ở Đông Dương và chính quyền Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Kẻ thù của dân tộc Việt Nam đã gục ngã, thời cơ ngàn năm có một để ta vùng lên giành chính quyền. Và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của Đảng ( 3 lần diễn tập), được nhân dân hưởng ứng và ủng hộ.

→ Thời cơ khách quan cũng như chủ quan đã đến nên Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố.

* Chủ trương của Đảng:

– Nghe tin phát xít Nhật đầu hàng, ngày 13 tháng 8 năm 1945,Tổng bộ Việt Minh và TW Đảng thành lập Ủy Ban khởi nghĩa , ban bố “Quân lệnh số 1”, phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước.

– Ngày 14/8 đến 15/8/1945). Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào – Tuyên Quang quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, thông qua những vấn đề đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền.

– Từ ngày 16 đến 17/8/1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Ủy Ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch

→Ý nghĩa : Chủ trương của Đảng thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao độ của dân tộc. Quyết định đến vận mệnh của dân tộc.

* Diễn biến:

– Chiều ngày 16/8/1945, một đơn vị giải phóng quân từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên, mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

– Từ ngày 14/8/1945 đến ngày 18/8/1945, 4 tỉnh đầu tiên giành được chính quyền là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam.

– Từ 15/8/1945 đến ngày 19/8/1945, nhân dân Hà Nội khởi nghĩa và đã giành được chính quyền.

– Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa ở Huế giành thắng lợi..

– Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa ở Sài Gòn giành thắng lợi.

Thắng lợi của Hà Nội, Huế, Sài gòn có tác dụng cổ vũ cho các địa phương còn lại trong cả nước vùng lên giành chính quyền.

– Đến ngày 28/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công hoàn toàn trong cả nước

– Ngày 30/8/1945: Bảo Đại vị vua cuối cùng của triều Nguyễn tuyên bố thoái vị, chấm dứt vĩnh viễn chế độ phong kiến ở VN.

– Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập.

Câu 9: Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Và chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện trong cách mạng Tháng Tám. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám thành công?

Trả lời:

*Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo….

– Phân tích thời cơ: Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, quân Đồng Minh chưa kịp vào nước ta trong khi đó quần chúng nhân dân đã sẵn sàng. Đảng đã chuẩn bị sẵn sàng.

– Quyết định kịp thời thể hiện ở các ý sau:

+ Hội nghị toàn quốc của Đảng ( 14-15/8/1945)

+ Quốc dân Đại hội ở Tân Trào (16/8/1945)

– Lãnh đạo sáng tạo của Đảng trong khởi nghĩa: Giành chính quyền trong 15 ngày.

* Nguyên nhân thắng lợi:

– Khách quan:

+ Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh đánh bại chủ nghĩa phát xít mà trực tiếp là phát xít Nhật đã tạo ra một thời cơ thuận lợi để nhân dân ta đứng lên giành chính quyền nhanh

chóng và ít thiệt hại .

– Chủ quan:

+ Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất VN vì vậy, khi Đảng và mặt trận VM phất cao ngọn cờ cứu nước, thì toàn dân nhất tề đứng lên để cứu nước.

+ Do sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Bác Hồ:

+ Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm nhất là về xd lực lượng, xd căn cứ địa. …

+ Trong những ngày khởi nghĩa toàn dân nhất trí, đồng lòng, quyết tâm cao, các cấp bộ Đảng chỉ đạo linh hoạt, thống nhất, chớp thời cơ phát động nhân dân nổi dậy giành chính quyền. …

* Ý nghĩa lịch sử:

– Đối với dân tộc

+ Cách mạng tháng Tám mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc. Nó đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và lật nhào chế độ phong kiến, khai sinh nước VNDCCH, nhà nước do nhân dân làm chủ..

+ Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập tự do , giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

+ Đưa Đảng cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền ….

– Đối với quốc tế

+ Góp phần chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới lần II.

+ Chọc thủng khâu yếu nhất của trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng.

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

Câu 10: Vì sao nói tình hình nước ta sau Cách mạng tháng 8 ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ?

Trả lời:

* Sỡ dĩ nói tình hình nước ta sau Cách mạng tháng 8 ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc là:

– Chính trị: Giặc ngoại xâm đe dọa cả 2 miền

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch kéo vào, theo chúng là bọn tay sai thuộc các tổ chức phản động, âm mưu cướp chính quyền mà nhân dân ta đã giành được.

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta.Ngoài ra trên cả nước còn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp

+Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng giữa lúc chính quyền cách mạng chưa được củng cố.

– Kinh tế:.

+ Nạn đói vẫn chưa khắc phục . Hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn .

+ Ngân sách Nhà nước trống rỗng. Chính quyền chưa quản lí được Ngân hàng Đông Dương.

– Văn hóa – xã hội:

+ Di sản văn hoá lạc hậu của chế độ cũ rất nặng nề.

+ Hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội còn phổ biến.

→ Tất cả những khó khăn trên đã diễn ra cùng một lúc, vận mệnh của dân tộc ta bị đe dọa như “Ngàn cân treo sợi tóc”

* Bên cạnh những khó khăn đó thì nước ta sau cách mạng tháng tám cũng có nhiều thuận lợi:

– Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ nên rất phấn khởi gắn bó với chế độ.

– Trên thế giới hệ thống XHCN đang hình thành, PTGPDT phát triển mạnh mẽ.

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!