Tổng hợp

Đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” chính thức triển khai ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, thời gian diễn ra từ ngày 04/5/ đến ngày 30/6/.

Tham gia dự thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, thí sinh sẽ trả lời 2 gói câu hỏi, 1 gói trắc nghiệm và 1 gói tự luận. Trong đó, có 75 câu trắc nghiệm, 10 câu tự luận liên quan đến công tác cải cách hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo gợi ý đáp án cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Bài dự thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân

Câu 1: Theo đồng chí có bao nhiêu nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính?

a. 5 nguyên tắc;

b. 6 nguyên tắc;

c. 7 nguyên tắc;

d. 8 nguyên tắc.

Câu 2: Đồng chí hãy cho biết nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?

a. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền;

b. Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền;

c. Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật;

d. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 3: Đồng chí hãy cho biết, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện các hành vi nào?

a. Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;

b. Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

c. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính;

d. Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;

đ. Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

e. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 4. Đồng chí hãy cho biết, theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không được thực hiện các hành vi nào?

a. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

b. Cản trở việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

c. Dùng các thủ đoạn khác để lừa dối, hối lộ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

d. Vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ, không có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

đ. Xúc phạm danh dự của cơ quan có thẩm quyền; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

e. Nhận xét, đánh giá thiếu khách quan, không công bằng, không trung thực, không đúng pháp luật, không đúng thực tế với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

g. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật;

h. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 5: Đồng chí hãy cho biết, các quyền của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính?

a. Được hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

b. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính;

c. Phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về sự không cần thiết, tính không hợp lý và không hợp pháp của thủ tục hành chính;

d. Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ, chứng cứ chứng minh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định của pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan;

đ. Đáp án a, b, c,

e. Đáp án a, b, c, d.

Câu 6: Theo đồng chí, tổ chức, cá nhân có những trách nhiệm gì trong việc thực hiện thủ tục hành chính?

a. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan;

b. Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa phải mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trường hợp được ủy quyền nhận thay thì mang thêm giấy ủy quyền của người đã ủy quyền đi nhận thay kết quả;

c. Thực hiện đầy đủ các quy định về giải quyết thủ tục hành chính và các quy định của Bộ phận Một cửa. Nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

d. Đáp án a, b,

đ, Đáp án a, b, c.

Câu 7: Đồng chí hãy cho biết, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

a. 17/8/2021;

b. 15/7/2021;

c. 25/9/2021.

Câu 8: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đến năm 2025 cắt giảm tối thiểu số quy định và chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh là bao nhiêu %?

a. 10%;

b. 20%;

c. 25%;

d. 30%.

Câu 9: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đến năm 2025, tối thiểu số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử là bao nhiêu %?

a. 50%;

b. 60%;

c. 70%;

d. 80%.

Câu 10: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025, tối thiểu số thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến là bao nhiêu %?

a. 60%;

b. 70%;

c. 80%;

d. 90%.

Câu 11: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025 tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt bao nhiêu %?

a. 20% trở lên;

b. 30% trở lên;

c. 35% trở lên;

d. 40% trở lên.

Câu 12: Đồng chí hãy cho biết theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 thì mục tiêu đến năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là phương án nào sau đây?

a. 40%, 30%, 20%, 10%;

b. 35%, 20%, 15%, 45%;

c. 40%, 30%, 20%, 15%;

d. 30%, 20%, 15%, 10%.

Câu 13: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu của Chính phủ (giai đoạn – 2025) về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã mỗi năm tăng tối thiểu là bao nhiêu %?

a. 15%;

b. 20%;

c. 25%;

d. 30% trở lên.

Câu 14: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025, số thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cần đạt được tối thiểu là bao nhiêu %?

a. 60%;

b. 70%;

c. 80%;

d. 90%.

Câu 15: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025 tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu là bao nhiêu %?

a. 30%;

b. 40%;

c. 50%;

d. 60%.

Câu 16: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025 mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu là bao nhiêu %?

a. 80%;

b. 85%;

c. 90%;

d. 95%.

Câu 17: Đồng chí hãy cho biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025 mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu là bao nhiêu %?

a. 80%;

b. 85%;

c. 90%;

d. 95%

………………………………………….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ câu hỏi thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!