Tổng hợp

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật Thanh niên

Cuộc thi Tìm hiểu Luật Thanh niên diễn ra từ ngày 6/5/ đến hết ngày 6/6/. Lễ phát động từ 15h00 ngày 6/5/, dự kiến vào ngày 30/6/. Đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cuộc thi tìm hiểu Luật thanh niên được tổ chức online, với 30 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận về kiến thức Luật Thanh niên năm 2020. Mỗi người dự thi có thể tham gia nhiều lượt thi, khi tổng hợp sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức. Mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật Thanh niên

Lưu ý: Đáp án cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Luật Thanh niên

Câu 1. Thanh niên là công dân Việt Nam?

A- Từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổi

B- Từ đủ 15 tuổi đến 30 tuổi

C- Từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi

D- Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi

Câu 2. Theo Luật Thanh niên 2020 thì?

A- Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B- Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C- Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 3. Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là?

A- Tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên.

B- Tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên.

C- Tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

D- Tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

Câu 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do ai quy định?

A- Thủ tướng Chính phủ

B- Chính phủ

C- Bộ Nội vụ

D- Quốc hội

Câu 5. Hợp tác quốc tế về thanh niên phải bảo đảm nguyên tắc?

A- Bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thông lệ quốc tế.

B- Bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.

C- Bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Câu 6. Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên bao gồm?

A- Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh niên; chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thanh niên.

B- Trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và chính sách, pháp luật về thanh niên.

C- Giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước.

D- Tất cả nội dung trên.

Câu 7. Tháng mấy hằng năm là Tháng Thanh niên?

A- Tháng 3

B- Tháng 5

C- Tháng 9

D- Tháng 12

Câu 8. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm?

A- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

B- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội hoặc vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

C- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

Câu 9. Cơ quan nào chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên?

A- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên

B- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

C- Bộ Nội vụ

D- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Câu 10. Những cơ quan nào có trách nhiệm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên?

A- Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp.

B- Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp.

C- Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

D- Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 11. Ai có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên?

A- Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

B- Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

C- Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp.

D- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 12. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm mấy lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên?

A- 01 lần

B- 02 lần

C- 03 lần

D- 04 lần

Câu 13. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày đối thoại, nội dung kết luận đối thoại phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị và gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan?

A- 05 ngày

B- 10 ngày

C- 15 ngày

D- 20 ngày

Câu 14. Trường hợp nội dung đối thoại phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực thì Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày đối thoại, nội dung kết luận đối thoại phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị và gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan?

A- 05 ngày

B- 10 ngày

C- 15 ngày

D- 20 ngày

Câu 15. Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc là trách nhiệm của thanh niên đối với?

A- Tổ quốc

B- Nhà nước và xã hội

C- Gia đình

D- Bản thân

Câu 16. Theo Luật Thanh niên 2020 thì trách nhiệm của Thanh niên gồm?

A- Trách nhiệm đối với Tổ quốc.

B- Trách nhiệm đối với Nhà nước và xã hội.

C- Trách nhiệm đối với Gia đình, Trách nhiệm đối với bản thân.

D- Tất cả đáp án trên.

Câu 17. Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của thanh niên đối với?

A- Tổ quốc

B- Nhà nước và xã hội

C- Gia đình

D- Bản thân

Câu 18. Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân là trách nhiệm của thanh niên đối với?

A- Tổ quốc

B- Nhà nước và xã hội

C- Gia đình

D- Bản thân

Câu 19. Đâu không phải là trách nhiệm của thanh niên đối với gia đình?

A- Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

B- Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình.

C- Tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

D- Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

Câu 20. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là trách nhiệm của thanh niên đối với?

A- Tổ quốc

B- Nhà nước và xã hội

C- Gia đình

D- Bản thân

Câu 21. Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh thuộc chính sách nào của nhà nước đối với thanh niên?

A- Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học

B- Chính sách về khởi nghiệp

C- Chính sách về lao động, việc làm

D- Chính sách đối với thanh niên có tài năng

Câu 22. Những tổ chức của thanh niên gồm?

A- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam hoặc các tổ chức khác của thanh niên được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

B- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

C- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Câu 23. Tổ chức thanh niên có vai trò?

A- Đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B- Đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C- Đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 24. Tổ chức nào là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và tổ chức thanh niên?

A- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

B- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

C- Hội Sinh viên Việt Nam

D- Tất cả tổ chức trên

Câu 25. Tổ chức hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là trách nhiệm của?

A- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

B- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

C- Hội Sinh viên Việt Nam

D- Tất cả tổ chức trên

Câu 26. Tổ chức nào dưới đây có trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của pháp luật; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền?

A- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

B- Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

C- Hội Sinh viên Việt Nam

D- Tất cả tổ chức trên

Câu 27. Tổ chức nào dưới đây có trách nhiệm tham gia, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan trong quá trình xây dựng, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên?

A- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

B- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

C- Hội Sinh viên Việt Nam

D- Tất cả tổ chức trên

Câu 28. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là?

A- Tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B- Tổ chức xã hội của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C- Tổ chức xã hội rộng lớn của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

D- Tổ chức xã hội của sinh viên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước.

Câu 29. Hội Sinh viên Việt Nam là?

A- Tổ chức xã hội của sinh viên nhằm đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước.

B- Tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C- Tổ chức xã hội của sinh viên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước.

Câu 30. Luật này có hiệu lực thi hành từ?

A- Ngày 01 tháng 01 năm 2021

B- Ngày 01 tháng 3 năm 2021

C- Ngày 01 tháng 7 năm 2021

D- Ngày 01 tháng 9 năm 2021

Gợi ý đáp án tự luận thi Tìm hiểu Luật Thanh niên

Câu hỏi tự luận: Ý nghĩa của Tháng Thanh niên? Vai trò của các cá nhân, tổ chức trong tổ chức Tháng Thanh niên? (Bài viết không quá 500 từ).

Gợi ý trả lời:

– Ý nghĩa của Tháng Thanh niên:

Nhà nước chọn Tháng Ba hằng năm làm Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên là khoảng thời gian để các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm thực tế phong phú, thắp lên tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ, đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội.

Tháng Thanh niên đã chính thức bắt đầu từ ngày 27/2 với nhiều hoạt động trong tháng 3 nhằm thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/). Tháng Thanh niên năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” với nhiều phần việc để tuổi trẻ cùng tham gia thực hiện.

– Vai trò của các cá nhân, tổ chức trong tổ chức Tháng Thanh niên:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên.

Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ cho thanh niên tham gia hoạt động Tháng Thanh niên.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!