Lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022 mang tới 3 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 4 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn rất nhiều để ôn thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao.

Qua đó, còn giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình bám sát chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 4 Unit 1 – Unit 5. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi  3 đề thi tiếng Anh giữa kì 1 năm 2021 – 2022:

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh – Đề 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1

Read and answer the question.

Hello, I am Mai. Every morning I go to school from Monday to Friday. In the morning I go to school until 11:00. On Wednesdays and Fridays, I go swimming with my sister in the afternoon. On Saturday and Sunday I do not go to school. I help my parents with their farm work on Saturday morning. In the afternoon, I listen to music. I can play the piano but I can’t play the guitar. On Sunday morning, I go the Music Club with my friends.

1. What does Mai do on Tuesday morning?

2. Does she go to school on Sunday?

3. What does she do on Friday afternoon?

4. What does she do on Saturday morning?

5. What does she do on Sunday morning?

Circle the odd one out.

1. A. circle B. square C. triangle D. box
2. A. at B. a C. on D. between
3. A. book B. ruler C. gym D. sharpener
4. A. one B. third C. three D. five
5. A. sunny B. cloudy C. snowy D. happy

Choose the best answer.

1. Where is Tom from? __________ from America.

a. I am

b. He is

c. You are

d. Her name

2. Hello, my __________Marie.

a. name

b. name’s

c. named

d. names

3. This______my new friend, Lisa. She is from Thailand.

a. is

b. are

c. was

d. were

4. ________ is the day today?

a. Where

b. What

c. When

d. How

5. _________to meet you, too.

a. Nice

b. She

c. He

d. Nine

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1

Read and answer the question.

1 – She goes to school on Tuesday morning.

2 – No, she doesn’t.

3 – She goes swimming with her sister on Friday afternoon.

4 – She helps her parents with their farm work.

5 – She goes to the Music club with her friends.

Circle the odd one out.

1 – D; 2 – B; 3 – C; 4 – B; 5 – D;

Choose the best answer.

1 – b; 2 – b; 3 – a; 4 – b; 5 – a;

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh – Đề 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1

I. Chọn từ khác loại.

1. A. pencil case B. skate C. play D. sing
2. A. she B. we C. our D. it
3. A. Vietnamese B. Chinese C. Japanese D. England
4. A. thin B. tall C. short D. well
5. A. playing B. evening C. singing D. going

II. Tìm lỗi sai và sửa.

1. When are Linh birthday?

2. What is he name?

3. I go to school in Monday.

4. Linda have birthday party today.

5. I am in Nha Trang next holiday.

III. Chọn đáp án đúng

1. Where is Peter from? __________ from England.

A. I am

B. She is

C. He is

D. He are

2. Good morning. This is my friend, her __________ Mary.

A. name

B. name’s

C. named

D. names

3. This ______ Akiko. She is from Japan.

A. is

B. are

C. was

D. were

4. ________ day is the it today?

A. Where

B. What

C. When

D. How

5. _________to meet you again.

A. Nine

B. She

C. They

D. Nice

6. What is your nationality?

A. I’m from Malaysia.

C. I’m Japanese.

B. I from Japan.

D. I Malaysian.

7. ……………… you draw? …………….., I can’t.

A. Can/ No

B. Cannot/ Yes

C. Can/ Yes

D. Can/ Not

8. My birthday is on the fifth ____ October.

A. in

B. at

C. on

D. of

IV. Viết 1 đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về bản thân em.

Đoạn văn bao gồm các ý dưới đây:

– What’s your name?

– How old are you?

– When is your birthday?

– What subject do you like?

– What can you do?

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1

I. Chọn từ khác loại.

1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – D; 5 – B;

II. Tìm lỗi sai và sửa.

1 – are thành is;

2 – he thành his;

3 – in thành on;

4 – have thành has;

5 – am thành will be;

III. Chọn đáp án đúng

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – D; 6 – C; 7 – A; 8 – D;

IV. Viết 1 đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về bản thân em.

Gợi ý: My name is My Le. I am eight years old. My birthday is on 21st of December. My favorite is English. I can sing, dance and play the piano.

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!