Lớp 12

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 nâng cao trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Ninh Thuận

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 nâng cao trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Ninh Thuận sẽ giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

SỞ GD & ĐT NINH THUẬN

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 nâng cao trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Môn: HOÁ HỌC 12 NÂNG CAO

Thời gian: 45 phút

Họ và tên: ……………………………………… Lớp: ……………..

ĐỀ SỐ 1

(Cho C:12; H:1; N:14; O:16;Na:2;Cl:35,5;Br :80 )

Câu 1: Hợp chất C2H5NHC2H5 có tên thay thế là

A. đietylamin B. N-etyletanamin C. đimetylamin D. đietanamin

Câu 2: Chọn phát biểu sai

A. Propylamin làm giấy quì chuyển sang màu xanh B. Metylamin làm hồng phenolphtalein

C. Anilin làm giấy quì chuyển sang màu xanh D. Các amin dạng khí có mùi khó chịu

Câu 3: Cho các chất sau: (1)CH3CH2NH2; (2)NH3 ; (3)C6H5NH2 ;(4) CH3NH2

Tính bazơ tăng dần theo dãy:

A. (2)<(3)<(1) < (4) B. (4) <(3)<(1)<(2) C. (3)<(2)< (4) <(1) D. (1)<(2) <(4) <(3)

Câu 4: Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C4H11N là:

A.5 B.6 C.7 D.3

Câu 5: Chọn phát biểu sai

A .Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức

B. Phân tử amino axit chứa đồng thời nhóm amino và cacboxyl

C. Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh

D. Muối mononatri của axit glutamic dùng làm bột ngọt

Câu 6: Chọn phát biểu sai

A. Các omino axit có tính chất lưỡng tính B. Các omino axit có phản ứng trùng ngưng

C. Axit -aminoaxetic không làm đổi màu quì tím D. Dung dịch lysin làm quì tím hóa hồng

Câu 7: Phản ứng hóa học nào không đúng?

A.H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH

B. H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

C. H2N-CH2-COOH + HNO2 → HOCH2COOH + N2 + H2O

D. H2N-CH2-COOH + C2H5OH ↔ H2N-CH2COC2H5 + H2O

Câu 8: Có bao nhiêu tripeptit được tạo nên từ 3 gốc – aminoaxit khác nhau?

A.7 B.4 C.5 D.6

Câu 9: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg.Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?

A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 10: Chọn phát biểu sai

A. Cao su,xenlulozơ là poloime thiên nhiên B. Xenlulozơ trinitrat,tơ visco là polime nhân tạo

C.Tơ capron là sản phẩm trùng hợp của caprolactam D.Trùng ngưng axit ε-aminocaproic được nilon-6

Câu 11: Polime nào được tạo thành từ sản phẩm trùng ngưng?

A. PE B. PVC C. Cao su buna D. nilon- 6,6

Câu12: Chọn phát biểu sai

A. Cao su tan trong benzen B. Polipropilen có tính dẻo

C. Poliaxetilen có tính bán dẫn D. Poli(metyl metacrylat) rất giòn

Câu 13: Chọn phát biểu sai

A. Chất dẻo là vật liệu polime có tính dẻo B. Các polime:PE,PVC dùng làm chất dẻo

C. Tơ là vật liệu polime hình sợi dài,mảnh,bền D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ tổng hợp

Câu 14: Loại tơ nào dư­ới đây thư­ờng dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi ” len” đan áo rét?

A. Tơ capron B. tơ nilon – 6,6 C. tơ lapsan D. tơ nitron

Câu 15: Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên?

A. tính đàn hồi B. không dẫn điện và dẫn nhiệt

C. không thấm khí và nước D. không tan trong xăng và benzen

Câu 16: Câu nào sau đây sai

A. Khi nhỏ axit HNO3đ vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng

B. Phân tử protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên

C. Protein rất ít tan trong n­ước và dễ tan khi đun nóng

D. Khi cho Cu(OH)2­ vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh

Câu 17: Cho các chất sau đây: etilen; vinylclorua;acrilonitrin;propilen;axit ε-aminocaproic. Số chất có khả năng phản ứng trùng hợp là:

A.1 B.2 C.3 D.4

Câu 18: Chọn phát biểu sai

A. Nhựa novolac và nhựa rezol có mạch không phân nhánh

B. Nhựa rezit có cấu trúc mạng không gian

C. Nhựa rezit không nóng chảy

D. Nhựa novolac khó nóng chảy,khó tan trong dung môi hữu cơ

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam một amin đơn chức, no, mạch hở, thu được 26,4 gam CO2, 16,2 gam H2O và có khí N2. Tìm công thức phân tử của amin?

A. C3H9N B. C2H7N C. C4H11N D. CH5N

Câu 20: X là một a- aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. Công thức cấu tạo của X là:

A. H2N – CH2 – COOH B. CH3- CH(NH2)- COOH

C. CH3- CH(NH2)- CH2- COOH D. C6H5 – CH(NH2) – COOH

Câu 21: Thuỷ phân hợp chất:

H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH(CH3)2)–CO–NH–CH2–CO–NH–CH2–COOH sẽ thu được bao nhiêu loại amino axit?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 22: Cứ 5,24 gam cao su buna-S phản ứng vừ hết với 3,2 gam Br2 trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắc xích butadien và stiren là bao nhiêu?

A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/5

Câu 23: Cao su tổng hợp lần đầu tiên được điều chế bằng phương pháp Lebedev theo sơ đồ:

Ancol etylic → buta 1,3–đien → cao su buna. Hiệu suất quá trình điều chế là 80%, muốn thu được 540 kg cao su thì thể tích dung dịch ancol etylic 960 cần dùng là bao nhiêu lít(Cho khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/ml)

A. 920 B. 1437,5 C. 1497,4 D. 684,8

Câu 24: Cho 15,7 g hỗn hợp X gồm (CH2NH2COOH và CH3CHNH2COOH) tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X là

A. 55,83 % và 44,17 % B. 28,3% và 71,7%

C. 53,58 % và 46,42 % D. 71,7% và 28,3%

Câu 25: Anilin được điều chế từ benzen qua hai giai đoạn là nitro hóa benzen và khử nitrobenzen, hiệu suất mỗi giai đoạn là 75%. Để điều chế 46,5 kg anilin thì khối lượng benzen cần dùng là

A.50 kg B.48,75 kg C.69,33 kg D.19,97 kg

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!