Lớp 10

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp học sinh lớp 10 củng cố bài tập sau các bài học trên lớp.

Tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music bám sát với chương trình trong sách giáo khoa, giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý học tập, rèn luyện kiến thức tiếng Anh theo bài học. Từ đó nhanh chóng nắm vững kiến thức đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1 sắp tới. Vậy sau đây là Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngữ pháp tiếng Anh 10 Unit 3 Music

I. TO-INFINITIVE AND BARE INFINITIVE (ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ TO VÀ KHÔNG CÓ TO)

Infinitives with “to”(Động từ nguyên mẫu có “to”)

Động từ nguyên mẫu có “to” được dùng để:

– Làm chủ ngữ trong câu

E.g: To become a teacher is her dream. ( Trở thành một giáo viên là giấc mơ của cô ấy)

– Làm tân ngữ của động từ

E.g: It’s raining, so she decides to bring an umbrella. (Trời đang mưa, nên cô quyết định mang theo ô.)

– Làm tân ngữ của tính từ

E.g: I’m glad to see you here. (Tôi rất vui khi thấy bạn ở đây.)

– Chỉ mục đích:

E.g: Is there anything to eat? (Có gì để ăn ko?)

– Dùng sau các từ để hỏi “wh-“: who, what, when, how… nhưng thường không dùng sau “why”

E.g: I don’t know what to do. (Tôi không biết phải làm gì.)

– Đứng sau các từ ‘the first’: “the second’: “the last, “the only”.

E.g: Nam is the first person in my class to receive the scholarship. (Nam là người đầu tiên trong lớp tôi nhận được học bổng)

– Đứng trước các cấu trúc:

It takes/took + O + thời gian + to + V-inf(Ai đó mất bao lâu để….)

E.g: It took me 2 weeks to find a suitable job. (Tôi mất 2 tuần để tìm một công việc phù hợp.)

S + be + adj + to V-inf

E.g: It’s interesting to play volleyball together. (Thật thú vị khi chơi bóng chuyền cùng nhau.)

S + V + too +adj/adv + to + Vela(quá…để…)

E.g: It’s too late to say goodbye. (Đã quá trễ để nói lời tạm biệt.)

S + V + adj/adv + enough + to + V-inf(đủ ….để…)

E.g: He speaks English well enough to communicate with foreigners. (Anh ấy nói tiếng Anh đủ tốt để giao tiếp với người nước ngoài.)

I + think/ thought/ believe/ find + it + adj + to + V-inf(tôi nghĩ…để…)

E.g: I find it difficult to learn to play the piano. (Tôi thấy khó học chơi piano.)

– Dùng sau một số động từ. Ta có thể thêm “not” trước cụm “to +V-inf” để chỉ nghĩa phủ định: afford, agree, appear, arrange, attempt, begin, care, choose, consent, determine, happen, hesitate, hope, intend, pretend, propose, promise, refuse, love, offer, start, swear, …

E.g: All citizens agree to build a water park at the center of the city.

(Tất cả công dân đồng ý xây dựng một công viên nước ở trung tâm thành phố.)

– Dùng sau một số động từ có tân ngữ đi kèm: ask, advise, allow, bear, cause, encourage, expect, forbid, force, get, hate, compel, intend, order, permit, like, invite, request, tell, trouble, want, prefer, warn, wish, teach…

Form: S + V + 0 + to + V-inf

E.g: The doctor advises me to eat more vegetables. (Bác sĩ khuyên tôi nên ăn nhiều rau xanh.)

– Dùng sau một số tính từ chỉ cảm xúc con người: able, unable, delighted, proud, ashamed, afraid, glad, anxious, surprised, pleased, easy, amused, annoyed, happy, ready…

E.g: Tam is able to speak Spanish fluently. (Tâm có thể nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy.)

2. Bare infinitives/ Infinitives without “to” (Động từ nguyên mẫu không có “to”)

Chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không có “to” khi:

– Đứng sau các động từ khuyết thiếu: can, could, should, may, might, will, shall, would, must…

E.g: This child can sing a folk song in German. (Đứa trẻ này có thể hát một bài hát dân gian bằng tiếng Đức.)

– Đứng sau “had better”,”would rather/sooner” hay “rather than”

E.g: You’d better study harder in order to pass the exam. (Bạn nên học tập chăm chỉ hơn để vượt qua kỳ thi.)

– Đứng sau “make’: “let” Make/ Let + O + V (bare -inf)

E.g: Anna let her daughters play outside. (Anna để con gái chơi bên ngoài.)

– Đứng sau các động từ chỉ tri giác, thể hiện hành động đã hoàn tất hoặc biết được toàn bộ sự việc đã xảy ra: hear, smell, watch, notice, feel…

E.g: I heard someone scream at midnight. (Tôi nghe ai đó hét vào lúc nửa đêm.)

Bài tập vận dụng cơ bản Unit 3 lớp 10

Bài 1: Put the verbs into the correct form (infinitive with or without to).

1. I can (speak)_________________ English.

2. We have to (do) _________________our homework.

3. You must (stay) _________________ at home.

4. I will (help) _________________ you.

5. He cannot (see) _________________us.

6. My little sister learns (speak) _________________ English.

7. We want (go) _________________ to the cinema.

8. You should (ask) _________________ your parents.

9. I’d like (have) _________________a dog.

10. May I (come) _________________ in?

Bài 2: Rewrite the following sentences using an infinitive.

Example: – It is no use trying to convince her of this.

– It is no use for us to try to convince her of this.

1. It won’t be any good talking to her about it.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. It wouldn’t be much good complaining to the minister about it.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. It is no fun having so many children to look after.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Will it be any good my seeing the boss about it?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. It is just silly throwing away your chances like that.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Match the words in the column A with the words in the column B to make a meaningful sentence.

A

B

1. My teacher forces me

2. Kate encourages others

3. Kelly can’t get her suitcase

4. John’s brother had his friend

5. I always help my grandmother

6. Mark hates it when his mom tells him

a. do chores around her house.

b. to do the dishes after dinner.

c. to try new things with her.

d. help him with his homework.

e. to do my homework.

f. to close properly.

Bài 4: Put the verbs into the correct form.

1. Could you please stop (make) _______________so much noise?

2. He refused (lend) _______________me any money.

3. Don’t let him (try) _______________ this dangerous game!

4. I don’t enjoy (write) _______________ letters.

5. Miss Smith was very strict. No one dared (talk) _______________ during her lessons.

6. I’ve arranged (play) _______________ tennis tomorrow afternoon.

7. Tom made Mary (cry) _______________ yesterday.

8. Have you finished (wash) _______________your hair yet?

9. Sally offered (look) _______________ after our children while we were out.

10. He admitted (steal) _______________ our car.

11. She doesn’t want (go) _______________ home now.

12. We are not allowed (talk) _______________in the library.

13. Would you mind (answer) _______________ me some questions?

14. They watched their children (play) _______________ football.

15. He begged her ( not/tell) _______________his mother.

Bài 5: Choose the correct answer in the bracket.

1. My teacher (made / convinced) me to practice for two hours every night.

2. Are you sure I can’t (convince / make) you to come with us?

3. Sometimes late at night, my mother (gets / lets) me go out.

4. Emily and Daisy are always (having / persuading) us to go shopping with them.

5. My teacher is going to (get / have) me take a special math class next month.

6. Even though Mike doesn’t like it, his father always (forces / has) him to go to music lessons after school.

Bài 6: Rearrange the jumbled words to make sentences.

1. to do / that / again. / for me / would be / It / awful

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ten years / the championship. / to win / took / the team / It

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. dollars / lunch. / to buy / It / four / costs

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. information / allows / to get /The Internet / us / anywhere. / from

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. me / to give / my teacher / less / My mother / persuaded / homework.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7: Complete the passage with words from the box.

wake    up    seems        try        excited       home      in       the  middle

My daily life 1__________ to be pretty boring. Every day, I go to school to listen to my teachers talk about the same thing. After school, I get 2__________ to meet my friends so we can go play soccer. I then go 3__________ to eat dinner. After that I 4__________to finish my homework, but I usually stop 5__________ to take a nap. I then 6__________ to finish my homework before going back to sleep for the night.

Bài 8: Decide if each sentence is a simple sentence or a compound sentence.

1. He had been horseback riding before.

2. Mark felt a little nervous on a horse, but he would never admit it.

3. He discovered that riding was a lot of fun, and he couldn’t wait to tell his friends about it.

4. There don’t seem to be many bears in the national park this year.

5. Suddenly, she pointed out the car window towards some trees.

Bài 9: Choose the best answer to complete the sentence.

1. The ducklings are dark, (but/ or) the adult ducks are white.

2. The ducklings were playing (but/ or) they were learning, too.

3. The ducklings ate a lot, (but/ and) they grew fast.

4. I brought bread with me, (but/ and) I fed the ducks.

5. Maybe they knew me, (and/ or) maybe they just liked the food I fed them.

Bài 10: Use FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so) to write one compound sentence using the two simple sentences.

1. Mark drove to visit his friend. They went out for dinner.

– Show a sequence of events

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Linda thinks she should go to school. She wants to get qualifications for a new profession.

– Provide a reason

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. David invested a lot of money in the business. The business went bankrupt.

– Show an unexpected result

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. John didn’t understand the homework assignment. He asked the teacher for help.

– Show an action taken based on a reason

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. The students didn’t prepare for the test.They didn’t realize how important the test was.

– Give a reason

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Sue thinks she should stay home and relax. She also thinks she should go on vacation.

– Show additional information

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7. The doctors looked at the x-rays. They decided to operate on the patient.

– Show an action taken based on a reason

…………………………………………………………………………………………………………………………….

8. We went out on the town. We came home late.

– Show a sequence of events

…………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Tim flew to London to visit his Uncle. He also wanted to visit the National Museum.

– Show addition

…………………………………………………………………………………………………………………………….

10. It is sunny. It is very cold.

– Show a contrast

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài tập tổng hợp nâng cao lớp 10 Unit 3

Bài 11: Choose the correct answer in the bracket.

1. I can’t imagine Lucy (going/ to go) by bike.

2. He agreed (buy/ to buy) a new car.

3. It is easy (answer/ to answer) this question.

4. The man asked me how (getting/ to get) to the airport.

5. I look forward to (see/ seeing) you at the weekend.

6. Are you thinking of (visit/ visiting) London?

7. We decided (run/ to run) through the forest.

8. The teacher expected Linda (study/ to study) hard.

9. She doesn’t mind (working/ to work) the night shift.

10. I learned (riding/ to ride) the bike at the age of 5.

Bài 12: Choose the best answer to complete the sentence.

1. It was very dangerous. We couldn’t risk _______her alone.

A. leave B. leaving C. to leave D. left

2. I had the roof _______yesterday.

A. to repair B. repaired C. repairing D. repair

3. We let our son_______ up late at weekends.

A. staying B. stay C. to stay D. stayed

4. The children were eager_______ their parents.

A. to see B. see C. seeing D. saw

5. He’d rather_______ at home.

A. to stay B. staying C. stayed D. stay

6. Nam is very humorous. His joke makes me _______a lot.

A. laugh B. to laugh C. laughing D. laughed

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết Bài tập tiếng Anh 10 Unit 3

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!