Lớp 3

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới phiếu bài tập Tết 2022, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thật tốt kiến thức để tránh quên bài sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Bài tập Tết 2022 môn Tiếng Anh 3 bao gồm các dạng bài tập nhìn tranh viết từ, khoanh đáp án đúng, đọc và trả lời câu hỏi… Đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô giao đề ôn tập Tết 2022 cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập Tết môn Toán, Tiếng Việt.

Bạn đang xem: Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Bài tập Tết lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022

Look at the pictures and write

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

1. _____________

2. _____________

3. _____________

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

4. _____________

5. _____________

6. _____________

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

7. _____________

8. _____________

9. _____________

Read and write

What

When

How

Where

1. ____________ do you do at break time? I play football with my friends

2. ____________ is that? That is my grandmother

3. ____________ are the books? They are on the table

4. ____________ old is your brother? He’s eleven years old

5. ____________ colors are the pens? They are brown

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where ________ my toys?

A. are

B. is

C. am

D. not

2. _________ is the poster?

A. What

B. Who

C. How

D. Where

3. Here is a picture _______ my room

A. in

B. of

C. on

D. over

4. These are __________ schoolbags and books

A. my

B. I

C. those

D. these

5. The bed is __________ the desk

A. next to

B. over

C. there

D. here

6. Is there _______ fence?

A. an

B. a

C. x

D. the

7. My house has a big _________.

A. garden

B. over

C. there

D. house

8. There _________ two big bedrooms in his house.

A. am

B. is

C. aren’t

D. isn’t

Correct one mistake in each of the following sentences

1. She is a girl beautiful

________________________________________

2. How old is your parents?

________________________________________

3. This is me bed. It’s here

________________________________________

Read the following text and choose the correct answer

Victor (1) ___________ in a very modern house. There are five rooms in his house. There is a living room, a kitchen, two (2) _________ and a bathroom. (3) _________ front of the house, there is a colorful garden with a lot of flowers. Beside his house, there is a (4) _______ pond. There (5) _________ any tall tree in his house.

1. A. live

B. living

C. lives

D. is live

2. A. bathroom

B. bedrooms

C. study room

D. dining room

3. A. On

B. Under

C. Beside

D. In

4. A. expensive

B. black

C. swimming

D. small

5. A. aren’t

B. isn’t

C. are

D. is

Reorder these words to have correct sentences

1. loves/ she/ her/ family/ ./

______________________________________

2. how/ your/ old/ is/ aunt/ ?

______________________________________

3. near/ the/ is/ picture./ chair/ the/

______________________________________

4. is/ where/ ruler?/ the

______________________________________

5. is/ her/ white./ and/ house/ blue/

______________________________________

Đáp án bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Look at the pictures and write

1. bench

2. bathroom

3. pond

4. grandfather

5. gate

6. bookshelf

7. ball

8. kitchen

9. living room

Read and write

1. What

2. Who

3. Where

4. How

5. What

Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. D

3. B

4. A

5. A

6. B

7. A

8. C

Correct one mistake in each of the following sentences

1. girl beautiful => beautiful girl

2. is => are

3. me => my

Read the following text and choose the correct answer

1. C

2. B

3. D

4. D

5. A

Reorder these words to have correct sentences

1. She loves her family

2. How old is your aunt?

3. The chair is near the picture

4. Where is the ruler?

5. Her house is white and blue

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!