Lớp 8

Bài tập câu gián tiếp môn tiếng Anh lớp 8

THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 8 tài liệu Bài tập câu gián tiếp môn tiếng Anh lớp 8 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đề luyện tập gồm nhiều dạng câu hỏi tự luận khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập lại cấu trúc và cách dùng câu tường thuật hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp môn tiếng Anh lớp 8

Bài tập câu gián tiếp môn tiếng Anh lớp 8

A. Change the following sentences into reported speech.

1. Lan said, “I am working in Hanoi now.”

-> Lan said………………………

2. “I need a new bicycle” Binh said.

-> Binh said ………………………

3. Mary said, “My English teacher is very humorous.”

-> Mary said ………………………

4. “I don’t want to stay at home now,” my younger brother said .

-> My younger brother said………………………

5. “Mr. Thanh can speak two languages well,” Binh said .

-> Binh said _………………………

6. Miss Hang said, “I’ll go on a picnic to Nha Trang tomorrow.”

-> Miss Hang said………………………

7. “I don’t know who she is,” said Tom.

-> Tom said ………………………

8. Mai told us: “It’s raining heavily outside.”

-> Mai told us that ………………………

9. He said to his friends, “I must go home now.”

-> He said to his friends that ………………………

10. Hoa said, “I can’t go out after 8 p.m.”

-> Hoa said………………………

11. Lan asked Hoa, “Can you speak French well?”

-> Lan asked Hoa………………………

12. I asked Mai, “Are you free tonight?”

-> I asked Mai………………………

13. Nhi asked Mai, “Do you like listening to pop music?

-> Nhi asked Mai ………………………

14. She asked me, ” Do you live near here?”

-> She asked me ………………………

15. “Can you tell me the way to the nearest post office?” a tourist asked me.

-> A tourist asked me ………………………

16. Mary asked me, ” Must you go now?”

-> Mary asked me ………………………

17. John said, ” Is Ha Long Bay in northern Vietnam, Nhi?”

-> John asked Nhi ………………………

18. ” Will you come to my house for dinner?” asked Linh.

-> Linh asked me ………………………

19. The teacher asked Nam, ” Is Mount Everest the highest mountain in the world?”

-> The teacher asked Nam………………………

20. “Do you see what I see, Mary?” said the young man.

-> The young man asked Mary ________________________________________

21. “Open the door, please!” the teacher told Nam.

-> The teacher told Nam………………………

22. “Could you speak more slowly?” Hoa asked me.

-> Hoa asked me………………………

23. “Would you like to go to the movies tonight?” Lan asked me.

-> Lan invited ………………………

24. “Don’t make noise in class.” the teacher said.

-> The teacher told us ………………………

25. “You should do morning exercises regularly.” said the doctor to Nam.

-> The doctor advised Nam………………………

26. “Can you clean up the bedroom?” said my mother.

-> My mother told me………………………

27. “You shouldn’t eat too much meat.” the doctor said to Lan.

-> The doctor advised Lan………………………

28. “Please wait for me here.” My mother said to me.

-> My mother asked me………………………

29. “You should work harder on English pronunciation.” Miss Jackson said to Tim.

-> Miss Jackson said Tim should………………………

30. “Would you like to drink some coffee?” the manager said to me.

-> The manager invited me……………………….

B. Use the suggested words to write complete sentences.

1. Lan / asked / me / if / I / go / school / bike.

…………………………………………………

2. They / said / they / want / meet / Mr. Nam / following week.

…………………………………………………

3. Mrs. Hoa / asked / Ba / not / stay up / too late.

…………………………………………………

4. He / told / me / carry / heavy bag / him.

…………………………………………………

5. The doctor / advised / my father / not / drink / much coffee / the evening.

…………………………………………………

6. Nhi / said / she / go / Ha Long Bay / the next morning.

…………………………………………………

7. I / asked / him / if / can / speak Chinese.

…………………………………………………

8. I / spend / hours / a day / study English.

…………………………………………………

9. Nam / used / live / a farm / when / he / young.

…………………………………………………

10. Angkor Wat / be / known as / wonder / because / it / largest temple / the world.

…………………………………………………

11. The glass / send / factories / and / make / into / new glassware.

…………………………………………………

12. you / finish / the work / yet ?

…………………………………………………

13. While / I / dinner / phone / ring.

…………………………………………………

14. She / asked / me / if / I / can / lend / her / some money.

…………………………………………………

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!