Lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 (có đáp án)

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 là tài liệu giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh. Đề có đáp án đi cùng, sau khi các em làm bài có thể kiểm tra lại kết quả một cách nhanh chóng và đơn giản. Mời các em tải về trọn bộ đề thi để tham khảo và ôn tập.

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 3

Bạn đang xem: Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 (có đáp án)

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

The first – semester examination

Time: 35 minutes

Mark The teacher’s remark

Exercise 1: Listen

a/ Listen and tick b/ Listen and number

1. Where when …../ Where are you from?

2. can can’t ……/ Can you swim?

3. Sunday Saturday ……/ This is our classroom.

4. Pencil pencil box ……/ It’s big and nice

5. apple April ……/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences

1. …..hat is you… name? 2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe… 4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

Exercise 3: Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What do you do ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C

1. Those are my……………. A. pencil B. a pencil C. pencils

2. My birthday is in………….. A. America B. May C. England

3. …………….is your birthday? A. Who B. When C. How

4. What do you do….. English lesson? A. during B. in C. on

5. These book are ………..the table. A. at B. on C. in

Exercise 5: Answer question

What’s your name? …………………………………………………………………………………………………

Where are you from?…………………………………………………………………………………………….…………

What subjects do you like?………………………………………………………………………………………………

How many students are there in your class?…………………………………………………………….………….

When do you have Maths?…………………………………………………………………………………..………….

Đáp án đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Listen

a/ Listen and tick (1 point)

1. when 2. can’t 3. Saturday 4. Pencil 5. apple

b/ Listen and number (1 point)

……2/ Where are you from?

……4/ Can you swim?

……1/ This is our classroom.

……3/ It’s big and nice

……5/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences (2 points)

1. What is your name?

2. I am from Vietnam.

3. My birthday is in September

4. I have English on Friday.

5. Those are my notebooks.

Exercise 3: Fill in the blank (2 points)

1. are 2. When 3. on 4. during 5. like

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C (2 points)

1. C. pencils 2. B. May 3. B. When 4. A. during 5. B. on

Exercise 5: Answer question (2 points)

1. My name is……………..

2. I’m from Vietnam.

3. I like……………..

4. There are…………..

5. I have it on…………………../ I have Math on………..

Total: 10 points

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về xem tiếp

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!