Lớp 3

500 Câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh tiểu học

Hôm nay, Dowload.com.vn sẽ giới thiệu đến tất cả quý thầy cô và các bạn học sinh, Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh tiểu học.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp toàn bộ kiến thức Tiếng Anh của lớp 3, lớp 4, và lớp 5. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo nội dung của tài liệu này.

Bạn đang xem: 500 Câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh tiểu học

500 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh tiểu học

I. Choose the word underlined is different from the others about pronunciation:

1: A. name B .mate C. thanks D. paper

2: A. night B. fine C. light D. milk

3: A. see B. seem C. sugar D. sit

4: A. children B .listen C. evening D. seven

5: A. close B. know C. go D. other

II. Odd one out :

6. A.sit B. book C. open D. close

7: A. live B. open C. twelve D. come

8: A. pencil B. teacher C. eraser D. pen

9: A. where B. what C. this D. how

10: A. desk B. table C. classroom D. board

11: A.cat B. dog C. fish D. chicken

12: A. teacher B. chair C. doctor D. nurse

13: A. in B. at C. grade D. on

14: A. we B. she C. me D. his

15: A. first B. seven C. second D. fifth

III. Choose the best answer to complete the sentences below :

16: What’s …………….. name?

A. you

B. your

C. we

D. classmate

17: Close your ……………..,please .

B. year

C. book

D. old

18: Where …………….. you live?

B. do

C. is

D. am

19: Ba: What is ……………. ? Lan: This is a pen.

B. it

C. there

D. this

20: This is my classroom and that ………….. your classroom.

A. are

B. is

C. there

D. the

21: Stand …………….., please !

B.down

C. in

D. on

22: I live …………… a house.

A. on

B. in

C. is

D. am

23: ……………. your book, please!

B. Stand

C. Sit

D. Open

24: I live ………….. a street.

A. in

B. at

C. up

D. on

35: Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ……………. .

A. year

B. years

C. old

D. years old

……………

Mời các bạn tham khảo nội dung đầy đủ của tài liệu tại file dưới đây

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!