Lớp 10

1234 câu hỏi trắc nghiệm Toán học lớp 10 (Có đáp án)

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10, THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Toán học lớp 10 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Tài liệu bao gồm 122 trang được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Nghĩa tuyển tập 1234 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 có đáp án. Các câu hỏi được phân loại theo từng chủ đề kiến thức khác nhau và được gắn ID dựa vào các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: 1234 câu hỏi trắc nghiệm Toán học lớp 10 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Toán học lớp 10 (Có đáp án)

Câu 1: [0D1-1] Cho mệnh đề: 0″ width=”193″ height=”24″ data-latex=”forall x in mathbb{R}, x^{2}+3 x+5>0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cforall%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%2C%20x%5E%7B2%7D%2B3%20x%2B5%3E0″>. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

A. forall x in mathbb{R}, x^{2}+3 x+5 leq 0

B. exists x in mathbb{R}, x^{2}+3 x+5 leq 0

C. <img alt="forall x in mathbb{R}, x^{2}+3 x+5<0" width="193" height="24" data-latex="forall x in mathbb{R}, x^{2}+3 x+5

D. 0″ width=”193″ height=”24″ data-latex=”exists x in mathbb{R}, x^{2}+3 x+5>0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cexists%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%2C%20x%5E%7B2%7D%2B3%20x%2B5%3E0″>

Câu 2. [0D1-1] Cho tập hợp A=[-sqrt{3} ; sqrt{5}). Tập hợp C_{mathrm{R}} A bằng

A. (-infty ;-sqrt{3}] cup(sqrt{5} ;+infty)

B. (-infty ;-sqrt{3}) cup(sqrt{5} ;+infty)

C. (-infty ;-sqrt{3}] cup[sqrt{5} ;+infty)

D. (-infty ;-sqrt{3}) cup[sqrt{5} ;+infty)

Câu 3. [0D1-3] Tìm mệnh đề sai

A. 0″ width=”157″ height=”24″ data-latex=”forall x ; x^{2}+2 x+3>0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cforall%20x%20%3B%20x%5E%7B2%7D%2B2%20x%2B3%3E0″>

B. forall x, x^{2} geq x

C. exists x ; x^{2}+5 x+6=0

D. <img alt="exists x ; x<frac{1}{x}" width="82" height="41" data-latex="exists x ; x

Câu 4. [0D1-3] Tìm mệnh đề đúng.

A. exists x ; x^{2}+3=0

B. exists x ; x^{4}+3 x^{2}+2=0

C. mathrm{x}^{2}” width=”126″ height=”24″ data-latex=”forall x in mathbb{Z} ; x^{5}>mathrm{x}^{2}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cforall%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BZ%7D%20%3B%20x%5E%7B5%7D%3E%5Cmathrm%7Bx%7D%5E%7B2%7D”>

D. forall n in mathbb{N} ;left((2 n+1)^{2}-1right): 4

Câu 5. [0D1-1] Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!

B. Bạn có đi học không?

C. Đề thi môn Toán khó quá!

D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

Câu 6. [0D1-1] Cho <img alt="A=left{x in mathbb{N}^{*}, x<10, x vdots 3right}" width="218" height="49" data-latex="A=left{x in mathbb{N}^{*}, x. Chọn khẳng định đúng.

A. A có 4 phần tử.

B. A có 3 phần tử.

C. A có 5 phần tử.

D. A có 2 phần tử.

Câu 7. [0D1-1] Tập (-infty ;-3) cap[-5 ; 2) bằng

A. [-5 ;-3)

B. (-infty ;-5]

C. (-infty ;-2)

D. (-3 ;-2)

Câu 8. [0D1-1] Cho tập hợp A={a, b, c, d}. Tập A có mấy tập con?

A. 15                              B. 12

C. 16                            D. 10

Câu 9. [0D1-1] Cho mệnh đề <img alt="forall x in mathbb{R}, x^{2}-x+7<0" width="184" height="24" data-latex="forall x in mathbb{R}, x^{2}-x+7. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

A. 0″ width=”184″ height=”24″ data-latex=”forall x in mathbb{R}, x^{2}-x+7>0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cforall%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%2C%20x%5E%7B2%7D-x%2B7%3E0″>

B. <img alt="nexists x in mathbb{R}, x^{2}-x+7<0" width="185" height="25" data-latex="nexists x in mathbb{R}, x^{2}-x+7

C. exists x in mathbb{R}, x^{2}-x+7 geq 0

D. exists x in mathbb{R}, x^{2}-x+7 leq 0

Câu 10. [0D1-1] Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
B. <img alt="3<1" width="43" height="17" data-latex="3
C. 4-5=1
D. Bạn học giỏi quá!

Câu 11. [0D1-1] Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: 0″ width=”184″ height=”24″ data-latex=”forall x in mathbb{R}, x^{2}+x+5>0″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cforall%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%2C%20x%5E%7B2%7D%2Bx%2B5%3E0″>

A. <img alt="exists x in mathbb{R}, x^{2}+x+5<0" width="184" height="24" data-latex="exists x in mathbb{R}, x^{2}+x+5

B. <img alt="forall x in mathbb{R}, x^{2}+x+5<0" width="184" height="24" data-latex="forall x in mathbb{R}, x^{2}+x+5

C. forall x in mathbb{R}, x^{2}+x+5 leq 0

D. exists x in mathbb{R}, x^{2}+x+5 leq 0

Câu 12. [0D1-1] Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?

A. (-infty ;-2) cup[5 ;+infty)

B. (-infty ;-2) cup(5 ;+infty)

C. (-infty ;-2] cup(5 ;+infty)

D. (-infty ;-2] cup[5 ;+infty)

Câu 13. [0D1-1] Kết quả của [-4 ; 1) cup(-2 ; 3]

A. (-2 ; 1)

B. [-4;3]

C. (-4;2]

D. (1;3]

Câu 14. [0D1-1] Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: sqrt{8}=2,828427125 . Giá trị gần đúng của sqrt{8} chính xác đến hàng phần trăm là

A. 2,81                      B. 2,80

C. 2,82                       D. 2,83

Câu 15. [0D1-1] Cho mệnh đề chứa biến P(x): 3 x+5 leq x^{2}  với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:

A. P(3)                       B. P(4)

C. P(1)                       D. P(5)

Câu 16. [0D1-1] Cho tập A={0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8} ; B={3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7}. Tập A backslash B

A. {0 ; 6 ; 8}

B. {0 ; 2 ; 8}

C. {3 ; 6 ; 7}

D. {0 ; 2}

Câu 17. [0D1-1] Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. x(1-2 x) leq frac{1}{8}, forall x

B. frac{5}{2}, forall x” width=”202″ height=”45″ data-latex=”x^{2}+2+frac{1}{x^{2}+2}>frac{5}{2}, forall x” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=x%5E%7B2%7D%2B2%2B%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%5E%7B2%7D%2B2%7D%3E%5Cfrac%7B5%7D%7B2%7D%2C%20%5Cforall%20x”>

C. frac{x^{2}-x+1}{x^{2}+x+1} geq frac{1}{3}, forall x

D. frac{x}{x^{2}+1} leq frac{1}{2}, forall x

Câu 18. [0D1-1] Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề x” width=”127″ height=”21″ data-latex=”forall x in mathbb{R}: x^{2}>x” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cforall%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%3A%20x%5E%7B2%7D%3Ex”>

A. forall x in mathbb{R}: x^{2} leq x

B. x” width=”127″ height=”21″ data-latex=”exists x in mathbb{R}: x^{2}>x” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cexists%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%3A%20x%5E%7B2%7D%3Ex”>

C. exists x in mathbb{R}: x^{2} leq x

D. <img class="data-latex lazy" alt="exists x in mathbb{R}: x^{2} < x" width="127" height="21" data-latex="exists x in mathbb{R}: x^{2}

Câu 19. [0D1-1] Cho các phát biểu sau đây:

(I): “17 là số nguyên tố”
(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”
(III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”
(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề?

A. 4                             B. 3

C. 2                        D. 1

Câu 20. [0D1-1] Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

Câu 21. [0D1-1] Cho mệnh đề “Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

A. Không có học sinh nào trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.
B. Mọi học sinh trong lớp C4 đều chấp hành luật giao thông.
C. Có một học sinh trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.
D. Mọi học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông.

……………………………………..

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!